Ponuditelj nije upisao stavku troškovnika a u žalbi tvrdi da naručitelj nije odredio kojom bojom tinte je trebao biti upis

Žalitelj je istaknuo niz žalbenih navoda u kojima navodi da izabrani ponuditelj nije dokazao zadovoljavanje karakteristika traženih u DZN i tehničkoj specifikaciji, što je naknadno potvrdio i DKOM kada je usvojio žalbene navode. Žalitelj nadalje tvrdi da u DZN nije...

Osporava se odluka o odabiru jer odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost

Žalitelj u 2 navoda osporava odluku o odabiru i kaže kako odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost obzirom da se iz dostavljenog popisa ne može utvrditi odnose li se ugovori na skupine životnih ili neživotnih osiguranja. DKOM tvrdi da navod nije...