SAŽETAK:          

Novim Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, dalje u tekstu: ZJN 2016.) propisana je primjena ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija odabira najpovoljnijeg/ih ponuditelja.

U postupku donošenja ZJN 2016, amandmanom od 6.12.2016. uvršten je stavak 7. u članak 284. kojim se daje mogućnost da javni naručitelji pri odabiru najpovoljnije ponude u okviru članka 284. mogu uzeti u obzir kriterije povezane ponudom poljoprivredno- prehrambenih proizvoda i hrane koji omogućuju jače povezivanje poljoprivredno- prehrambeno proizvodnog i javnog sektora uz istovremeno osiguravanje svježine proizvoda, veće iskorištavanje nutritivnih vrijednosti, smanjenje troškova transporta i distribucije kao i smanjenje negativnog učinka transporta na okoliš .

Obvezna primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, članka 284. stavaka 4. i 5.  ZJN 2016 odgođena je do 01.07.2017. kako bi se naručiteljima dalo dovoljno vremena da se educiraju i pripreme, da se izradi procedura i metodologija za punu primjenu ovog kriterija koji je velika promjena u odnosu na dosadašnji u naručitelja u Republici Hrvatskoj najprimjenjivaniji kriterij najniže cijene.

UVOD:
                Kako se određuje ekonomski najpovoljnija ponuda? Često pitanje koje si postavljaju naručitelji u odnosu na predmet nabave koji nabavljaju s obzirom na kompleksnost posla određivanja najboljih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, koji zahtjeva poznavanje metoda i postupaka razvijenih i provedenih u praksi, uz krajnji cilj učinkovite i ekonomične nabave uz poštivanje temeljnih načela javne nabave i dobivanja u konačnici najboljeg omjera cijene i kvalitete, odnosno s ciljem nabave robe, usluga i radova sa većom razinom kvalitete.

Naručitelj se treba voditi odredbama ZJN 2016 kojima treba odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu sposobnog ponuditelja, a ne najsposobnijeg ponuditelja.

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KROZ ODREDBE ZJN 2016:

Od 01.07.2017. godine stupaju na snagu stavak 4. i 5. članka 284. ZJN 2016:

Javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90 % (članak 284. stavak 4.). Proizlazi da se cijena ili trošak mogu kretati u manjem rasponu od 90 %. Ovisno o kompleksnosti, dostupnosti predmeta nabave, te razini tržišnog nadmetanja, mogu biti i 40 %, 50 %, 80 %  i slično, prema utvrđenoj metodologiji naručitelja. Razliku od 10 % pondera ili više, naručitelji će morati odrediti kao neki drugi (kvalitativni) kriterij.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma, postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti ili za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu, relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90 %. (članak 284. stavak 5.). U predviđenim iznimkama, relativni ponder cijene ili troška smije biti i 100 %.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, te može uključivati najbolji omjer između cijene i kvalitete, koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke, povezane s predmetom nabave.

Kriteriji mogu obuhvaćati na primjer:

 1. kvalitetu, uključujući tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, rješenje za sve korisnike, društvene, okolišne i inovativne značajke te trgovanje i uvjete trgovanja
 2. organizaciju, kvalifikacije i iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora, ako kvaliteta angažiranog osoblja može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora, ili
 3. usluge nakon prodaje i tehničku pomoć, uvjete isporuke kao što su datum isporuke, proces isporuke i rok isporuke ili izvršenja.

Za postizanje najboljeg omjera cijene i kvalitete, odnosno uloženog i dobivenog, naručitelji  moraju imati u vidu prilikom određivanja kriterija da je metodologija sukladna zakonu a formula ekonomski najpovoljnije ponude (dalje u tekstu ENP) primjenjiva. Naručitelji moraju svojom dokumentacijom o nadmetanju i odabranim kriterijima ENP-a osigurati efikasno i transparentno nadmetanje. Odabrani kriteriji ne smiju biti diskriminirajući, trebaju biti povezani s predmetom nabave i moraju osigurati učinkovitost.

Dobro postavljanje ENP kroz dokumentaciju o nabavi, rezultat je dobre prakse, koja se tek razvija u Republici Hrvatskoj, ali prije svega treba proizlaziti iz dobrog poznavanja predmeta nabave, kroz istraživanje tržišta, poznavanje prilika na tržištu, uključivanje malog i srednjeg poduzetništva, poznavanje pozitivnih zakonskih propisa povezanih s predmetom nabave, koji ga pobliže određuju.

Primjena ekonomski najpovoljnije ponude u nabavi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i hrane- PRIJEDLOZI

U novi ZJN 2016 uključena je i odredba prema kojoj naručitelji pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prilikom nabave poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i hrane trebaju uzeti u obzir i kriterije kojima se vrednuju proizvodi proizvedeni u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr.), hrana proizvedena po standardima kvalitete utvrđenim u nacionalnim propisima o poljoprivredi i hrani, te održivo proizvedena i prerađena hrana više vrijednosti  u pogledu  veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša (kao što su kraći prijevoz, manje transporta „kratki lanci opskrbe“,  manje opterećena materijalima za pakiranje, te u pakiranju prihvatljivom za okoliš i/ili recikliranom materijalu i slično).

Iz navedenog, a osvrtom na dosadašnju nabavu poljoprivredno- prehrambenih proizvoda i hrane gdje je korišten kriterij najniže cijene, uzevši u obzir postojeću situaciju u poljoprivredno prehrambenom proizvodnom sektoru i na tržištu, ono što bi se moglo uvrstiti kao kriterije ENP-a, je slijedeće:

 1. Cijena od 70 do 90 %, ne veći ponder zbog cijena gotovih jela koji se nude korisnicima, propisanih raznim pravilnicima nadležnih ministarstava, poput Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, NN 120/13, 8/14, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 1. Rasponi od 10-30 % u ENP za necjenovne kriterije, pri čemu se pojedini kvalitativni kriteriji

mogu uvrstiti (prema dosadašnjoj praksi pozitivna i uspješna primjena) umjesto u ENP u odredbe

za uredno izvršenje ugovora. Prijedlog necjenovnih kriterija:

1)  Ambalaža/pakiranje prehrambenih proizvoda, koji su izrađeni od  materijala koji su izrađeni od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala i dr. – primjerice raspon 15 %

2) Udaljenost od mjesta proizvodnje do mjesta konzumacije- isporuke (primjerice vrtići, studentski

restorani) propisati u km npr. maksimalna dozvoljena udaljenost je 200 km- raspon 10 %

3) Odaziv na reklamacije vezano uz nesukladnost proizvoda: DoN→ponuda→  ugovor/otpremnica:

od 0-24 sata (maksimalno 24 sata, najmanje bodova) kada se koristi kao kriterij odabira- raspon 5 %.

Primjer određivanja ENP kod nabave svježeg voća i povrća

 • Naručitelj određuje kao kriterije za odabir ponude, gdje prema relativnom značaju pojedinog kriterija dodjeljuje maksimalan broj bodova kako slijedi:
 1. cijena – 70% → 70 bodova
 2. Ambalaža/pakiranje svježeg voća i povrća- 15 % → 15 bodova
 3. udaljenost od mjesta proizvodnje do mjesta konzumacije- isporuke – 10% → 10 bodova
 4. odaziv na reklamacije vezano uz nesukladnost proizvoda- 5% → 5 bodova

Formula:  T = P + A + U + O gdje je

T = ukupan broj bodova

P = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

A = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu ambalažu

U = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu udaljenost od mjesta proizvodnje do mjesta konzumacije- isporuke

O = broj bodova koji je ponuda dobila za odaziv na reklamacije vezano uz nesukladnost proizvoda

Pri čemu bi se za cjenovni kriterij koristio za izračun bodovne vrijednosti relativni model ocjene ponuda: maksimalni broj bodova (70) dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, prema formuli:

formula :   P = Pl/Pt * 70, gdje je

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

Pl – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

70 – maksimalni broj bodova 

 Za necjenovne kriterije naručitelj je odredio maksimalni broj bodova koji će se dodijeliti

pojedinom kriteriju, te će za njih određivati bodove ovisno o postavljenim zahtjevima za

pojedini kriterij i skali bodova koje je odredio za njihovo ispunjavanje.

Na ovaj način, naručitelj utvrđuje bodove kako slijedi:

1.) Ambalaža/pakiranje svježeg voća i povrća, koja je izrađena od  materijala koji su okolišu

prihvatljivi i/ili recikliranih materijala i dr.  – 15 % → donosi 15 bodova:

 1. a) Povratna ambalaža (ponovna i višekratna uporaba ambalaže): najveći broj bodova

15 bodova

 1. b) Ekološki razgradiva i okolišu prihvatljiva ambalaža: 10 bodova
 2. c) Kartonska ambalaža, koja se može reciklirati: 5 bodova
 3. d) Nepovratna i nerazgradiva ambalaža: 0 bodova

2.) Udaljenost od mjesta proizvodnje do mjesta konzumacije- isporuke (primjerice kuhinja u vrtiću,

studentski restorani) propisano u km– 10% → 10 bodova

Maksimalna dopuštena udaljenost je 200 km. Bodovi za kraću udaljenost dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom bodova:

 1. a) Udaljenost od 0 do 50 km: 10 bodova
 2. b) Udaljenost od 51 do 100 km: 5 bodova
 3. c) Udaljenost od 101 do 150 km: 2 boda
 4. d) Udaljenost od 151 do 200 km: 0 bodova

3.)  Odaziv na reklamacije vezano uz nesukladnost proizvoda:

DoN→ponuda→  ugovor/otpremnica: od 0-24 sata (maksimalno 24 sata, najmanje bodova)- 5 % → 5 bodova:

Maksimalno dopušteno vrijeme odaziva na reklamaciju je 24 sata. Bodovi za ponuđeno kraće vrijeme rješavanja reklamacije dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom bodova:

 1. a) Odaziv u roku od 0 do 6 sati: 5 bodova
 2. b) Odaziv u roku od 5 do 12 sati: 3 boda
 3. c) Odaziv u roku od 13 do 18 sata: 1 bod
 4. d) Odaziv u roku duljem od 18 sati: 0 bodova

Primjer izračuna za tri primljene ponude i za prikazane opcije za svaki od kriterija:
Podaci iz dostavljenih ponuda:

KRITERIJI Ponuda A Ponuda B Ponuda C
Cijena ponude (kn) 360.000,00 564.000,00 564.000,00
Ambalaža Povratna Kartonska Ekološka
Udaljenost 50 km 150 km 200 km
Vrijeme odaziva na reklamacije 3 sata 8 sati 12 sati

 • CIJENA:

Maksimalni broj bodova je 70. Prema formuli P = Pl/Pt * 60

P(A)= 360.000/360.000*70 = 70 bodova

P(B)= 360.000/564.000*70 = 44,68 = 45 boda

P(C)= 360.000/564.000*70 = 44,68 = 45 boda

Izračun:  NECJENOVNI KRITERIJI
Naručitelj je za svaki od necjenovnih kriterija dobio slijedeći rezultat: najpovoljnija ponuda je ona čiji je ukupni broj bodova najveći, odnosno najbliže 100, što je ovdje Ponuda A

KRITERIJI Ponuda A Ponuda B Ponuda C
Cijena ponude 70 45 45
Ambalaža 15 5 10
Udaljenost 10 2 0
Vrijeme odaziva na reklamacije 5 3 3
UKUPNI BROJ BODOVA: 100 55 58

Odabir temeljem kriterija ENP potrebno je ugraditi u ugovore.

Prethodno je prikazan prijedlog relativnog modela za ocjenu ponuda za cjenovni kriterij uz bodovnu skalu za necjenovne kriterije.

PRIMJER APSOLUTNOG MODELA

Pored relativnog modela, apsolutni model je također opcionalan, a prema praksi u državama EU je transparentniji, manje podložan žalbama.

Prema tri kriterija iz prethodnog primjera:  cijena,  ambalaža/pakiranje svježeg voća i povrća, udaljenost od mjesta proizvodnje do mjesta konzumacije- isporuke

1) Cijena:  cijena se u formulu unosi u iznosu u kojem je istaknuta u ponudi.

Necjenovnim kriterijima određuje se novčana vrijednost:

2) Ambalaža/pakiranje svježeg voća i povrća, koja je izrađena od  materijala koji su okolišu prihvatljivi i/ili recikliranih materijala i dr., ostvaruje  pravo na slijedeći odbitak od ponuđene cijene:

 1. a) Povratna ambalaža (ponovna i višekratna uporaba ambalaže): 000,00 kn
 2. b) Ekološki razgradiva i okolišu prihvatljiva ambalaža: 000,00 kn
 3. c) Kartonska ambalaža, koja se može reciklirati: 000,00 kn
 4. d) Nepovratna i nerazgradiva ambalaža: 0 kn

3) Udaljenost:  naručitelj je odredio udaljenost od mjesta proizvodnje do mjesta konzumacije- isporuke od najviše 200 km (obvezni zahtjev). Ako ponuditelj ponudi kraću udaljenost isporuke, ostvaruje pravo na slijedeći odbitak od ponuđene cijene:

 1. a) Udaljenost od 0 do 50 km – 90.000,00 kn
 2. b) Udaljenost od 51 do 100 km – 60.000,00 kn
 3.  c) Udaljenost od 101 do 150 km – 30.000,00 kn
 4. d) udaljenost od 151 do 200 km – 0 kn

Kod apsolutnog modela, dobiva se usklađena cijena koja se razmatra pri ocjeni ponude:

(UP) = Cijena ponude (PP) – novčana vrijednost ponuđene ambalaže (PA) – novčana vrijednost kraće udaljenosti isporuke  (PUI)

Ponuđeno

KRITERIJI Ponuda A Ponuda B Ponuda C
Cijena ponude (kn) 360.000,00 564.000,00 564.000,00
Ambalaža Povratna Kartonska Ekološka
Udaljenost 50 km 150 km 200 km 


Izračun:

Kriterij Ponuda A Ponuda B Ponuda C
Cijena ponude (kn) 360.000,00 564.000,00 564.000,00
Ambalaža 100.000 40.000 70.000
Udaljenost 90.000 30.000 30.000
        Usklađena/ Poredbena cijena 170.000,00 494.000,00 464.000,00

Nakon usklađivanja cijena, ugovor se sklapa s ponuditeljem čija je usklađena cijena najniža. Primjenom apsolutnog modela pobjeđuje ponuditelj A u prethodnom primjeru.

Pri samoj nabavi/narudžbi primjenjuju se cijene istaknute od ponuditelja, a ne cijene usklađene prema kvaliteti, jer usklađena cijena ima isključivo svrhu odabira ENP-a.

PRIJEDLOZI KVALITATIVNIH KRITERIJA ZA ENP

Nadalje, kao kvalitativni kriteriji za eventualnu primjenu u ENP ili kao odredbe za uredno izvršenje ugovora, kroz prijedlog ugovora dokumentacije o nabavi mogu se koristiti:

 1. rok trajanja proizvoda: minimalno 2/3 roka trajanja, odnosno minimalno 75 % datum roka trajanja: razmisliti, koristiti ili ne kao kriterij ili formulaciju iz prijedloga ugovora:

„Rok trajanja robe koja se dostavlja, a koja je predmet nabave, u trenutku dostave/isporuke ne smije biti pri isteku, odnosno ukoliko je rok manji od ukupno 2/3 predviđenog ukupnog vremena roka trajanja, takva roba će se vratiti ponuditelju koji ju je dužan zamijeniti sa robom dužeg roka trajanja.“

 1. Rok isporuke od 0-48 sati, razmisliti koristiti ili ne kao kriterij ili formulaciju iz prijedloga ugovora:

Odabrani Ponuditelj na temelju članka 3. ovog Okvirnog sporazuma obvezuje se platiti naručitelju ugovornu kaznu za kašnjenje pri isporuci robe, ako nije dostavljena u dogovoreni sat i dan i to 1 ‰ ugovorene cijene za svaki sat neopravdanog kašnjenja preko utvrđenog roka isporuke definiranog u članku 5. ovog Okvirnog sporazuma, a najviše do 10 % od ugovorene vrijednosti.“

 1. Hrana (svježe voće, proizvodnja kruha, meso…) iz ekološkog uzgoja kao kriterij za razmisliti o primjeni s obzirom na postojeće pravilnike nadležnih ministarstava sa unaprijed određenim cijenama jela, gotovih proizvoda. Osim toga i upotreba ekoloških/zelenih kriterija, poput određivanja tehničkih specifikacija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz ekološkog uzgoja, treba biti propisana i na državnoj razini da bi bila primjenjiva s obzirom na u startu više cijene takvih proizvoda. U prilog tome ide činjenica da je u kolovozu 2015. godine usvojen Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine za određene kategorije poput: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima te usluge čišćenja.  U idućem akcijskom planu koji se planira za razdoblje od 2017. do 2020. godine naglasak će biti stavljen na izradu mjerila zelene javne nabave za nove nabavne kategorije:  uredski namještaj, prehrambene proizvode, zgradarstvo.
 1. Odaziv na reklamacije vezano uz nesukladnost proizvoda:

DoN→ponuda→  ugovor/otpremnica: od 0-24 sata (maksimalno 24 sata, najmanje bodova)

za razmisliti, koristiti ili ne kao kriterij ili kao formulaciju iz prijedloga ugovora:

„Za slučaj da odabrani Ponuditelj robu ne isporuči prema utvrđenoj ponudi i specifikaciji i/ili isporuči neispravnu robu u smislu članka 5. stavak 3. ovoga Okvirnog sporazuma, naručitelj  ima pravo zahtijevati od odabranog Ponuditelja da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati sniženje cijene ili izjaviti da raskida ugovor. Troškovi koji bi nastali na strani naručitelja temeljem takovog postupanja Ponuditelja u cijelosti padaju na teret Ponuditelja.

Naručitelj u slučaju iz stavka 4. ovoga članka ima pravo i na naknadu štete, a pored toga odabrani Ponuditelj odgovara naručitelju za štetu koju naručitelj zbog materijalnih nedostataka robe pretrpi na drugim svojim dobrima i to prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.“

ZAKLJUČNO:

Razmatrajući korištenje kratkih lanaca opskrbe, treba se naglasiti da oni vrijede i imaju smisao na lokalnoj razini i to za svježe namirnice: svježe voće i povrće, svježe meso, jaja, svježe pekarske proizvode. Kratki lanci opskrbe podrazumijevaju smanjivanje broja posrednika do mjere koja je moguća kako bi gotov proizvod bio dostavljen potrošaču.  Idealna situacija bi bila kada proizvođač direktno prodaje potrošaču bez ijednog posrednika.

Korištenjem kratkih lanaca opskrbe, jača se lokalna ekonomija (domaći proizvođači) koja omogućava održivost bavljenja poljoprivredom i opstojnost malih poduzeća, obrta i poljoprivrednih gospodarstava. Omogućuje se nabava hrane veće kvalitete, svježine i nutritivne vrijednosti, što pridonosi povećanoj sigurnosti hrane, pogotovo kad je riječ o nabavi hrane u javnim ustanovama (školama, vrtićima, restoranima studentske prehrane…).

Primjena ovih kriterija je u začetku te naručitelj ne smije postupati diskriminatorno odnosno  ne smije kršiti temeljna načela javne nabave njihovom primjenom kao kvalitativnih kriterija ENP.

U narednom razdoblju naručitelji bi trebali dobiti i institucionalnu pomoć u pripremi metodologije i procedura ENP, primjerice donošenjem akcijskog plana koji se planira za razdoblje od 2017. do 2020. godine uz izradu mjerila i metodologije zelene javne nabave za prehrambene proizvode, te kroz propisivanje obvezne primjene zelenih kriterija na nacionalnoj razini.