IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU PO NOVOM ZJN 2016 – OVJERA POTPISA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA ILI PRISEGA?

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU PO NOVOM ZJN 2016 – OVJERA POTPISA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA ILI PRISEGA?

Člankom 265., stavkom 1. ZJN 2016. je propisano da je javni naručitelj obvezan, kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, kao ažurirani popratni dokument prihvatiti: izvadak iz kaznene...
Primjeri obrazaca za dokazivanje obveznog razloga isključenja iz članka 251. stavak 1. točke a) do f) za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u RH ili osobe koje su državljani RH

Primjeri obrazaca za dokazivanje obveznog razloga isključenja iz članka 251. stavak 1. točke a) do f) za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u RH ili osobe koje su državljani RH

Naručitelj je obvezan, u skladu s člankom 251. stavak 1. ZJN 2016. isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da je: gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela...