PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Europska komisija je temeljem ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova. Navedeni akti su stupili na snagu 1. siječnja 2018., u cijelosti su obvezujući i izravno se primjenjuju u svim državama članicama.

Novi pragovi iskazani su u vrijednostima bez PDV-a, a odnose se na nabave velike vrijednosti kako slijedi:

–  za dodjelu ugovora o koncesiji prag iznosi 548.000 EUR (41.695.439 HRK);

– za dodjelu ugovora o javnim radovima prag iznosi 5.548.000 EUR (41.695.439 HRK);

– za ugovore o javnoj nabavi robe ili usluga koje su dodijelila tijela središnje državne uprave te za projektne natječaje koje su ta tijela organizirala prag iznosi 144.000 EUR (1.082.218 HRK);

–  za javne naručitelje koji djeluju u području obrane, a u postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavi robe obuhvaćene Prilogom III. Direktive 2014/24/EU prag iznosi 144.000 EUR (1.082.218 HRK);

– za ugovore o javnoj nabavi robe ili usluga koje su dodijelili decentralizirani javni naručitelji te projektne natječaje koje su ti naručitelji organizirali, prag iznosi  221.000 EUR (1.660.903 HRK);

–  za naručitelje koji su tijela središnje državne uprave koja djeluju u području obrane, a u postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavi robe, prag iznosi 221.000 EUR (1.660.903 HRK);

– za dodjelu ugovora o radovima koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više od 50 % u slučaju ako ti ugovori uključuju jednu od sljedećih djelatnosti; radove niskogradnje prema popisu u Prilogu II. Direktive 2014/24/EU te radove visokogradnje za bolnice, objekte namijenjene za sport, rekreaciju i odmor, školske i sveučilišne zgrade te zgrade koje se koriste u administrativne svrhe, prag iznosi 5.548.000 EUR (41.695.439 HRK);

– za dodjelu ugovora o uslugama koje javni naručitelji izravno subvencioniraju s više od 50 %, i koji su u vezi s ugovorima o radovima niskogradnje prema popisu u Prilogu II. Direktive 2014/24/EU te radovima visokogradnje za bolnice, objekte namijenjene za sport, rekreaciju i odmor, školske i sveučilišne zgrade te zgrade koje se koriste u administrativne svrhe, prag iznosi 221.000 EUR (1.660.903 HRK);

– za subjekte koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga osim u slučajevima kada se ne primjenjuju izuzeća Direktive 2014/25/EU iz članaka od 18. do 23. ili u skladu s člankom 34. u vezi s obavljanjem dotične djelatnosti, za dodjelu ugovora o robi i uslugama te za projektne natječaje prag iznosi 443.000 EUR (3.329.322 HRK),

– za subjekte koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga osim u slučajevima kada se ne primjenjuju izuzeća Direktive 2014/25/EU iz članaka od 18. do 23. ili u skladu s člankom 34. u vezi s obavljanjem dotične djelatnosti, za dodjelu ugovora o radovima, prag iznosi 5.548.000 EUR (41.695.439 HRK);

– za dodjelu ugovora o nabavi robe i usluga koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti prag iznosi 443.000 EUR (3.329.322 HRK);

– za dodjelu ugovora o radovima koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti prag iznosi 548.000 EUR (41.695.439 HRK).

Izvori:

  1. DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN,
  2. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2365 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2365&from=EN
  3. DIREKTIVA 2014/23/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&from=EN
  4. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2366 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2366&from=EN,
  5. DIREKTIVA 2014/25/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0025&from=EN
  6. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2364 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2364&from=EN,
  7. KOMUNIKACIJA KOMISIJE, Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2017/C 438/01), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1219(01)&from=EN