Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju se putem redovitog usavršavanja. Certifikat se izdaje na rok od tri godine. Za produženje valjanosti certifikata Upravi za sustav javne nabave podnosi se zahtjev za obnavljanje certifikata na propisanom obrascu najkasnije do datuma isteka certifikata. Prema izvodu iz Registra  certifikata Ministarstva gospodarstva, na dan 19.rujna 2016. godine, popis sadrži 4690 važećih certifikata.

Uvod

Prema važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda, dalje u tekstu Zakon) člankom 24. propisano je da pripremu i provođenje postupka javne nabave provode ovlašteni predstavnici naručitelja. Prije samog početka postupka javne nabave,  odgovorna osoba naručitelja donosi internu odluku, kojom imenuje ovlaštene predstavnike, te njihove obveze i ovlasti. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave, čime se osigurava kvaliteta i učinkovitost posjedovanjem specijalističkih znanja i vještina u provedbi postupaka javne nabave na svim razinama. Zakonom nije propisano da ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat mora biti i zaposlenik tog naručitelja, stoga naručitelji za provedbu pojedinih postupaka javne nabave mogu angažirati i osobe koje nisu njihovi zaposlenici. Člankom 182. Zakona propisana je novčana kazna za naručitelja, ako pripremu i provedbu postupka javne nabave provode osobe, od kojih najmanje jedna nema važeći certifikat u području javne nabave.

Potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe izdane temeljem ranije važećih Uredbi

Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/2007 i 125/2008) koji je stupio na snagu 1.1.2009. godine, člankom 12.a uvedena je obveza naručitelja da prilIkom pripremanja i provođenja postupaka javne nabave procijenjene vrijednost nabave veće od 300.000 kn za nabavu roba i usluga i 500.000 kuna za nabavu radova mora sudjelovati najmanje jedna osoba koja ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Donesen je i podzakonski akt: Uredba  o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN 43/2009), koja je stupila na snagu 4.4.2009. godine. Prema članku 36. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave  u trajanju od 50 sati, koje su izdane temeljem prethodno navedene Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN 43/2009) smatraju se certifikatima u području javne nabave, pri čemu se datum početka njihove valjanosti smatra 13. siječnja 2012. godine (datum stupanja na snagu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave), a datum završetka valjanosti 13. siječnja 2015. godine. Potvrde o završenom specijalističkom programu priznavale su se kao certifikati i za državne službenike koji su završili program »Javna nabava«, u trajanju od 104 nastavna sata, osobama koje su završile »Program projekta obuke zaposlenika u sustavu javne nabave«, u trajanju 80 nastavnih sati, temeljem CARDS 2002 Twinning projekta »Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj« i drugim osobama kojima je tijelo nadležno za sustav javne nabave izdalo potvrdu o završetku drugog programa izobrazbe o sustavu javne nabave, sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN 54/2008), pri čemu se datumom početka valjanosti certifikata smatrao 13. siječnja 2012. godine (datum stupanja na snagu Pravilnika), a datum završetka valjanosti 13. siječnja 2015. godine.

Certifikat u području javne nabave – izobrazba

Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/14, dalje u tekstu Pravilnik). Pravilnikom se propisuje način pripreme i provedbe izobrazbe u području javne nabave te uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Certifikati u području javne nabave izdaju se na rok od tri godine od datuma uspješno položenog pisanog ispita u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Osoba koja je položila pisani ispit 18.09.2016. godine u Upravi za sustav javne nabave, početak valjanosti certifikata je 18.09.2016., a završetak valjanosti  certifikata je 18.09.2019. godine. Certifikati se obnavljaju kroz redovito usavršavanje, temeljem dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti. Specijalistički program izobrazbe i redovitog usavršavanja provode ovlašteni nositelji programa. Ministarstvo gospodarstva vodi Registar nositelja programa, a izvadak iz njega objavljuje se na  Portalu javne nabave Ministarstva gospodarstva, čime je omogućen uvid u popis ovlaštenih tijela kojima je izdano ovlaštenje za provedbu Programa izobrazbe u području javne nabave. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave Pravilnikom je propisani program koji se sastoji od programa izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati  i pisanog ispita. Osobe koje su završile program izobrazbe te im je nositelj programa izdao potvrdu o pohađanju tog programa mogu pristupiti pisanom ispitu. Ministarstvo gospodarstva osobama koje polože pisani ispit u roku od 45 dana izdaje certifikat te ga dostavlja  na adresu naznačenu na prijavnici za ispit. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave. Redovitim usavršavanjem polaznicima se omogućuje daljnja specijalizacija  vezana uz određene specifičnosti i pitanja provedbe postupaka javne nabave. Sukladno prethodno navedenom, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata. Programi usavršavanja provode se kao predavanja i radionice u trajanju od 4 nastavna sata, 8 nastavnih sati i 16 nastavnih sati. Cilj je stalna nadogradnja, usavršavanje, specijalizacija polaznika, povećanje učinkovitosti javne nabave. Treba se naglasiti da se programima usavršavanja temeljem kojih je moguće ostvariti pravo na obnavljanje certifikata smatraju isključivo programi koji su odobreni od strane Uprave za sustav javne nabave sukladno Pravilniku te su objavljeni u Popisu programa usavršavanja. Pohađanjem drugih oblika izobrazbe (poput komercijalnih seminara) nije moguće steći pravo na obnavljanje certifikata.

Obnavljanje certifikata

 

Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Pri tome se, ako su zadovoljeni propisani uvjeti,  kao datum početka valjanosti obnovljenog certifikata određuje datum isteka valjanosti važećeg certifikata. Da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti (3 godine) pohađati redoviti program usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 sata.

 

Osoba koja je stekla uvjete za obnavljanje certifikata mora Ministarstvu gospodarstva podnijeti zahtjev za obnavljanje certifikata. Zahtjev se može podnijeti naranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti certifikata.

Primjer:  Za certifikat izdan 15. listopada 2013. godine, zahtjev za obnavljanje može se podnijeti najranije 15. travnja 2016. godine, a najkasnije 15. listopada 2016. godine.    Sukladno Pravilniku, zahtjev za obnavljanje certifikata dostavlja se središnjem tijelu za javnu nabavu elektroničkom poštom na adresu naznačenu na Portalu javne nabave, poštom ili telefaksom.  Preporuka je da se Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva zahtjev dostavi elektroničkom poštom na adresu snjezana.kovac@mingo.hr, a može se dostaviti i telefaksom ili poštom. Zahtjev se postavlja prema obrascu koji je propisala Uprava za sustav javne nabave, a koji se može preuzeti na Portalu javne nabave. U  privitku zahtjeva prilažu se  preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja za vrijeme valjanosti  certifikata. 

Zahtjev za obnavljanje certifikata mora sadržavati:

  1. ime i prezime, OIB, datum rođenja osobe koja podnosi zahtjev;
  2. mjesto zaposlenja osobe koja podnosi zahtjev;
  3. klasu i urudžbeni broj važećeg certifikata;
  4. podatke o programima usavršavanja pohađanima za vrijeme trajanja važećeg certifikata (naziv nositelja programa, mjesto i datum održavanja, evidencijski broj programa usavršavanja iz Popisa Programa usavršavanja);
  5. adresu za dostavu certifikata;
  6. ostale podatke za kontakt (broj telefona, adresa elektroničke pošte).

Ovdje se treba naglasiti da ukoliko osoba propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje certifikata do isteka valjanosti važećeg certifikata, tada gubi pravo na obnavljanje certifikata. U tom slučaju je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje (ponovno pohađati specijalistički program izobrazbe u području javne nabave).

Registar certifikata

U svrhu službene evidencije osoba koje posjeduju važeći certifikat, sukladno Pravilniku Ministarstvo gospodarstva vodi Registar certifikata u području javne nabave, čiji se izvadak iz Registra objavljuje na Portalu javne nabave. Registar certifikata se kvartalno ažurira te omogućava uvid u osnovne podatke o osobama koje posjeduju važeći certifikat. Popis važećih certifikata, prema izvodu iz Registra  certifikata Ministarstva gospodarstva, na dan 19.rujna 2016. godine, sadrži 4690 osoba sa važećim certifikatima.