Datum/Vrijeme
27.01.2016
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Poštivanje načela javne nabave kao temelj za valjanost nabave u EU projektima“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Izobrazbu u području javne nabave Projekt jednako razvoj d.o.o. provodi sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014).

Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju se temeljem redovitog usavršavanja.

PJR je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, temeljem rješenja o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva Klasa: UP/I-406-01/14-01/10; Urbroj: 526-06-02-01/7-14-02, a u Registru nositelja programa izobrazbe vodi se pod Evidencijskim brojem 39.

Trajanje programa je 8 sati.

Uvod u problematiku teme

U svojim EU projektima korisnici kupuju izvršenje usluga, nabavu robe i izvođenje radova. Svaki uspješni predlagatelj projekta koji potpiše ugovor o financiranju projekta bespovratnim sredstvima iz EU fondova prilikom nabave usluga, robe ili izvođenju radova financiranih iz proračuna projekta mora poštovati načela javne nabave. Takva obveza važi i za pravne osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi Republike Hrvatske (ZJN).

U projektima financiranima iz sredstava EU, obveznici ZJN-a primjenjivat će ZJN na sve postupke nabave, dok će pravne osobe koje nisu obveznici ZJN-a nabavu provoditi po posebnim pravilima. Posebna pravila za EU projekte karakterizira pravni minimalizam koji se manifestira u potrebi poznavanja i ispravnog tumačenja osnovnih načela javne nabave. Naše iskustvo, ali i iskustvo na razini cijele Europske unije, pokazuje da je ispravno tumačenje načela javne nabave iznimno kompleksan i izazovan zadatak. Nerazumijevanje načela javne nabave ili pak njihovo neispravno tumačenje može uzrokovati probleme s nabavom, a u konačnici ugroziti prihvatljivost troškova projekta. Štoviše, problemi s nabavom nerijetko dovode u pitanje i cijeli projekt.

U ZJN-u kao i u posebnim pravilima za projekte financirane iz EU sredstava načela su samo navedena, ali ne i objašnjenja te se moraju tumačiti pravnom praksom. Načela dolaze u “prvi plan” kad nema jasnih pravila kako postupati. Sud Europske unije nadležan je za tumačenje prava EU na jedinstven način, te nadgleda njegovo učinkovito provođenje.

Prema pravnom shvaćanju Suda Europske unije jedno od najvažnijih načela javne nabave, načelo jednakog tretmana traži da svi ponuditelji/natjecatelji budu tretirani na isti način, odnosno traži da se usporedive situacije podjednako tretiraju. Bez obzira da li se primjenjuje ZJN ili posebna pravila za projekte financirane iz EU sredstava, sustav nabave mora osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje novaca u skladu s osnovnim načelima javne nabave.

Na programu Vam kroz analizu prakse Suda Europske unije dajemo priliku da učite kako ispravno tumačiti načela javne nabave na primjerima pogreški u nabavi koje ilustriraju povredu odabranih primjera načela. Većinu kasnijih velikih pogrešaka u provedbi projekata moguće je spriječiti pravodobnim saznanjima o načelima nabave!

Zašto pohađati edukaciju

 • Zato što su korisnici jedini odgovorni za iskorištavanje sredstava i prihvatljivost troškova, a mi Vam možemo, znamo i želimo pomoći da tu stopu približite 100%.
 • Zato što Vam želimo prenijeti znanje o problematici tumačenja načela javne nabave koja su ključna za uspješnu provedbu javne nabave u EU projektima na način koji je jasan, konzistentan i koji jamči provedbu postupaka u skladu sa svim pozitivnim propisima i sudskom praksom Suda Europske unije.
 • Zato što ćemo Vas upozoriti na ključne rizike u tumačenju načela javne nabave i dati Vam prijedloge njihove prevencije i korekcije.
 • Iako možda radite u organizaciji koja je obveznik ZJN-a, možda ćete imati partnere koji to nisu i kojima ćete trebati pomoći da ovladaju načelima i procedurama nabave, i to upravo po posebnim pravilima nabave za EU projekte, jer Vi kao korisnik odgovarate za prihvatljivost svih troškova.
 • Konačno, zato što ćete naučeno koristiti u provedbi svog projekta, ali i dugoročno, u planiranju novih EU projekata.

PJR svoje edukacije temelji na vježbama i interaktivnom pristupu, vjerujući da takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz prikaz prakse Suda Europske unije sudjelovanjem u interaktivnoj radionici i analizi slučaja naučite kako ispravno tumačiti načela javne nabave s ciljem uspješnog provođenja postupaka javne nabave usluga, robe i radova.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje nabave u EU projektima za neobveznike, ali i apsolutno svima drugima koje zanima uspješna provedba EU projekata u dijelu teme javne nabave, bez koje se ne može provesti ni 1 EU projekt uspješno, konkretno sljedećim organizacijama:

Javne i privatne organizacije:

 • Tijela državne i javne uprave
 • Lokalna i regionalna samouprava
 • Ustanove i poduzeća u javnom vlasništvu
 • Ustanove i trgovačka društva u privatnom vlasništvu

Potporne organizacije i suradnici:

 • Konzultantske kuće
 • Regionalne razvojne agencije
 • Dobavljači i izvođači radova
 • Revizori
 • Ostali zainteresirani
 • Mapa s vježbama i pripadajućom dokumentacijom

Dnevni raspored

09:00 - 10:30

Načela javne nabave

 • Načela javne nabave u Zakonu o javnoj nabavi
 • Tumačenje načela javne nabave u kontekstu projekata financiranih iz sredstava EU

 

10:30 - 10:45

Pauza za kavu

 

10:45 - 12:15

 

Praksa Suda Europske unije – analiza slučaja

 • Praksa Suda Europske unije u području načela javne nabave primjenjiva na projekte financirane sredstvima EU (financijsko razdoblje 2007-2013 i 2014-2020)
 • Učenje na primjerima pogreški u nabavi koje ilustriraju povredu odabranih primjera načela

 

12:15 - 13:15

Pauza za ručak

13:15 - 14:45

Uvod u osnovna pravila provedbe postupaka nabave projekata financiranih iz sredstava EU

 • Temeljni zahtjevi javne nabave i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Rizici za slučaj nepoštivanja načela javne nabave koja dovode do nepravilnog postupanja naručitelja što utječe na prihvatljivost troškova u projektima EU (financijsko razdoblje 2007-2013 i 2014-2020)

 

14:45 - 15:00

Pauza za kavu

 

15:00 - 16:30

Interaktivna radionica – analiza slučaja

 • Primjeri iz prakse Suda Europske unije primjenjivi u provedbi postupaka javne nabave temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU
 • Učenje na primjerima pogreški u nabavi koje ilustriraju povredu odabranih primjera načela

 

Prijave za edukaciju

Ana-Marija Klarić

Ana-Marija Klarić

pravna stručnjakinja za EU projekte

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2011. g. radila je u Pravnom odjelu odnosno Pravnoj službi SAFU, gdje je obavljala kompleksne zadatke Pravne službe, uključujući izradu ugovora i drugih pravnih akata, davanje pravnih savjeta organizacijskim jedinicama agencije, naročito u vezi s implementacijom ugovora o nabavi robe, nabavi usluga, ugovora o građenju te ugovora o bespovratnim sredstvima, interpretaciju odredaba Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa, PRAG-a, direktiva i uredaba, obveznog i radnog prava, sudjelovanje u postupcima mirenja prema pravilima Općih uvjeta građenja Crvene knjige FIDIC-a i postupcima mirenja ispred Predstavništva Europske komisije. Sudjelovala je u postupcima predstečajnih nagodbi i stečajnim postupcima. Obavljala je i poslove službenika za zaštitu osobnih podataka te zamjenika osobe zadužene za nepravilnosti. U PJR-u je pravni stručnjak za EU projekte, gdje je stekla dodatno značajno iskustvo u provedbi EU projekata financiranih iz EU fondova. Primarno se bavi savjetovanjem u pitanjima vezanima za javnu nabavu, izrađuje ugovore i druge akte i dokumentaciju za nadmetanje, savjetuje korisnike u izazovima provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se savjetovanjem u području tumačenja pravnih akata koji uređuju državne potpore, kao i relevantne presude Europskog suda i upravnu praksu Europske komisije iz područja državnih potpora.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Trenutno pohađa MBA studij e-Leadership na VŠ Algebra. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi strateškim poslovnim razvojem tvrtke, osiguranjem kvalitete, upravlja portfeljem od stotinjak projekata koje PJR savjetuje u apliciranju, upravljanju i javnim nabavama. Ima značajno iskustvo u procjeni sukladnosti ideja za financiranje iz EU fondova, razvoju projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, te razvoju strateških dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Urednik je portala www.javna-nabava.info, dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

Ivan Barnjak - javna nabava

Ivan Barnjak - javna nabava

stručnjak za javnu nabavu

Diplomirani inženjer prometa, u postupku završavanja magisterija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području strateškog poduzetništva. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave i veliko iskustvo i postupcima nabava, uglavnom na velikim projektima. Od 2008-2015 radi u SAFU, na mjestima savjetnika, voditelja projekata i voditelja odjela za pripremu i provedbu Strukturnih instrumenata. Bavi se procesima izrade dokumentacije za nabavu i ocjenjivanje i odabir ponuda u projektima financiranih iz EU fondova, među kojima je bio i voditelj projekta vrijednog 100 milijuna kuna, koji je u planu nabave imao preko 80 postupaka. Stekao je i iskustvo u upravljanju timom kao voditelj odjela te posjeduje certifikat za predavača iz područja Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova: „Provedba i praćenje projekata“ te „Natječaj, evaluacija i ugovaranje“. U PJR-u radi kao stručnjak za javnu nabavu provodeći postupke nabave za klijente PJR-a. Također radi i kao voditelj projekata u okviru projekata financiranih iz EU i savjetuje korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata. Surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima te piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata.

Napomena

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje kroz 24 sata od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)