Međunarodni predavači

Borut Smrdel

Borut Smrdel

predsjednik, Državna revizijska komisija za reviziju postupaka nabave javnih naručitelja, Slovenija

Borut Smrdel je predsjednik Državne revizijske komisije za reviziju postupaka nabave javnih naručitelja, Slovenija. Od 2004. godine radi u Državnoj revizijskoj komisiji, kao viši savjetnik te je pripremao pismene odluke o sporovima u postupcima javne nabave, provodio prekršajne postupke i  provodio postupke javne nabave za Državnu revizijsku komisiju.  Od 2012. godine je predsjednik Državne revizijske komisije koja je neovisno i autonomno državno tijelo odgovorno za pružanje pravne zaštite u postupcima javne nabave.

Pedro Telles

Pedro Telles

profesor, Sveučilište Swansea, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dr. Perdo Telles je ekspert za regulaciju javne nabave, zainteresiran za analizu zakona u kontekstu, i promjenjivu praksu. Od 2003. do 2011. bio je odvjetnik te radio u Lisabonu i Barceloni, nakon čega počinje raditi kao predavač i specijalist zakona javne nabave na Sveučilištu Bangor, Ujedinjeno Kraljevstvo. Trenutno radi kao profesor na Sveučilištu Swansea gdje vodi kolegij „EU, tržišno natjecanje i pravo trgovačkih društava“. Dr. Telles je doktorirao na Sveučilištu Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo.  Autor je mnogih knjiga i stručnih članaka u području javne nabave. Bio je dio istraživačke skupine „European Procurement Law Group“ koju su činili neki od najvažnijih europskih akademija u području javne nabave.

Uwe Flach

Uwe Flach

voditelj odjela, Federalna agencija za javnu nabavu, Austrija

Uwe Flach je voditelj savjetovanja, e-nabave i međunarodnih poslova u Federalnoj agenciji za nabavu Republike Austrije. Posjeduje više od 16 godina iskustva kao konzultant za upravljanje i viši voditelj projekta, što uključuje više od 4 godine iskustva u javnoj nabavi specijaliziranoj za područja središnjih nabavnih tijela, e-nabave, savjetovanja i marketinga. Vodi i isporučuje međunarodne projekte transformacije i tranzicije za optimizaciju procesa / organizacije, implementaciju IT-a i outsourcing poslovnih procesa u području Supply Chain. Iskustvo je stekao i radom u privatnom sektoru.

Gaynor M Whyles

Gaynor M Whyles

direktorica, JERA Consulting Ltd., Ujedinjeno Kraljevstvo

Gđa. Gaynor je direktorica tvrtke JERA Consulting, britanske konzultantske tvrtke specijalizirane za inovacije utemeljene na potražnji. Fokusirana je na iskorištavanje potencijala nabave za poticanje inovacija na strani ponude, kojima se mogu poboljšati javne usluge, odgovoriti na socijalne izazove te otvoriti mogućnosti za ekonomske koristi na strani naručitelja i poslovne prilike na strani ponude odnosno dobavljača. S područjem javne nabave inovacija bavi se intenzivno od 2005. godine, aktivno potičući kako jedinice lokalne vlasti tako i zdravstveni sektor ka usvajanju postupaka nabave koji rezultiraju inovativnim rješenjima od strane ponuditelja. Gđa. Gaynor ima također i značajno iskustvo rada u EU kontekstu.

Domaći govornici 

Goran Matešić

Goran Matešić

dipl.iur.,predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

G. Matešić jedan je od vodećih stručnjaka na području javne nabave te predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u dva mandata. Ima 13 godina iskustva kao odvjetnik, te kao praktičar na području javne nabave, koncesija i komercijalnih ugovora. Dubinski poznaje međunarodno pravo (UNCITRAL, Svjetska banka) i legislative EU u području javne nabave. Posjeduje intenzivno iskustvo u provedbi ugovora javne nabave, postupaka javne nabave, žalbenih postupaka, interpretacije i izrade zakonskih tekstova u javnoj nabavi, koncesija te radno iskustvo u pristupnim pregovorima više zemalja (Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska) kao konzultant, trener i predavač.

Maja Kuhar

Maja Kuhar

dipl. iur., zamjenica državnog tajnika, Sektor za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.

Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra. Obavljala je poslove zamjenice državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i položila pravosudni ispit. Redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave.

Nina Čulina

Nina Čulina

načelnica sektora, Uprava za politiku javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Gđa. Čulina se prvenstveno bavi koordinacijom aktivnosti izrade nacionalnog zakonodavstva o javnoj nabavi u skladu s relevantnom pravnom stečevinom EU; razvoj, koordinaciju i provedbu politike izobrazbe u području javne nabave; izrada priručnika i drugih provedbenih instrumenata za javnu nabavu; razvoj elektroničkih alata i statističko praćenje sustava javne nabave. Pristupila je Ministarstvu u 2008. godini., a prethodno radno iskustvo obuhvaća gotovo 4 godine u lokalnoj samoupravi gdje je bila zadužena za provođenje postupaka javne nabave. Također je trenerica u programima izobrazbe u području javne nabave.

Anđelko Rukelj

Anđelko Rukelj

zamjenik predsjednika, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

G. Rukelj je specijalist javne nabave. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u samostalnom radu na poslovima nabave s više stotina provedenih postupaka javne nabave. Trener je u području javne nabave s više od 130 predavanja na temu sustava javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave kao i nekoliko stručnih radova na temu pravne zaštite u sustavu javne nabave.

Antonija Ćurić

Antonija Ćurić

voditel odjela za pravnu analizu, Služba za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, Sektor za reviziju strukturnih instrumenata, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Gđa. Ćurić je voditelj odjela za pravnu analizu u Službi za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU. Radno iskustvo stekla je u privatnom sektoru gdje je kao Voditelj pravnog odjela pružala podršku Upravi društva za sva pravna pitanja vezana za upravljanje društvima. Iskustvo u javnoj nabavi stekla je iz perspektive ponuditelja kroz pripremu dokumentacije i pripremanje žalbi na Odluke o odabiru. Ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, specijalist javne nabave te interni revizor za ISO 9001 i 14001. Redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave i autorica  nekoliko stručnih članaka iz područja javne nabave.

Milka Kosanović

Milka Kosanović

direktorica odnosa s članstvom, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Milka Kosanović rođena je 1974. godine u Vinkovcima. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Osijek te odnose s javnošću na poslijediplomskom stručnom studiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Profesionalnu karijeru izgradila je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u kojoj je trenutno na poziciji direktorice odnosa s članstvom. Uz odgovornost za upravljanje strateškim projektima HUP-a, nadležna je i za koordinaciju rada sektorskih organizacija pri HUP-u. Članica je više radnih tijela i stručnih skupina u gospodarstvu. Posebna područja interesa su joj opći uvjeti poslovanja, investicije, tržišno natjecanje, parafiskalni nameti i javna nabava. Bila je voditeljica pregovaračkog tima HUP-a prilikom donošenja novog Zakona o javnoj nabavi. Aktivno prati područje javne nabave te je bila sudionicom više stručnih skupova, rasprava te medijskih istupa na temu javne nabave u Hrvatskoj. 

Filip Tončić

Filip Tončić

direktor izvršnog centra za javne financije, InfoDom

Filip Tončić je zaposlen u kompaniji InfoDom kao direktor Izvršnog centra za javne financije. Dugi niz godina radi kao stručnjak u području analize poslovnih zahtjeva, testiranja i implementacije IT sustava te konzalting u području javne nabave i javnih financija. Sudjelovao je i vodio projekte kao što su: SPIN u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture; Središnji izvještajni sustav za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;  SPIN HZMO, SPIN HBOR, SPIN CROSIG za Croatia osiguranje, SPIN Rijeka 2020 za Rijeka 2020. europska prijestolnica kulture.

Stručni voditelji konferencije

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove i javnu nabavu, PJR

Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova i javne nabave stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje, sa specifičnim iskustvom u provedbi postupaka javne nabave u EU projektima. Posjeduje višegodišnje iskustvo u procjeni valjanosti postupaka nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Autor je stručnih članaka i istraživanja, urednik portala www.javna-nabava.info te redoviti predavač na specijalističkim programima izobrazbe i usavršavanja iz područja javne nabave. Radi kao stručnjak za javnu nabavu, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica za EU fondove i javnu nabavu, PJR

U sustavu EU fondova i javne nabave je od 2004. godine. U PJR-u vodi portfelj svih postupaka javne nabave. Savjetovala je tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u različitim projektima. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju. Autorica je stručnih članaka i istraživanja te redoviti predavač na specijalističkim programima izobrazbe i usavršavanja iz područja javne nabave. Radi kao stručnjak za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.