Pojam FIDIC posljednjih je godina često korišten u Hrvatskoj u području graditeljskih projekata. Najčešće je poistovjećivan s uvjetima ugovora vezanim za građenje, iako većina korisnika u početku nije poznavala porijeklo pojma i njegovo puno značenje. Skraćenica FIDIC potječe od francuskog naziva za Međunarodno udruženje konzultantskih inženjera – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. FIDIC je osnovan 1913. godine od strane triju država: Francuske, Belgije i Švicarske, uz sudjelovanje na osnivačkom sastanku predstavnika ukupno pedeset devet, uglavnom europskih, država. FIDIC stječe legitimaciju međunarodnog udruženja tijekom 1950-tih i 1960-ih, pridruživanjem Sjedinjenih američkih država, Australije, Kanade, Južnoafričke Republike i niza drugih manjih izvaneuropskih država, a potom i pridruživanjem niza azijskih i afričkih država. Statut FIDIC-a propisuje načela i uvjete članstva u udruženju, po kojima samo jedno nacionalno udruženje iz svake države može postati njegovim članom. Pod pojmom članstvo uobičajeno se smatra status najvišeg stupnja članstva – Member Association. Ostali uvjeti obuhvaćeni statutom propisuju da nominirano nacionalno udruženje mora biti najveće u državi koju pretendira zastupati u FIDIC-u; mora biti financijski nezavisno od drugih organizacija; njegove članice moraju biti profesionalno i interesno nezavisne, odnosno moraju se pridržavati etičkih normi propisanih odgovarajućim kodeksom. Prema podacima dostupnim na službenoj web stranici (http://fidic.org/members), FIDIC trenutno broji ukupno devedeset osam članica. Hrvatska je također zastupljena u FIDIC-u putem Hrvatske udruge konzultanata (HUK), sa sjedištem u Ulici grada Vukovara 271, Zagreb, što je zabilježeno na FIDIC-ovoj web stranici (http://fidic.org/organization/109). Budući da je FIDIC našoj javnosti najprepoznatljiviji kroz skup dostupnih općih uvjeta ugovora vezanih za građenje, u nastavku je kratak pregled njihovog nastanka i razvoja. U skladu sa svojim programskim ciljevima, FIDIC je još davne 1957. godine objavio prve opće uvjete ugovora za izvođenje građevinskih radova, započinjući time svoj utjecaj na svjetsku zajednicu konzultantskih inženjera. Već tada je usvojena konvencija nazivanja tipova ugovora prema pretežitoj boji naslovnice knjige. Tako su prvi izdani opći uvjeti, zbog potpuno crvene naslovnice, nazvani Crvena knjiga. Tijekom narednih desetljeća FIDIC-ovi opći uvjeti ugovora su se razvijali i mijenjali sve do posljednje izdanih i danas najkorištenijih uvjeta ugovora. Prateći međunarodne prakse i trendove, FIDIC je reagirao razvojem određenog tipa uvjeta ugovora za svaki zabilježeni slučaj raspodjele odgovornosti i rizika, te je 1999. godine objavio tzv. Dugin komplet (Rainbow suite) ugovora. Ponovo je upotrijebljena konvencija nazivanja određenih uvjeta prema prevladavajućoj boji naslovnice. Opći uvjeti nazvani su kolokvijalno Crvena, Žuta, Srebrna i Zelena knjiga. Prvi i najkorišteniji među uvjetima ugovora objavljenim 1999. godine su Uvjeti ugovora za radove visokogradnje i niskogradnje za koje je projektnu dokumentaciju izradio/osigurao naručitelj – tzv. izdanje Nove Crvene knjige, prvo izdanje 1999. godine. Naslov izvornika glasi Conditions of Contract for Construction (First Ed. 1999), for Building and Engineering Works designed by the Employer. Ovi su opći uvjeti ugovora o građenju namijenjeni za građenje na osnovi projektne dokumentacije koju je pripremio naručitelj, odnosno odabrani projektant u njegovo ime. Radi se o najčešće korištenom ugovoru o građenju u javno financiranim projektima, po kojem naručitelj priprema projekte, ishodi potrebne dozvole i ugovara radove na temelju utvrđenog troškovnika radova. Vrijednost radova obračunava se izmjerom količina stvarno izvedenih radova i primjenom ugovorenih jediničnih cijena. Sljedeći su Uvjeti ugovora za postrojenja i izgradnju za koje projektnu dokumentaciju izrađuje/osigurava Izvođač – tzv. izdanje Nove Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, odnosno u izvorniku Conditions of Contract for Plant & Design-Build (First Ed, 1999). For Electrical & Mech. Plant & For Building & Engineering Works Designed by the Contractor. Namijenjeni za elektro i strojarska postrojenja te građevinske radove koje projektira Izvođač. Za složena tehnološka postrojenja naručitelj dopušta tržištu da slobodnom interakcijom zainteresiranih sudionika omogući za njega optimalan rezultat. Sadržajem i strukturom vrlo je slična Crvenoj knjizi, a ključne razlike su sljedeće: (a) izvođač je odgovoran za projektnu dokumentaciju i (b) ukupna ugovorena cijena je paušalna, a plaćanje se vrši prema Dinamici plaćanja, umjesto na osnovi izmjere količina izvedenih radova. Uvjeti ugovora za ugovore “Ključ u ruke”- tzv. izdanje Srebrne knjige, prvo izdanje 1999. godine, ili u izvorniku Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (First Edition, 1999). General Conditions; namijenjeni su za izvođenje radova po odredbi „ključ u ruke“. Osim obveze projektiranja, izvođač dodatno preuzima niz drugih odgovornosti i rizika. Karakteristični primjeri su odgovornost za (a) dokumentaciju koju mu predaje naručitelj i (b) nepredviđene fizičke uvjete. Srebrna knjiga su uvjeti ugovora u kojima izvođač preuzima maksimalne rizike. Posljednji ugovor u tzv. Duginom kompletu uvjeta ugovora je Kratka forma ugovora, prvo izdanje 1999. godine, odnosno u izvorniku The Short Form of Contract (First Edition, 1999). Kratka forma, ili Zelena knjiga, namijenjena je za linijske radove s repetitivnim operacijama (ceste, kanali, cjevovodi), manje vrijednosti i kraćeg trajanja. Sadrže petnaest članaka na deset stranica. Uvjeti ugovora za projektiranje, građenje i upravljanje – tzv. izdanje Zlatne knjige, prvo izdanje 2008. godine, svojom su strukturom, konceptom i brojem članaka slični izdanjima iz 1999. godine. Namijenjeni su ugovorima kojima Izvođač, osim obveze projektiranja i građenja i/ili isporuke opreme, preuzima i obvezu upravljanja građevinom nakon primopredaju. Opći uvjeti kolokvijalno su nazvani Zlatna knjiga, a izvorni naslov je Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects (1st Ed, 2008). Područje upotrebe za Zlatnu knjigu su različiti oblici javno-privatnog partnerstva koji uključuju projektiranje i građenje. U skupu ugovora za građenje vrijedno je spomenuti Opće uvjete ugovora usklađene s multilaterlanim razvojnim bankama, prvo izdanje 2005, revidirana reizdanja 2006. i 2010. Izvorni naslov je Conditions of Contract for Construction MDB (Multilateral Development Bank) Harmonised, Ed. Version 3: June 2010). For Building and Engineering Works designed by the Employer. Uobičajen naziv je Ružičasta knjiga (Pink Book), također izveden iz boje naslovnice. Ugovor je nastao usuglašavanjem općih uvjeta Crvene knjige s pravilima razvojnih banaka, napose Svjetske banke za obnovu i razvoj.

Svi prethodno navedeni opći uvjeti sastoje se od istih sastavnih dijelova:

  • Općih uvjeta (General Conditions),
  • Posebnih uvjeta (Particular Conditions),
  • Općih uvjeta sporazuma za rješavanje sporova (General Conditions of Dispute Adjudication Agreement), (d) Postupovnih pravila za rješavanje sporova (Procedural rules),
  • Smjernica za pripremanje posebnih uvjeta (Guidance for preparation of Particular Conditions), te
  • skupa obrazaca, kao što su obrazac za zaključenje ugovora (Contract Agreement), Dodatak ponudi (Appendix to Tender), obrasci garancija (Guarantees), i slično.

Nadalje, svi navedeni opći uvjete imaju sljedeće zajedničke značajke:

  • Opći uvjeti sadrže detaljne definicije svih bitnih pojmova, međusobno koherentne odredbe te dosljedno tretirane i pažljivo uređene bitne procedure i postupanja. Nadalje, propisuju rokove i načine korespondencije, odnosno obvezu adresiranja svakog pitanja pisanim putem, što ih u značajnoj mjeri razlikuje od ad hoc pripremanih ugovora.
  • Opći uvjeti su fair i nepristrani. Rizici su raspodijeljeni između ugovornih strana na način da su uvijek dodijeljeni strani koja njima može objektivno najbolje upravljati. Razlog tomu je prethodno zabilježeno tržišno iskustvo koja su pokazala da nerazmjerno veliki rizici prevaljeni na stranu izvođača redovito rezultiraju (a) porastom troškova projekta (troškovi garancija i polica osiguranja) i (b) porastom rizika nastanka sporova. FIDIC-ovi opći uvjeti uvode dodatnu instancu za brzo i učinkovito rješavanje sporova – Vijeće za rješavanje sporova, odnosno Dispute Adjudication Board u izvorniku.
  • Opći uvjeti su sveobuhvatni i fleksibilni. Obuhvaćaju širok raspon potreba reguliranja ugovornog odnosa te omogućuju dodatnu prilagodbu kroz posebne uvjete.
  • Prepoznati su i dokazani kroz tržišnu upotrebu u cijelom svijetu i u različitim pravnim uvjetima i sustavima. Ključna prednost pri tom je učinkovitost kroz cijeli postupak – od nabave do provedbe. Jednom kad svi sudionici u postupcima nabave i provedbe usvoje postavke općih uvjeta, isti se mijenjaju i dopunjuju posebnim uvjetima, koji su opsegom značajno manji. Time se svi postupci – (a) izrada uvjeta ugovora u okviru izrade dokumentacije za nadmetanje, (b) njihova analiza od strane ponuditelja tijekom pripreme ponude, te (c) upravljanje ugovorom tijekom provedbe – čine učinkovitijim. U slučaju da svi sudionici imaju prethodno iskustvo upotrebe FIDIC-ovih općih uvjeta ugovora, vjerojatnost pogreške u komunikaciji i tumačenju ugovora je mala.

Važno je spomenuti Model ugovora o uslugama između Klijenta i Konzultanta, četvrto izdanje (2006., Bijela knjiga), izvornim naslovom Client/Consultant Model Services Agreement 4th Edition (2006 White Book), koji je namijenjen za ugovaranje konzultantskih usluga: studija, projektiranja, stručnog nadzora, upravljanja ugovorom, vođenja projekta, itd. Iako strukturom članaka drugačiji od ugovora o građenju, zadržavaju osnovne odlike FIDIC Općih uvjeta – uravnoteženost, široku primjenjivost, jednostavan jezik, usmjerenost prema suradnji umjesto sporenju, koncipirani za međunarodni tržišni okvir i orijentirani na jasnu raspodjelu rizika između ugovornih partnera.

Svi prethodno navedeni ugovori dostupni su na engleskom jeziku na http://www1.fidic.org/bookshop/ bilo u tiskanom, bilo u elektroničkom obliku. HUK je, u suradnji s Udrugom konzultantskih društava u graditeljstvu (UKDG) i Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva(HKIG) dosad objavio tri tiskana prijevoda FIDIC Općih uvjeta ugovora – tzv. Crvenu, Žutu i Bijelu knjigu. Hrvatski prijevodi dodatno su dostupni su u tiskanom obliku u Republici Hrvatskoj, te na FIDIC-ovoj web stranici u elektroničkom obliku. FIDIC-ovi uvjeti ugovora nisu upotrebljivi sami po sebi. Naime, oni predstavljaju tipske predloške općih uvjeta ugovora, koje korisnik kroz posebne uvjete prilagođuje vlastitim potrebama. Posebnim uvjetima opći uvjeti se prilagođuju (a) terminološki, odnosno upisuje se odgovarajuće nazivlje, (b) odredbama hrvatskog pravnog sustava, napose njegovim kogentnim ili prisilnim normama, (c) prihvaćenim poslovnim običajima, odnosno praksi, te (d) specifičnim zahtjevima i okolnostima određenog ugovora. Na taj se način eventualni koncepcijski i tehnički nedostatci općih uvjeta otklanjaju, a uspjeh tog nastojanja ovisi o stupnju profesionalnih i stručnih znanja kojima raspolaže korisnik (naručitelj, konzultant, itd.). Na kraju, nužno je spomenuti da FIDIC-ovi uvjeti ugovora ne predstavljaju oblik neovisne regulative ili čak međunarodnog prava građenja. Nerijetko njihovo takvo razumijevanje dovodi do nepotrebnog ustezanja pri njihovoj uporabi i prilagodbi hrvatskom pravnom sustavu. Opće je uvjete ugovora nužno usuglasiti s hrvatskim pravnim sustavom i na taj način omogućiti učinkovito upravljanje ugovorom u potpunosti usklađenim s hrvatskim zakonima. FIDIC-ovi uvjeti ugovora de facto su trenutno jedini opće prihvaćeni standardni uvjeta ugovora o građenju na hrvatskom tržištu, budući da do danas nisu razvijeni drugi usporedivi standardni uvjeti ugovora o građenju. Njihov razmjeran uspjeh posljedica je činjenice da je tržište prepoznalo  uređene uvjete ugovora, te u raznim izvorima dostupne standardna ugovorna rješenja i prakse upravljanja ugovorima. Razvoj znanja o upravljanju FIDIC-ovim uvjetima ugovora, standardnih ugovornih rješenja i praksi nije okončan i predstavlja daljnji izazov svim sudionicima provedbe graditeljskih projekata, počevši od postupka nabave do završetka izgradnje i upravljanja izgrađenim građevinama.