Već dugo je u društvu prisutna ideja kako javna nabava treba biti korištena u svrhu promicanja održivog rasta. Kao jedni od glavnih mehanizama navode se održiva i zelena javna nabava. I novi Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016; dalje u tekstu: ZJN 2016) prepoznaje važnost odgovorne javne nabave te je npr. člankom 284. u vezu doveden kriterij za odabir ponude i društvene značajke u smislu osiguravanja bolje kvalitete robe, radova ili usluga koje se nabavljaju.

Ako društveno odgovornu nabavu promatramo kroz najširi spektar, onda bi ista trebala uključivati postupke nabave koji u obzir uzimaju: mogućnosti zapošljavanja, dostojanstven rad, poštivanje socijalnih i prava radnika, društvenu uključenost (uključujući i osobe s invaliditetom), pristupačnost dizajna (u smislu izvedbe prilagođene svim korisnicima), kriterije održivosti (pod čime se podrazumijeva i ekološka održivost) te pitanja etičke trgovine, naravno uz poštivanje načela sadržana u Ugovoru o pristupanju Europskoj uniji i direktivama o javnoj nabavi.

Jasno je kako na razini jednog postupka nabave nije moguće sve ove aspekte uzeti u obzir, pogotovo što nabavi pristupamo ovisno o tome što je predmet nabave, no imajući na umu odredbe Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Direktiva 2014/24/EU) naručitelji bi trebali u svoje postupke integrirati i kriterije koji se odnose na društveno odgovorno postupanje. Ova praksa se trenutno najviše očituje kod nabave električne energije gdje, sukladno članku 283. ZJN 2016, naručitelji postavljaju kao jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude – udio električne energije iz obnovljivih izvora a koji predstavlja kriterij održivosti, no kod ostalih nabava zapravo se vrlo malo koriste kriteriji povezani s održivom nabavom.

Sukladno istraživanju provedenom u sklopu projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ jedan od najčešće nabavljanih predmeta nabave u 2016. godini je IKT oprema. Kod nabave IKT opreme postoje brojne mogućnosti uključivanja društvenih kriterija (poput korištenja toksičnih materijala – npr. u proizvodnji osobnih računala koristi se jako puno olova koji tijekom proizvodnje utječe na zdravlje radnika), no gledajući postupke nabave IKT opreme koji su se provodili nakon 1. srpnja 2017. godine, a koji su uključivali i druge kriterije ekonomski najpovoljnije ponude osim cijene, naručitelji su se većinom odlučivali koristiti „rok isporuke“ odnosno „rok izvršenja“.

Sam ZJN 2016 u članku 285. upućuju da naručitelji prilikom određivanja kriterija za odabir ponude moraju odabrati one koji su povezani s predmetom nabave na način da se odnose na radove, robu ili usluge koji će se pružati u okviru ugovora u bilo kojem pogledu i u bilo kojoj fazi njihova životnog vijeka, uključujući čimbenike obuhvaćene u određenom postupku proizvodnje. U nabavi IKT opreme, sigurna proizvodnja predstavlja upravo takav primjer kriterija koji je povezan s predmetom nabave i koji predstavlja društveno odgovornu nabavu, no s druge strane postoji ograničenje za postavljanje tog kriterija u smislu dostupnih informacija (npr. dozvoljena razina olova, kako i gdje provjeriti koji proizvodi su proizvedeni na odgovoran način i sl.) te u smislu ograničenog broja dobavljača koji imaju sigurnu proizvodnju.

Osim kriterija koji se odnose na odabir ekonomski najpovoljnije ponude drugi aspekt društveno odgovorne nabave su uvjeti izvršenja ugovora o nabavi. ZJN 2016 u članku 4. propisuje kako se gospodarski subjekti obavezni tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore. Ovaj članak zakona propisuje samo minimalne zakonske obaveze u ovim područjima, no naručitelji bi trebali razmišljati o širim mogućnostima zaštite društvenih prava. Uzmimo primjer nabave usluga gdje bi uvjeti ugovora mogli biti usmjereni poticanju uvođenja mjera za promicanje jednakosti žena i muškaraca na radu.

Kako današnji način života neupitno uzrokuje degradaciju okoliša, a što zauzvrat ima štetan utjecaj na ljudsko postojanje, iznimno je važno razviti društveno odgovornu javnu nabavu kao dio nacionalnog  sustava koji potiče razvoj i uporabu okolišno i socijalno prihvatljivih dobara i usluga.