Konferencija u Opatiji

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Teme konferencije

Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima. Neke od tema koje će biti obrađene su:

 • Europski okvir kompetencija za profesionalce u javnoj nabavi ProcurCompEU
 • Uloga i perspektiva Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Državna uprava – mogućnosti poboljšanja kroz digitalizaciju
 • Zelena javna nabava i primjeri iz prakse
 • Rodno odgovorna javna nabava/Socijalno odgovorna javna nabava
 • Primjeri iz prakse: natjecateljski dijalog i natjecateljski postupak uz pregovore

 

Koncept zelene javne nabave

Svjesni važnosti zaštite okoliša i ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama fokusiramo se na zelenu javnu nabavu i proučavajući koncept, shvatimo da pruža čitav niz mogućnosti i ušteda i to za dobro našeg planeta ali i svih nas.

Kupovina „zelenih“ proizvoda

Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu “zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. Za svaku skupinu proizvoda definiraju se mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš koji uključuju:

 • potrošnju resursa i energije
 • učinak na bioraznolikost
 • toksičnost
 • emisiju onečišćujućih tvari
 • stakleničkih plinova i CO2
 • nastajanje otpada na mjestu nastanka

 

Ciljevi održivosti

Svakodnevno naručitelji troše ogroman novac na nabavu roba i usluga, a novac je moć. Međutim, zašto ne bi smo usmjerili  tu moć za odabir roba i usluga s manjim utjecajem na okoliš, te time postigli važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji i doprinijeli smanjenju potrošnje resursa te emisiji stakleničkih plinova i CO2, a krajnji rezultat je značajan doprinos lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti.

Primjena načela javne nabave u dokumentaciji o nabavi

Kad se sljedeći puta kao javnonabavljač prilikom izrade dokumentacije o nabavi uredskog materijala zateknete kako dodatno vodite računa o papiru za ispis i kopiranje, o uštedi energije te o kvaliteti i životnom vijeku uređaja, shvatit ćete da ste počeli razmišljati ne samo kao stručnjak za nabavu, nego, što je još važnije, da razumijete načela zelene javne nabave te da djelujete sukladno principu održivosti.