PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Sažetak: Ovaj rad je kratak osvrt na članak u kojem sam govorio o  postupanju u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH)  sukladno Naputku o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine broj  88/2016 te nadopuna istog rada novim saznanjima na temelju Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) i Internog protokola o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Naputak

Prije nego se upustimo u temu članka, bitno je napomenuti da je novi Zakon o javnoj nabavi (ZJN 2016) u članku  450. ukinuo spomenuti Naputak. Zakon člankom 239. obvezuje čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave da problematiku nedostupnosti uredi pravilnikom.

Kako bi izbjegli prečesto ponavljanje materije iz prošlog članka, ovdje ću se samo referirati na najosnovnije stvari iz prethodnog članka.

U početku je bilo govora o razlozima za donošenje Naputka. „Što ako?“. Što ako neću uspjeti predati ponudu jer EOJN RH nije dostupan? Što ako prilikom javnog otvaranja ponuda EOJN RH „zašteka“ i ne mogu otvoriti ponude? Što ako…?

Naručitelji, ali i ponuditelji bili su često svjedoci „sporosti“ sustava, beskrajnim učitavanjem stranica, nemogućnosti učitavanjem dokumenata i sl. Tako da je ova zabrinutost bila opravdana. Tako se i autoru članka dogodilo da je nekoliko minuta prije samog javnog otvaranja ponuda dobio mail od jednog od pozvanih natjecatelja da ne može predati ponudu.

Zbog spomenutih razloga Ministarstvo gospodarstva donijelo je Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Naputak propisuje postupanje u postupcima javne nabave u kojima je obvezna elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u slučaju nedostupnosti EOJN RH.

Naputkom su obuhvaćena oba moguća slučaja nedostupnosti EOJN RH:

 1. u tijeku roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata i
 2. u trenutku javnog otvaranja ponuda.

Zakon o javnoj nabavi 2016

ZJN 2016 u članku 239 obrađuje ovu problematiku na sljedeći način:

(1) Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ovoga Zakona.

(2) U slučaju nedostupnosti EOJN RH iz stavka 1. ovoga članka, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na internetskim stranicama.

(3) Nakon što EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne naručitelje putem sustava EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama.

(4) Postupanje u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Interni protokol

Sukladno ZJN 2016, Narodne novine d.d. donijele su „Interni protokol o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske“ te je isti objavljen na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Spomenuti Interni protokol ukratko pojašnjava pojedine pojmove, prijavu nedostupnosti,  postupanje  u slučaju utvrđene nedostupnosti i sl.

U nastavku slijedi kratak pregled Internog protokola.

Kao i Naputak, tako i Interni protokol prvo određuje da se nedostupnost sustava odnosi na spomenute dvije faze javne nabave.

„Nedostupnost u tijeku roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata

Nedostupnost u ovom slučaju postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom 4 sata prije isteka roka za dostavu ponuda nije moguće:

 1. priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu (uključujući troškovnik),
 2. kreirati ili priložiti potpisani uvez ponude i/ili
 3. predati ponudu.“

Nedostupnost se ne smatra ukoliko se nepravilno koristi sustav prilikom predaje ponuda tj. korištenje sustava koje nije u skladu sa objavljenim priručnicima i ukoliko je onemogućen pristup internetskoj vezi odnosno ukoliko postoje poteškoće u brzini internetske veze.

„Nedostupnost u trenutku javnog otvaranja

Drugi je slučaj kada nedostupnost EOJN RH može nastupit ako u trenutku javnog otvaranja ponuda nije moguće:

 1. priložiti privatne ključeve,
 2. izvršiti u uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda i
 3. izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.“

Nedostupnošću u trenutku javnog otvaranja ponuda ne smatra se kada:

 1. se u sustav prilažu neodgovarajući privatni ključevi,
 2. je onemogućen pristup internetskoj vezi odnosno poteškoće u brzini internetske veze,
 3. nije moguće izvršiti provjeru pristiglih elektroničkih ponuda i
 4. nije moguće preuzeti priložene dokumente ponude.

Naručitelj ili gospodarski subjekt dužni su prijaviti Službi za pomoć korisnicima EOJN RH nedostupnost, od ponedjeljka do subote u vremenu od 6 do 10 sati. Nedostupnost se prijavljuje bez odgode, a ukoliko nije prijavljena pravovremeno, Narodne novine d.d. nisu dužne postupati sukladno Internom protokolu. Narodne novine d.d. dužne su voditi evidenciju prijava korisnika koje se odnose na nedostupnost sustava.

Ukoliko je prijava pravovremena, i radi se o nedostupnosti za vrijeme roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata Narodne novine će postupiti na sljedeći način:

 1. provjeriti u sigurnosnim zapisima da li je korisniku evidentirana pogreška u radu sustava prilikom predaje ponude za navedeni postupak,
 2. provjeriti da li je moguće priložiti dokumente u navedenom postupku,
 3. provjeriti da li je moguće generirati Uvez ponude i
 4. provjeriti da li je dostupan servis vremenskog žiga.

Ukoliko je prijava pravovremena, i radi se o nedostupnosti u trenutku javnog otvaranja ponuda Narodne novine će postupiti na sljedeći način:

 1. provjeriti u sigurnosnim zapisima da li je korisniku evidentirana pogreška u radu sustava prilikom javnog otvaranja ponuda,
 2. provjeriti da li je moguće priložiti privatne ključeve,
 3. provjeriti da li je moguće izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda i
 4. provjeriti da li je moguće izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Ukoliko jedna od spomenutih provjera utvrdi da nije moguće izvršiti navedenu radnju ispravnih korištenjem sustava, proglašava se nedostupnost sustava.

Bilo da se radi o prvom slučaju, ili drugom slučaju nedostupnosti, ista se može proglasiti samo za pojedini postupak javne nabave ili za cjelokupni sustav EOJN RH.

Nadalje, Interni naputak detaljno razrađuje postupanje Narodnih novina d.d. u slučaju kada se proglasi nedostupnost za pojedini postupak ili cjelokupni sustav EOJN RH. Osim što će onemogućiti uvid u dostavljene elektroničke ponude i time onemogućiti javno otvaranje ponuda u prvom slučaju, detaljne aktivnosti o postupanju Narodnih novina d.d. već su razrađene u prvom članku te se mogu pronaći u Internom protokolu pa ih neću ovdje zasebno navoditi.

Nakon otklanjanja nedostupnosti Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode:

 1. obavijestiti putem elektroničke pošte sve korisnike EOJN-a RH da je otklonjena nedostupnost cjelokupnog sustava,
 2. obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i ovlaštene predstavnike naručitelja za postupke javne nabave za koje je nastupila nedostupnost sustava tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata te postupaka za koje je nastupila nedostupnost u trenutku javnog otvaranja ponuda i
 3. obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave.

Nakon što naručitelj zaprimi obavijest o otklanjanju nedostupnosti, obavezan je produžiti rok za dostavu za najmanje 4 dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili poziva na dostavu ponuda (čl. 239 ZJN 2016).

Ukoliko je nedostupnost nastupila u trenutku javnog otvaranja ponuda, naručitelj će bez odgode  obavijestiti sve zainteresirane gospodarske subjekte  (u navedenom postupku) o mjestu i vremenu nastavka javnog otvaranja ponuda. U tom vremenu od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda ponude se ne smiju mijenjati.

Na stranicama EOJN RH nalazi se aplikacija za prijavu nedostupnosti.

Također, spomenuli smo i da Narodne novine d.d. vode i evidenciju nedostupnosti sustava EOJN RH. Za sada se u evidenciji nalazi samo jedan slučaj iz 2015 godine.

Zaključak

Ukratko, ZJN 2016 je ukinuo Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te su Narodne novine umjesto naputka (naputak još aktualan na stranicama NN) objavile Interni protokol o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske koji je manje-više isti Naputak, budući da ZJN vrlo šturo obrađuje temu nedostupnosti.

Reference

 1. Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, Narodne novine broj 88/2016.
 2. Zakon o javnoj nabavi 2016
 3. Interni protokol o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
 4. https://nedostupnost-eojn.nn.hr/
 5. https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000019152-evidencija-nedostupnosti-sustava-eojn-a