Zahtijevanje dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave predstavlja diskreciono pravo naručitelja. To znači da naručitelj može, ali nije u obvezi propisati dostavu dokaza financijske sposobnosti ponuditelja. Odluci naručitelja za propisivanje financijske sposobnosti treba prethoditi detaljna analiza predmeta nabave i utvrđivanje stvarne potrebe za dokazima financijske sposobnosti. U važećim propisima iz područja javne nabave nalaze se stanovita ograničenja u pogledu propisivanja visine ovog uvjeta o čemu naručitelj treba voditi računa kod izrade dokumentacije za nadmetanje kako se ne bi izložio riziku izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje.

U Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – dalje: ZJN) u čl. 69.st.3. navodi se da kada se odluči na propisivanje financijske sposobnosti naručitelj može tražiti od ponuditelja da zadovolje minimalne razine financijske sposobnosti.

Nadalje, opseg informacija i minimalne razine financijske sposobnosti koje se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave u slučaju da je predmet nabave podijeljen na grupe. Minimalne razine sposobnosti navode se u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje. Način određivanja minimalnih razina sposobnosti detaljno je propisan čl. 9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12).  Navedenim čl.9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (dalje: Uredba) propisano je da naručitelj određuje uvjete financijske sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja u slučaju kada je zadovoljenje tih uvjeta prema mišljenju naručitelja nužan temelj za ocjenu sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja za izvršenje određenog ugovora.

Sukladno čl. 71. ZJN-a naručitelj može odrediti uvjete financijske sposobnosti gospodarskog subjekta koja se može dokazati, primjerice, s jednim ili više sljedećih dokumenata:

  1. bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta,
  2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,
  3. dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti,
  4. izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave za razdoblje do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna.

Potrebno je istaknuti da je čl.71.st.4. ZJN-a propisano da ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji  naručitelj smatra prikladnim. Pri tome treba biti oprezan i imati na umu da naručitelj treba uvjete i dokaze sposobnosti ocjenjivati u skladu s onim što je propisao u dokumentaciji za nadmetanje te treba imati valjane argumente ukoliko prihvati ili ne prihvati dostavljeni dokaz.

Naručitelj se u slučaju kada od ponuditelja kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa treba pridržavati ograničenja iz čl. 9. st. 5. Uredbe kojim je propisano da tražena visina ukupnog prometa ne smije prelaziti dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine grupe. Na taj način zakonodavac je osigurao da uvjet bude razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave. Ako naručitelj provodi postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5. čl.9. Uredbe, minimalne razine sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja koje se zahtijevaju moraju biti razmjerne procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma. Iznimno, sukladno čl.9.st.7. Uredbe u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.  

Mogućnost oslanjanja na tuđe resurse

Za potrebe dokazivanja financijske sposobnosti, gospodarski subjekti se mogu osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata. U ovom slučaju u sklopu ponude, ponuditelji trebaju dostaviti dokaz o ustupanju resursa. U praksi, ponuditelji uobičajeno dostavljaju Izjavu o ustupanju resursa. Navedeno pravo ponuditelja da se za potrebe dokazivanja financijske sposobnosti osloni na sposobnost drugog gospodarskog subjekta proizlazi iz čl. 71.st.2. ZJN-a.

Preporuka Uprave za sustav javne nabave (BON2, SOL2)

Na Portalu javne nabave Uprave za sustav javne nabave (dalje: Portal) pod kategorijom „Najčešće pogreške u dokumentaciji za nadmetanje“ nalazi se preporuka za određivanje financijske sposobnosti za potrebe dokazivanja solventnosti. U praksi je uočeno da naručitelji pogrešno propisuju ovaj uvjet, što je rezultiralo žalbama i nepovoljnim ishodom za naručitelje. U preporuci je opisan slučaj određivanja financijske sposobnosti – dokumenata izdanih od bankarskih ili drugih financijskih institucija: BON2 ILI SOL 2 kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Kod određivanja ovog dokaza uobičajeno se traži da gospodarski subjekt dokaže da njegov račun nije bio u blokadi niti jedan dan ili ne više od određenog broja dana neprekidno odnosno ukupno u prethodnih 6 mjeseci do dana početka postupka javne nabave. Spornim se u praksi pokazalo propisivanje starosti ovog dokaza i to zbog formulacije „do dana početka postupka javne nabave“.  Prema preporuci Portala, način određivanja do dana početka postupka javne nabave je nemoguće ispoštivati za ponuditelje s obzirom da je dan početka postupka – dan slanja objave poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave i poznat je samo naručitelju, a ponuditelj za isto saznaje danom objave. Stoga je preporuka da se ovaj dokument traži na način da isti treba biti pribavljen bilo kojeg datuma nakon početka postupka javne nabave, od kojeg datuma će se računati i ispunjavanje postavljenog uvjeta. Portal je zauzeo stav da bi ponuditelji trebali pribaviti traženi dokument nakon što je javno nadmetanje objavljeno, jer su ponuditelji koji namjeravaju sudjelovati u postupku javne nabave, tek po objavi poziva na nadmetanje vidjeli informaciju da se isti dokument i traži pa bi ga trebali moći tek i tada pribaviti. Zaključno, dano je mišljenje da na taj način svi ponuditelji imaju istu mogućnost pribavljanja traženog dokumenta.