Člankom 265., stavkom 1. ZJN 2016. je propisano da je javni naručitelj obvezan, kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, kao ažurirani popratni dokument prihvatiti:

  1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016.,
  2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016.
  3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016.

Nadalje, člankom 265., stavkom 2. ZJN 2016. je propisano da ukoliko se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1., ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

S obzirom da se u Republici Hrvatskoj, ne izdaju gore navedeni dokumenti iz točke 1. (članka 265. stavak 1., točka 1. ZJN 2016.), odnosno da navedeni dokumenti ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U Republici Hrvatskoj se nepostojanje osnova za isključenje iz točke 2., odnosno iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016., za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dokazuje potvrdom Porezne uprave Republike Hrvatske.

S obzirom da se u Republici Hrvatskoj, ne izdaju dokumenti koji obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene člankom 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Vezano uz odredbu čl. 265.st.2. ZJN 2016 potrebno je istaknuti da su se od samog stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pojavile određene dvojbe i različita tumačenja vezano uz pitanje je li dostatno da se na Izjavi o nekažnjavanju nalazi ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili je potrebno u Dokumentaciji o nabavi odrediti uvjet da se Izjava o nekažnjavanju daje Kada bi u Republici Hrvatskoj ova mogućnost postojala tada bi prema strogom tumačenju ove odredbe ZJN 2016. izjava trebala biti dana pod prisegom prema pravu Republike Hrvatske (kod javnog bilježnika).

Uvidom u članak 84. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16), utvrđeno je da je javni bilježnik ovlašten koga zaprisegnuti ili primiti izjavu pod prisegom smo ako je to prema pravu neke strane zemlje ili prema odluci stranog tijela ili inače radi ostvarivanja prava u inozemstvu potrebno.

U skladu s tim Naručitelj u dokumentaciji o nabavi određuje, a gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, nepostojanje osnova za isključenje iz članka 251. stavak 1. točke od a) do f) ZJN 2016. dokazuje:

  • Izjavom o nekažnjavanju davatelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika za gospodarski subjekt i za osobu/e ovlaštenu/e za zastupanje gospodarskog subjekta i
  • Izjavama o nekažnjavanju davatelja s ovjerenih potpisom kod javnog bilježnika za ostale osobe iz članka 251. stavka 1. točka 1.

Primjeri obrazaca (predložaka) takvih izjava se nalaze na portalu javne nabave na linku: https://javna-nabava.info/primjeri-obrazaca-za-dokazivanje-obveznog-razloga-iskljucenja-iz-clanka-251-stavak-1-tocke-a-do-f-za-gospodarske-subjekte-koji-imaju-poslovni-nastan-u-rh-ili-osobe-koje-su-drzavaljani-rh/

Isto tako Naručitelj u dokumentaciji o nabavi određuje, a gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, nepostojanje osnova za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016. dokazuje:

  • Izvatkom iz sudskog registra ili potvrdom trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016. i dodatno
  • Izjavom o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 254. stavak 1. točka 2. ZJN 2016. davatelja (ovlaštene osobe (ili osoba) po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta) s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, na obrascu PRILOG A, čiji se primjer nalazi u nastavku članka:

PRILOG A: IZJAVA O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI IZ ČLANKA 254. STAVAK 1. TOČKA 2. – POSLOVNI NASTAN GOSPODARSKOG SUBJEKTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljem članka 254 stavka 1. točka 2. . i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

I Z J A V U    O    N E P O S T O J A NJ U    R A Z L O G A    Z A    I S K LJ U Č E NJ E    I Z    Č L A N K A    254.        S T A V A K    1.    T O Č K A    2.

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime)                                                                      (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice ___________________ izdane od__________________________________,

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta kojeg zastupam:

_______________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj države poslovnog nastana)

Izjavljujem da nad gospodarskim subjektom kojeg zastupam nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

NAPOMENA: Gospodarski subjekt ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

M.P.

_____________________________________________

(ime, prezime ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja)

______________________________________________

(potpis ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje Ponuditelja

UPUTA: Ovaj obrazac Izjave potpisuje/u osoba/e ovlaštena/e po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta u skladu s ovlastima navedenim u Izvodu iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Ova Izjava mora biti s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.