Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD uređena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/7 (dalje Uredba). Provedbena uredba donijeta je 05. siječnja 2016., a stupila je na snagu dvadesetog dana od objave u Službenom listu Europske unije. Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama, te je i u Republici Hrvatskoj obvezna za primjenu kod nabava velike vrijednosti od 18. travnja 2016., a stupanjem na snagu ZJN 2016. od 01. siječnja 2017. ESPD obrazac postaje obvezujući i za nabave male vrijednosti.

Razlozi donošenja

Pravni izvor Uredbe je Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014., a posebno njezin članak 59. stavak 2. koji glasi:

„2.   ESPD se sastavlja na temelju standardnog obrasca. Komisija utvrđuje taj standardni obrazac pomoću provedbenih akata. Navedeni se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 91. stavka 3.“

U Uredbi su navedeni razlozi njenog donošenja, i to:

  1. smanjenje administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. ESPD je zamjena znatnog broja dokumenata kojima se potvrđuje zadovoljavanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.
  1. povećanje prekograničnog sudjelovanja u postupcima javne nabave. Jedan standardni obrazac koji je utvrđen na europskoj razini mijenja razne neujednačene nacionalne osobne izjave i pridonosi pojednostavnjenju u postupku javne nabave. ESPD pridonosi smanjenju problema povezanih s preciznom izradom službenih izjava i izjava o suglasnosti kao i jezičnih problema s obzirom na to da je standardni obrazac i dostupan na svim službenim jezicima.

Definicija ESPD-a

Iz Uredbe i Direktive 2014/24/EU

ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe. Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.“

Iz ZJN 2016. članak 260. stavak 1.

„Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)

2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta

3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.“

Podaci u ESPD

Pri pripremi dokumentacije o nabavi ili u pozivu na nadmetanje naručitelji moraju navesti koje će podatke zahtijevati od gospodarskih subjekata. Uz ponude u otvorenim postupcima i zahtjeve za sudjelovanje u ograničenim postupcima, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije mora se priložiti ESPD koji su gospodarski subjekti ispunili kako bi dostavili tražene podatke.

U europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente. Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Elektroničke verzije – eSPD – Članak 261. ZJN 2016

Zakonom je uređeno da se Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja  isključivo u elektroničkom obliku. Obveza da se ESPD dostavlja isključivo u elektroničkom obliku na snazi je od 18.  travnja 2018.  Kako bi se omogućio prijelaz na obveznu upotrebu elektroničkih sredstava za komunikaciju u svim državama članicama, u prijelaznom razdoblju do 18. travnja 2018. mogu biti dostupne i elektronička i tiskana verzija ESPD-a.

Zahvaljujući usluzi eESPD naručitelj može kreirati obrazac za ESPD u kojemu su određeni kriteriji za kvalitativan odabir gospodarsko subjekta, a gospodarski subjekt može ispunjavati, ponovno upotrebljavati, preuzimati i ispisivati ESPD za određeni postupak.

Web-usluga ESPD naručiteljima omogućuje izradu predloška za ESPD (ili ponovnu upotrebu predloška iz prethodnog postupka). Taj će obrazac potom biti elektronički dostupan zajedno sa ostalom dokumentacijom. Gospodarski subjekt koji sudjeluje uvest će taj obrazac, unijeti potrebne podatke (ili zatražiti prethodno ispunjavanje putem odgovarajućih alata za e-nabavu), preuzeti, prema potrebi ispisati i predati ESPD zajedno s drugom natječajnom dokumentacijom.

Servis ESPD-a omogućuje kreiranje i ispunjavanje obrasca u XML verziji. Dostupan je na stranici –  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hr . 

Tko dostavlja ESPD

1. Gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu ili član zajednice gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi na standardnom obrascu u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje, a javni naručitelj je mora prihvatiti. (članak 260. stavak 2. ZJN 2016)

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.  (članak 277. ZJN 2016)

2. Gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja podnositelj ponude

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentacija o nabavi koja sadržava podatke iz stavka 1. ovoga članka za tog subjekta. (članak 260. stavak 3. ZJN 2016)

Javni naručitelj obvezan je, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje. (članak 275. stavak 1. ZJN 2016)

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, javni naručitelj može zahtijevati njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora. (članak 276. ZJN 2016)

3. Podugovaratelj na čiju se sposobnost ne oslanja podnositelj ponude

Javni naručitelj obvezan je osnovu za isključenje iz članka 252. stavka 1. ovoga Zakona primijeniti na podugovaratelje. (Članak 221. stavak 1.)

Javni naručitelj može ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta primijeniti na podugovaratelje, ako je tako odredio u dokumentaciji o nabavi. (Članak 221. stavak 2.)

Javni naručitelj može proširiti primjenu odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka i na podugovaratelje podugovaratelja ili na subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu, ako je tako odredio u dokumentaciji o nabavi, te u tom slučaju na odgovarajući način primjenjuje odredbe ovoga članka. (Članak 221. stavak 3.)

4. Gospodarski subjekt koji je podnio ponudu za više grupa ako se kriteriji za odabir gospodarskog subjekta razlikuju od grupe do grupe, za svaku grupu (ili skupinu grupa s istim kriterijima za odabir) treba ispuniti zaseban ESPD.

Provjera

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka.

Ako javni naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente osim ako već posjeduje te dokumente.

Iznimke – slučajevi kada se ESPD ne dostavlja

  • kod iznimne žurnosti
  • kod nabave roba koja kotira i koja se nabavlja na tržištu

U tim slučajevima naručitelj od GS traži samo dokaze (potvrde, izjave i dr. dokaze)