Žalitelj navodi da je u ponudi dostavio certifikat ISO/IEC 14001:2004, te da je utvrđeno tranzicijsko razdoblje od 3 godine za prelazak na novo izdanje norme ISO/IEC  14001:2015. Naručitelj je dokumentacijom jasno propisao da su ponuditelji dužni priložiti Potvrdu/certifikat o implementiranom sustavu upravljanja okolišem u skladu s normom ISO/IEC 14001:2015. Naručitelj je zatražio certifikat izdan sukladno novom izdanju norme, te nije ostavio ponuditeljima mogućnost izbora. Suprotno traženju DZN-a, žalitelj je dostavio certifikat koji se ne odnosi na novo izdanje norme, slijedom čega je žalbeni navod ocijenjen neosnovanim.Žalitelj navodi da je ponuda potpisana naprednim elektroničkim potpisom ovlaštene osobe i prilaže potvrdu FINA-e o izdanom certifikatu za istu osobu. Naručitelj u očitovanju navodi da je uvidom u ponudu razvidno da ista nije potpisana naprednim elektroničkim potpisom, da je ovlašteni predstavnik žalitelja na otvaranju svojim potpisom, bez ikakvih primjedbi, potvrdio navedenu činjenicu. Slijedom odredbe Uredbe naručitelj u fazi otvaranja verificira napredni elektronički potpis. Prema tome, žalitelj je bio dužan osporavati postupak otvaranja ponuda što je propustio učiniti, pa je s isticanjem navedenog žalbenog navoda zakasnio.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/169, 4.5.2017.