Sukladno članku 197. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju se temeljem redovitog usavršavanja.

 

Certifikat je potvrda koja se izdaje temeljem uspješno položenog ispita, a kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave. Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz programe izobrazbe i redovito usavršavanje. Za pripremu i provedbu izobrazbe u području javne nabave kroz programe izobrazbe nadležno je središnje tijelo za javnu nabavu – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje za pripremu i provedbu određenih programa izobrazbe u području javne nabave ovlašćuje druge pravne ili fizičke osobe.

 

Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 65/2017), kojim se propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

 

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela, i to Programa izobrazbe u području javne nabave i pisanog ispita.

 

Program izobrazbe provodi se prema nastavnom programu propisanim Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati, po 45 minuta. Pravilnikom je propisano kako se nastavni program sastoji od predavanja i vježbi čime se polaznicima prenose teorijska i praktična znanja, sukladno čemu nadležno tijelo ima za cilj odgovoriti potrebama javnih naručitelja koji često ističu vježbe i primjere kao ključan dio razumijevanja i unapređenja njihovog rada u području javne nabave. Cilj praktičnih primjera, izrade vježbi, studija slučaja i drugih primjera iz prakse, koje, sukladno pravilniku, čine minimalno 30% sadržaja predviđenog nastavnim programom jest dakle razvoj vještina vezanih uz područje javne nabave, prvenstveno pripremu i provedbu postupaka.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta utvrdilo je obavezni sadržaj nastavnog programa koji je pokriven relevantnim propisima Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Europske unije, a sastoji se od zakonodavnog i institucionalnog okvira sustava javne nabave u RH i EU, načela javne nabave, obveznika primjene i izuzeća primjene Zakona o javnoj nabavi, planiranja i upravljanja u sustavu javne nabave te registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, zatim pripreme i provedbe postupaka javne nabave (što uključuje istraživanje tržišta, prethodnu analizu tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja, početak i odabir postupka javne nabave, pregled otvorenog i ograničenog postupka javne nabave, natjecateljskog postupka uz pregovore, odnosno pregovaračkog postupka s prethodnom objavom proziva na nadmetanje, natjecateljskog dijaloga, partnerstva za inovacije, pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje i posebne režime nabave), zatim pregled tehnika i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu, okvirne sporazume, dinamički sustav nabave, elektroničku dražbu i elektroničke kataloge te sustav kvalifikacije. Daljnji sadržaj programa uključuje dokumentaciju o nabavi, njen oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, objave javne nabave, područje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata, osnove za isključenje gospodarskog subjekata, kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti), Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi i kriterije za odabir ponude. Daljnji segment programa čini obavezni sadržaj i oblik ponude, zaprimanje i otvaranje te postupak pregleda i ocjene ponuda, postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja, dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja, pravna zaštita u sustavu javne nabave, zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave i tema održive i zelene javna nabava. Konačno, obaveza iz nastavnog programa je izvedba vježbe provedbe postupka javne nabave od minimalno 4 nastavna sata.

 

Certifikat iz javne nabave izdaje se polaznicima izobrazbe temeljem položenog pisanog ispita u sklopu Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a termini polaganja pisanog ispita objavljuju se na Portalu javne nabave.  Pisani ispit sastoji se od 50 pitanja te traje 135 minuta. Za vrijeme ispita pristupnik smije kao dopuštena pomagala koristiti važeće propise iz područja javne nabave. Za uspješno polaganje pisanog ispita potrebno je ostvariti najmanje 70% od mogućeg broja bodova.

 

Certifikat iz javne nabave izdaje se na rok od tri godine, pri čemu se kao datum početka važenja certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Certifikat se dalje obnavlja temeljem redovitog usavršavanja i to onim nositeljima certifikata koji su tijekom važenja certifikata ostvarili 32 sata redovitog usavršavanja.

 

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka važenja certifikata.