Zelena javna nabava  je postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili.

Koristeći svoju kupovnu moć u odabiru robe, usluga i radova s manjim utjecajem na okoliš javna tijela mogu značajno pridonijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti. Zelena javna nabava (dalje: ZeJN) tako može biti važan pokretač razvoja eko – proizvoda i usluga.

Zelena javna nabava je još uvijek dobrovoljni instrument kojim se potiče zaštita okoliša i održiva proizvodnja i potrošnja, ali se mjerila zelene javne nabave sve više uključuju u zakonodavstvo Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 26.8.2015. godine prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (dalje: NAP) i time se priključila  skupini od 22 države članice Europske unije koje su donijele svoje nacionalne planove za zelenu javnu nabavu.

Glavna svrha NAP-a je da se uspostavi nacionalni okvir za jače uključivanje “zelenih” mjerila u postupke javne nabave i da se kroz sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj (dalje: RH)  potakne nabava proizvoda i usluga koji imaju manji utjecaj na okoliš.

NAP je prvenstveno namijenjen obveznicima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, ali može služiti i kao poticaj za privatni sektor da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene javne nabave.  

Na razini EU 7. Akcijski program za okoliš “Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” kao strateški cilj do 2020. godine za cijelu EU postavio je provedbu najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave, a isti strateški cilj do 2020. postavio je i NAP.

NAP je razradio mjere i aktivnosti za prvo trogodišnje razdoblje od 2015. do 2017. godine, te kao prioritetne skupine proizvoda i usluga najpogodnijih za implementiranje zelenih mjerila identificirao:

  • papir za ispis i kopiranje,
  • motorna vozila,
  • uredska i informatička oprema,
  • električna energija,
  • telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije s uređajima, i
  • usluge čišćenja.

Odabir ovih nabavnih kategorija za implementaciju zelenih mjerila izvršen je na temelju analize prakse drugih članica EU te na temelju visoke zastupljenosti u ukupnoj nabavi robe i usluga u RH prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (skraćeno: EOJN).

NAP je za odabrane prioritetne nabavne kategorije propisao i mjerila za ZeJN. Mjerila je razvila Europska komisija sa Zajedničkim istraživačkim centrom i s predstavnicima država članica, a osmišljena su tako da se mogu neposredno implementirati  u dokumentaciju za nadmetanje te sadrže informacije o metodama provjere. Mjerila se stalno razvijaju i ažuriraju sukladno promjenama na tržištu i promjenama u europskom zakonodavstvu.

Za svaku skupinu proizvoda i usluga mjerila imaju dvije razine:

  • osnovna mjerila – sadrže osnovne okolišne stavke čija bi implementacija donijela pozitivne utjecaje na okoliš. Razrađena su na način da zahtijevaju značajno povećanje troškova i administracije kod naručitelja i primjenjiva su na svakog naručitelja u državama članicama.
  • sveobuhvatna mjerila – primjenjiva su na sve naručitelje koji imaju interes kupiti ekološki najbolje i najnaprednije proizvode dostupne na tržištu. Implementacija ovih mjerila zahtijeva dodatnu administraciju i određeno povećanje troškova.

U prvom trogodišnjem razdoblju 2015. – 2017. u dokumentaciju za nadmetanje treba implementirati sva osnovna mjerila za prioritetni proizvod ili uslugu koja se nabavlja  da bi se postupak  bi se postupak nabave smatrao “zelenim”.