Ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je 28.12.2018. godine temeljem članka 284. stavka 8. zakona o javnoj nabavi Odluku o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju[1]

Odlukom se uređuju relativni ponderi javnih naručitelja iz djelokruga Ministarstva za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

 

Odluka definira osnovne skupine usluga, i to:

  1. Prostorno uređenje
  2. Projektiranje
  3. Projektantski i stručni nadzor
  4. Revizija
  5. Nostrifikacija
  6. Izrada elaborata
  7. Tehničko savjetovanje
  8. Vođenje projekata
  9. Ostale usluge koje utječu na životni vijek zahvata u prostoru i njegov utjecaj na pojedinca, društvo i okoliš.

 

Nadalje, kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude razvrstavaju se u 4 skupine (kriterija):

Kriterij Opis Ponder
K1 – ključno osoblje Kriteriji se odnose na iskustvo, obrazovnu i stručnu kvalifikaciju i kompetentnost stručnog osoblja ponuditelja predloženog za izvršenje ugovora o javnoj nabavi pod uvjetom da ti isti kriteriji nisu korišteni kao kriteriji tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta 20%-100%
K2 – društvene, okolišne i inovativne značajke Kriteriji se odnose na pokazatelje inovativnosti, smanjenja troškova životnog vijeka usluge, odnosno smanjenja rizika od štete na okoliš i društvo u vremenu izvršenja usluge i korištenja rezultata usluge 0%-70%
K3 – upravljanje projektom i metodologija Kriteriji se odnose na metodologiju rada: postupke, procese, alate, metode, način nadzora, analize rizika, kontrolu i osiguranje kvalitete, organizaciju stručnog tima po aktivnostima i isporukama rezultata 0%-50%
K4 – cijena   10%-90%

 

Prema tome, zbroj kriterija K1, K2 i K3 mora također biti 10%-90%.

 

Dodatno se navodi da se kriteriji skupine K1 i K2 ocjenjuju kvantitativno i/ili kvalitativno, kriteriji skupine K3 ocjenjuju se samo kvalitativno, a kriterij K4 ocjenjuje se samo kvantitativno. Kriteriji koji se ocjenjuju kvalitativno moraju činiti 50%-75% od zbroja kriterija K1, K2 i K3. Tražena minimalna vrijednost kvalitete ovisi o kategoriji usluge iz članka 6. i vrsti zahvata u prostoru iz članka 8. kako je prikazano u Tablici 3. koja je prilog i sastavni dio Odluke:

Zahvati u prostoru obzirom na njihov dugoročni utjecaj na društvo, prirodu i okoliš Tražena minimalna vrijednost kvalitete (t)
po kategorijama usluga
A B C D
G1 – G5 75% 75% 70% 70%
G6 – G8 70% 65% 60% 60%
G9 – G11 60% 55% 55% 50%

 

 

Za kriterije K1, K2 i K3 propisano je (za izračun svakog pojedinog kriterija) korištenje formule:

               Vrijednost kriterija u promatranoj ponudi

Kn =   ———————————————————      x    Relativni značaj

Vrijednost kriterija u najboljoj ponudi

 

Za kriterij cijene (K4) propisano je korištenje formule:

                   Vrijednost cijene u promatranoj ponudi

K4 =   ————————————————————-      x    Relativni značaj

Vrijednost cijene u ponudi s najnižom cijenom

 

Pritom je očito da se u propisanoj formuli radi o pogrešci (članak 5. stavak 5. Odluke) koju je hitno potrebno ispraviti (u formuli su zamijenjeni brojnik i nazivnik).

 

Težinski faktori (ponderi) kriterija kvalitete dodjeljuju se ovisno o dugoročnom utjecaju zahvata u prostoru na društvo i okoliš te kategoriju usluge definiranu kako slijedi:

A Prostorni planovi, provjera ili izrada projektnog zadatka, revizija, vođenje projekta, studije izvodljivosti, procjena investicijskih troškova budućeg zahvata, elaborat tehničko-tehnološkog rješenja, konzervatorski elaborat i podloga, krajobrazni elaborat, druge usluge savjetovanja naručitelja, ostale usluge koje utječu na životni vijek zahvata u prostoru i njegov utjecaj na društvo i okoliš.
B Idejni projekt, projektantski nadzor, stručni nadzor, prometni elaborat, troškovnik, izvješće o stanju u prostoru, druge usluge iz područja prostornog uređenja određene posebnim propisima.
C Glavni projekt, izvješće o nostrifikaciji, ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili uporabne dozvole, geomehanički elaborat, program istražnih radova.
D Izvedbeni projekt, projekt postojećeg stanja, snimka izvedenog stanja, projekt uklanjanja građevine, tipski projekt, geodetski elaborat, elaborat o iskolčenju, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od buke, procjembeni elaborat, elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, elaborat utjecaja elektromagnetskih polja i elaborat međudjelovanja postojećih dalekovoda na novo projektirana postrojenja, elaborat utjecaja elektroenergetskih kabela na postojeće telekomunikacijske vodove, elaborat optimalnog elektroenergetskog priključenja građevine, energetski pregled i certifikat, izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja, hlađenja ili klimatizacije u zgradi, pregled građevine i dokumentacija održavanja građevine, elaborat o zgradi gotovo nulte energije, drugi poslovi projektiranja definirani pravilnicima o standardu usluga komora arhitekata i inženjera ili zakonskom regulativom iz područja graditeljstva i prostornog uređenja, drugi elaborati građevinske, arhitektonske, strojarske, elektrotehničke ili geodetske struke, druge usluge u procesu pripreme gradnje, gradnje i korištenja izgrađenog objekta.

 

Raspon težinskih faktora pojedinih skupina kriterija kvalitete za ove kategorije usluga (A-D) odabiru se iz Tablice 1. koja je prilog i sastavni dio Odluke. Postoci se odnose samo na ne-financijski kriterij (kvalitete):

Skupine kriterija kvalitete ekonomski najpovoljnije ponude iz članka 4. Odluke Težinski faktori pojedinih skupina kriterija kvalitete (q) za kategorije usluga iz članka 6. Odluke
A B C D
K1 – Ključno osoblje 40% – 100% 30% – 100% 25% – 100% 20% – 100%
K2 – Društvene, okolišne i inovativne značajke 0% – 30% 0% – 55% 0% – 65% 0% – 70%
K3 – Upravljanje projektom i metodologija 0% – 50% 0% – 40% 0% – 30% 0% – 20%
Ukupni kriterij kvalitete 100% 100% 100% 100%

 

Članovi stručnog povjerenstva odabiru težinski faktor, odnosno ponder svih kriterija kvalitete (t) iz članka 5. Odluke obzirom na kategoriju usluga (A – D) iz članka 6. Odluke i skupinu kojoj pripada zahvat u prostoru (G1 – G11) iz predmeta nabave obzirom na njihov dugoročni utjecaj na društvo, prirodu i okoliš iz Tablice 2. koja je prilog i sastavni dio Odluke kako slijedi:

Oznaka zahvata u prostoru Zahvati u prostoru obzirom na njihov dugoročni utjecaj na društvo, prirodu i okoliš Težinski faktori (ponderi) svih kriterija kvalitete (t) prema kategorijama usluga
A B C D  
G1 Energetske proizvodne građevine snage veće od 5 MW 85%–90% 80%– 85% 75%– 80% 70%–75%  
G2 Brane više od 10 m, retencije i akumulacije volumena većeg od 1.000.000,00 m3 85%–90% 80%– 85% 75%– 80% 70%–75%  
G3 Podzemne građevine i tuneli 80%–85% 75%– 80% 70%– 75% 65%–70%  
G4 Nasute građevine više od 10 m i duže od 1.000 m 80%–85% 75%– 80% 70%– 75% 65%–70%  
G5 Zgrade i objekti krajobrazne arhitekture 80%–85% 75%– 80% 70%– 75% 65%–70%  
G6 Mostovi duljine veće od 100 m 75%– 80% 70% – 75% 65% – 70% 60% – 65%  
G7 Ceste i željeznice duljine veće od 10 km 75%– 80% 70% – 75% 65% – 70% 60% – 65%  
G8 Ostale hidrotehničke građevine: kanalizacije, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, navodnjavanje, vodoopskrba s pripadajućim građevinama 75%– 80% 70% – 75% 65% – 70% 60% – 65%  
G9 Ostale energetske građevine: dalekovodi, trafostanice unutar prijenosne mreže i između prijenosne i distribucijske mreže, podzemni elektroenergetski kabeli, naftovodi, plinovodi, parovodi i vrelovodi s pripadajućim građevinama 70%– 75% 65% – 70% 60% – 65% 55% – 60%  
G10 Ostale prometne građevine (zračne luke, žičare, plovni putevi, riječne i pomorske luke) osim pripadajućih zgrada 70%– 75% 65% – 70% 60% – 65% 55% – 60%  
G11 Ostali zahvati u prostoru 65%– 70% 60% – 65% 55% – 60% 50% – 55%  

Nota bene: od navedenog, udio kriterija kvalitete (kao razlika od kriterija kvantitete definiran je ranije prikazanom Tablicom 3.

 

Za izradu prostornog plana težinski faktor kvalitete (t) odabire se u rasponu 85% – 90%, a za izradu izvješća o stanju u prostoru težinski faktor kvalitete (t) odabire se u rasponu 75% – 80%.

 

Za geodetske usluge: geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina, za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu DOF5, za ažuriranje TTB i TK25 i homogenizacije katastarskih planova odabire se težinski faktor kvalitete (t) u rasponu od 70% – 80%.

 

Za usluge koje uključuju razne kategorije težinski se faktor odabire razmjerno procijenjenim vrijednostima nabave tih usluga.

 

Zaključno, s obzirom na mogućnost koju ZJN ostavlja u članku 284. stavku 8., predmetna Odluka korak je naprijed u razvijanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Svakako, s obzirom na to da su Odlukom samo načelno propisane formule i dio pondera, prava rasprava o ovoj temi tek slijedi.

 

[1] Narodne novine 119/2018