Pravni interes za izjavljivanje žalbe prema presudama Visokog upravnog suda

Pravni interes za izjavljivanje žalbe prema presudama Visokog upravnog suda

Člankom 401. ZJN 2016 je propisano da pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi...
Obveza izvođenja radova i pružanja usluga gospodarskih subjekata na čije se obrazovne i stručne kvalifikacije te relevantno stručno iskustvo oslonio ponuditelj ili zajednica ponuditelja

Obveza izvođenja radova i pružanja usluga gospodarskih subjekata na čije se obrazovne i stručne kvalifikacije te relevantno stručno iskustvo oslonio ponuditelj ili zajednica ponuditelja

Novim ZJN 2016. je uvedena značajna novost kod oslanjanja Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo. Naime člankom...
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU PO NOVOM ZJN 2016 – OVJERA POTPISA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA ILI PRISEGA?

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU PO NOVOM ZJN 2016 – OVJERA POTPISA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA ILI PRISEGA?

Člankom 265., stavkom 1. ZJN 2016. je propisano da je javni naručitelj obvezan, kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, kao ažurirani popratni dokument prihvatiti: izvadak iz kaznene...
Primjeri obrazaca za dokazivanje obveznog razloga isključenja iz članka 251. stavak 1. točke a) do f) za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u RH ili osobe koje su državljani RH

Primjeri obrazaca za dokazivanje obveznog razloga isključenja iz članka 251. stavak 1. točke a) do f) za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u RH ili osobe koje su državljani RH

Naručitelj je obvezan, u skladu s člankom 251. stavak 1. ZJN 2016. isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da je: gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela...
Žalbeni postupak: osnovni elementi i rokovi za žalbu te aktualne presude na tu temu

Žalbeni postupak: osnovni elementi i rokovi za žalbu te aktualne presude na tu temu

Uvod Pravna zaštita u postupcima javne nabave je važan institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj način gospodarskim subjektima je omogućena zaštita njihovih...