Žalitelj navodi da je naručitelj počinio grešku odbacivanjem njegove ponude jer nije, kako navodi naručitelj, dokazao usklađenost s oznakom kvalitete RAL-GZ 951/1. Obrazlaže kako je u pitanju oznaka kvalitete privatne grupacije utemeljene na normi EN 840 s ponešto izmijenjenim načinima testiranja pojedinih elemenata za koju je rješenjem DKOM-a utvrđeno da se ne koristi u postupcima javne nabave jer nije norma preuzeta u hrvatsko zakonodavstvo. Ujedno ističe kako je sve tehničke i funkcionalne zahtjeve dokazao prilaganjem certifikata po normama EN 840. Žalba je trebala biti izjavljena u roku od 10 dana od dana objave DoN-a što je žalitelj propustio – navod neosnovan. Žalitelj navodi da je naručitelj postupio nedosljedno jer je pozvao žalitelja na dostavu ažuriranih dokumenata radi provjere informacija u ESPD te odbio istu zbog nedostavljanja svih dokaza o oznakama kvalitete, dok od odabranog nije tražio provjeru podataka iz ESPD-a, premda je u zapisniku naveo da je odabrani podnio samo ESPD obrazac. Naručitelj kaže da odabranog nije pozvao jer je uz ESPD dostavio i skenirane popratne dokumente te nije imao osnove za sumnju u istinitost podataka. DKOM – naručitelj je pogriješio samo jer u zapisniku nije naveo da je odabrani dostavio popratne dokumente uz ESPD jer ih je i dostavio – navod neosnovan.DKOM je kroz utvrđivanje bitnih povreda postupka utvrdio da je naručitelj učinio osobito bitnu povredu – Propisao je kod sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti da je potrebno dostaviti dokaze o posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao pružati USLUGE…te da ponuditelj mora dostaviti potvrdu da je proizvođač ili ovlašteni distributer ili zastupnik za RH robe koja je predmet nabave. Obzirom da se ovdje nabavljaju kante, dakle ROBA široko dostupna na tržištu, a pravo ponuditelja da nude navedenu robu nije uvjetovano nikakvim članstvom. Poništava se odluka o odabiru.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/494, 5.7.2017.