• Općenito

 

Sukladno odredbama novih direktiva u javnoj nabavi donesena je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 06.01.2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi – ESPD (dalje: Uredba o ESPD-u). Uredba kao takva je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama, dakle, ista se primjenjuje bez implementacije u nacionalno zakonodavstvo. Sukladno odredbama Uredbe o ESPD-u i novih direktiva, ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe. Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje. Cilj joj je smanjiti administrativno opterećenje koje nastaje zbog zahtjeva za izradu znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta.

 

  • ESPD obrazac – obveza ili mogućnost korištenja?

 

Člankom 1. Uredbe o ESPD-u propisano je da se od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18.04.2016., standardni obrazac utvrđen u Prilogu 2. Uredbe upotrebljava za potrebe izrade europske jedinstvene dokumentacije o nabavi iz članka 59. Direktive 2014/24/EU te da su upute za njegovu upotrebu utvrđene u Prilogu 1. Uredbe. U Prilogu 1. Uredbe o ESPD-u propisano je da se uz ponude u otvorenim postupcima i zahtjeve za sudjelovanje u ograničenim postupcima, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije mora priložiti ESPD koji su gospodarski subjekti ispunili kako bi dostavili tražene podatke. Dakle, nedvojbeno je da Uredba o ESPD-u kao pravni akt koji se izravno primjenjuje u državama članicama propisuje obvezu popunjavanja i dostavljanja ESPD obrasca kao sastavnog dijela ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem. Ovdje smatramo potrebnim istaknuti da Direktiva 2014/24/EU u članku 59. ne nalaže obvezu prilaganja ESPD obrasca gospodarskim subjektima, već propisuje samo obvezu za naručitelje da u vrijeme dostavljanja zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda moraju prihvatiti ESPD obrazac. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave dala je Mišljenje u kojem je navela da bi naručitelji u smislu ZJN-a u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18.04.2016. uz odredbe ZJN-a morali uzeti u obzir i odredbe Direktive 2014/24/EU i Direktive 2014/25/EU koje su bezuvjetne i dovoljno određene. Ministarstvo gospodarstva cijeni da gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18.04.2016. godine mogu dostaviti ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ESPD dužni prihvatiti, odnosno ne smiju odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem koji sadrži ESPD samo iz tog razloga. Shodno tome, Ministarstvo gospodarstva je mišljenja da bi naručitelji morali priložiti obrazac ESPD-a u dokumentaciji za nadmetanje. Iz navedenog proizlazi da Ministarstvo nije zauzelo stav da bi se ESPD morao obvezno prilagati, već da se može priložiti. Iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: DKOM) proizlazi da su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu ESPD obrazac. Slijedom navedenog, a posebice imajući u vidu odredbe Uredbe o ESPD-u, mišljenja smo da se ESPD obvezno mora priložiti uz ponude i zahtjeve za sudjelovanje u postupcima nabave velike vrijednosti za koje je predviđena njegova obvezna dostava.

 

  • „Samokorigiranje“

 

Uredba o ESPD-u uvodi novi termin „samokorigiranje“. U članku 57. Direktive 24/2014/EU predviđa se mogućnost da svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija koje predstavljaju razloge za isključenje može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost bez obzira na postojanje nekog ključnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt neće biti isključen iz postupka nabave. U tu svrhu gospodarski subjekt dokazuje da je platio ili poduzeo akciju plaćanja naknade bilo kakve moguće štete prouzročene kažnjivim djelom ili propustom, da je u potpunosti razjasnio činjenice i okolnosti uz aktivnu suradnju s tijelima nadležnima za provedbu istrage te da je poduzeo konkretne mjere tehnike i organizacijske prirode te mjere za osoblje primjerene za sprječavanje daljnjih kriminalnih djela ili propusta. Mjere koje poduzimaju gospodarski subjekti ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kriminalnog djela ili propusta. Ako se smatra da su mjere nedostatne, gospodarski subjekt prima izjavu o razlozima takve odluke. Budući se radi o novom institutu u sustavu javne nabave nije poznato kako će isti i pod kojim uvjetima primjenjivati u praksi, te na koji način će pojedini nacionalni zakonodavac to pitanje riješiti. Prema tome smatramo da treba pričekati donošenje novog ZJN-a koji bi to trebao razjasniti.

 

  • Način sastavljanja i dostave ESPD obrasca

 

ESPD se sastavlja temelju standardnog obrasca kojeg utvrđuje Europska komisija. Sadržaj ESPD-a propisan je u Prilogu 1. Uredbe o ESPD-u gdje su dane upute za njegovu primjenu.

ESPD se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku, međutim sukladno čl. 90. st. 3. Direktive 2014/24/EU to se može odgoditi najkasnije do 18.04.2018. što znači da elektroničke i papirnate verzije ESPD-a mogu postojati istodobno najkasnije do 18.04.2018. Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan za preuzimanje na Portalu javne nabave http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPD-obrazac.doc. Europska komisija je razvila servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) koji je dostupan na internetskoj adresi https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr. Spomenutim će se servisom ESPD-a gospodarskim subjektima omogućiti da elektronički ispune svoj ESPD u svim slučajevima, čime im se omogućuje da potpuno iskoriste sve mogućnosti koje se nude (ne samo za ponovnu upotrebu podataka).Kad se upotrebljava u postupcima nabave u kojima je odgođena upotreba elektroničkih sredstava komunikacije, servisom ESPD-a gospodarskim se subjektima omogućuje da ispišu svoj elektronički ispunjen ESPD kao papirnati dokument koji se može proslijediti naručitelju drugim sredstvima komunikacije osim elektroničkih. U RH u trenutku pisanja ovog članka nije omogućena dostava e-ESPD-a te je isti potrebno ispuniti, isprintati, potpisati te skenirati i priložiti uz e-ponudu. Ako su nabave podijeljene u grupe i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta se razlikuju od grupe do grupe, za svaku grupu (ili skupinu grupa s istim kriterijima za odabir) treba ispuniti zaseban ESPD. Pri pripremi dokumentacije za određeni postupak nabave, u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji o nabavi navedenoj u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na potvrdu interesa naručitelji moraju navesti koje će podatke zahtijevati od gospodarskih subjekata, uključujući izričitu izjavu o tome trebaju li se podaci utvrđeni dijelovima II. i III. navesti u pogledu podugovaratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja. Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Službenom listu Europske unije, podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u Službenom listu Europske unije, naručitelj mora unijeti podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave. Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.

 

  • Tko sve mora ispuniti i potpisati ESPD?

 

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD. Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci za svaki subjekt na koji se oslanja. Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno je dostaviti zaseban ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku. U svim slučajevima u kojima su najmanje dvije osobe članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela gospodarskog subjekta ili u njemu imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole, svaka će osoba možda morati potpisati isti ESPD, ovisno o nacionalnim pravilima, uključujući ona kojima se uređuje zaštita podataka.

 

  • Dostava popratnih dokumenata

 

Naručitelj može od bilo kojeg ponuditelja u bilo kojem trenutku postupka zatražiti da dostavi sve tražene potvrde i popratne dokumente ili dio njih ako je to potrebno kako bi se osiguralo pravilno provođenje postupka. No, prije dodjele ugovora, naručitelj zahtijeva od ponuditelja kojem je odlučio dodijeliti ugovor, osim kod ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu da podnese ažurne popratne dokumente. Iz navedenog proizlazi da naručitelj prije donošenja odluke o odabiru mora zatražiti popratne dokumente od najpovoljnijeg ponuditelja.

Od gospodarskih subjekata neće se zahtijevati da dostave popratne dokumente ili drugu dokaznu dokumentaciju ako naručitelj ima mogućnost dobavljanja tih potvrda ili relevantnih podataka izravno, pristupanjem besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u nekoj državi članici, kao što je nacionalni registar nabave, virtualni dosje poduzeća, elektronički sustav pohrane dokumenata ili pretkvalifikacijski sustav ili naručitelj po dodjeli ugovora ili sklapanju okvirnog sporazuma, već posjeduje te dokumente. Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, ESPD mora sadržavati i podatke koji su potrebni u tu svrhu, kao što je internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i, prema potrebi, izjavu o pristanku.