ESPD obrasci primjenjuju se više od godinu dana, ali praksa je pokazala da ni svi naručitelji ne daju dovoljno jasne upute gospodarskim subjektima o načinu ispunjavanja ESPD obrasca, a posebno da gospodarski subjekti ne daju dužnu pažnju točnom ispunjavanju sukladno dokumentaciji o nabavi i uputama navedenim u obrascima. Najčešća greška gospodarskih subjekata je ispunjavanje dijelova ESPD obrazaca koji nisu traženi dokumentacijom o nabavi.

Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

A: Podaci o gospodarskom subjektu

U ovom dijelu greške se pojavljuju kod zajednica ponuditelja za pitanje:

Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima? [x] Da [] Ne
Ako je odgovor da, osigurajte da ostali subjekti dostave zaseban obrazac ESPD-a.
Ako je odgovor da:
a) navedite ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene zadaće…):
b) navedite ostale gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupku nabave:
c) ako je primjenjivo, navedite naziv skupine koja sudjeluje:
a): […treba navesti: član zajednice gospodarskih subjekata ili nositelj ponude za zajednicu gospodarskih subjekata.]

b):[navesti sve ostale gospodarske subjekte koji su dio zajednice gospodarskih subjekata]

c): [……]

Odgovor pod b) zahtjeva od svakog člana zajednice ponuditelja da navede ostale članove.

Nije dovoljno da samo jedan (najčešće nositelj) navede ostale članove.

Grupe Odgovor:
Ako je primjenjivo, navesti grupu/grupe za koje gospodarski subjekt želi podnijeti ponudu: [   ]

Na ovo vrlo jednostavno pitanje gospodarski subjekti najčešće ne odgovore. Posebnu pozornost trebaju imati gospodarski subjekti u postupcima u kojima podnose ponude za više grupa, a kada su zahtjevi za dokazivanjem kriterija za odabir gospodarskog subjekta različiti,  potrebno je dostaviti pripadajući broj ESPD-a i navesti u ovom dijelu za koju grupu dostavljaju taj ESPD.

C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata

Oslanjanje: Odgovor:
Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir utvrđene u dijelu IV. te kriterije i pravila (ako postoje) utvrđene u dijelu V. u nastavku? []Da []Ne

Ako se zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnosti članova, svi članovi su obvezni navesti sve članove na čiju sposobnost se oslanjaju međusobno.

Ako se zajednica GS oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta ili na podugovaratelja, onda su svi članovi zajednice gospodarskih subjekata  obvezni navesti GS na koga se oslanjaju.

D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja

(Odjeljak se popunjava samo ako je tu informaciju izričito zatražio javni naručitelj ili naručitelj.)

Podugovaranje: Odgovor:
Namjerava li gospodarski subjekt dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama? []Da []Ne
Ako da i koliko je poznato, navedite predložene podugovaratelje:

[…]

Naručitelji, u pravilu, traže podatke o podugovarateljima, a važno je pratiti dokumentaciju o nabavi (dalje u tekstu: DON) i vidjeti je li naručitelj traži samo dokaz iz članka 252. – sukladno članku 221. stavku 1. ili više dokaza sukladno članku 221. stavku 2. i 3. ZJN 2016.

Primjer  iz DON-a:

6.4. ODREDBE O PODUGOVARATELJIMA

 Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

  1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
  2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
  3. dostaviti ESPD za svakog podugovaratelja sukladno članku 221. stavku 1.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 6.4. gospodarski subjekt dužan je dostaviti ESPD obrazac za podugovarareja kao sastavni dio ponude i ispuniti Dio II A, B i D, te dio III B i Dio VI.

Dio III: Osnove za isključenje

C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem

U ovom dijelu gospodarski subjekti najčešće odgovaraju na sva pitanja, mada je dokumentacijama o nabavi najčešće određeno samo dio ili nijedan od fakultativnih osnova za isljučenje.

Primjer:

Javni naručitelj isključit će gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi:

  1. da je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
  2. da gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija
  3. da je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente
  4. da je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2. iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Gospodarski subjekt dužan je ispuniti ESPD obrazac kao sastavni dio ponude, koji je prilog ove Dokumentacija o nabavi, i to kao ažuriranu formalnu izjavu koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – Dio III: Osnove za isključenje, A, B i C. Točku C samo za točke navedene u točki 3.2. od a) do d) ove Dokumentacije o nabavi.

U navedenom slučaju nije potrebno odgovarat na navode koji nisu navedeni u Dokumentaciji o nabavi.