Vezano uz dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje gospodarskih subjekata iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu: Zakon) i obvezu provjere dokumenata preko sustava e-Certis, u praksi nije uvijek jasno kojim se dokumentima dokazuje nepostojanje osnova za isključenje kod gospodarskih subjekata i osoba koje nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili nisu državljani RH (a koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta).

Sukladno čl. 251. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) navedenog stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Sukladno čl. 265. st. 1. t. 1. propisano je da je Naručitelj obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1.

Podatke o dokumentima iz čl. 265. st. 1. t. 1. Naručitelji moraju pronaći na elektroničkom sustavu Europske komisije – e-Certisu[1] (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search). Ako dokumenti koji dokazuju nepostojanje okolnosti iz čl. 251. ne postoje ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu mogu (prema čl. 265. st. 2.) biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u svom mišljenju[2] navodi kako gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj navedene okolnosti dokazuje nekažnjavanost za sebe i za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta prema nacionalnim propisima države svoga poslovnog nastana, ali i prema propisima Republike Hrvatske (država poslovnog nastana Naručitelja). Za Republiku Hrvatsku, isto se dokazuje Izjavom u smislu čl. 265. st. 2. Za državu poslovnog nastana, isto se dokazuje ili dokumentima/izvatcima u smislu čl. čl. 265. st. 1. t. 1. ili Izjavom u smislu čl. 265. st. 2.

U praksi, sukladno Odluci DKOM-a[3], u smislu članka 265. Zakona, a kao dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 251. st. 1. t. 2. Zakona, Naručitelj treba kao dostatan dokaz da osobe nisu pravomoćno osuđene i za odgovarajuća kaznena djela iz članka 57. stavka 1. točke (a) do (1) Direktive 2014/24/EU prema nacionalnim propisima države čija je osoba državljanin, prvenstveno prihvatiti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra, pa tek ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin. Ukoliko se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili oni ne obuhvaćaju sve okolnosti, Naručitelj će prihvatiti Izjavu pod prisegom ili izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ukoliko ponuditelj dostavi izvadak, Naručitelj je dužan provjeriti okolnosti u dostupnom registru ili evidenciji na koju upućuje e-Certis, odnosno sukladno posebnom propisu zatražiti izdavanje potvrde u smislu čl. 262. st. 1. ZJN-a.

[1] https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search, obvezna primjena od 18. listopada 2018.

[2] http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=7192

[3] KLASA: UP/11-034-02/18-01/541 URBROJ: 354-01/18-8 od 9. kolovoza 2018., http://pdf.dkom.hr/18136.pdf