Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine donosi veći broj novina s ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s novim EU Direktivama.

Među ključne novine ZJN-a 2016. svakako se ubraja uvođenje novog postupka javne nabave  i  fleksibilnije odredbe u pogledu zakonskih pretpostavki za primjenu postupaka javne nabave u odnosu na ranije zakonodavno rješenje

Članak 85. ZJN-a 2016. propisuje  postupke javne nabave koje  može  koristiti  javni  naručitelj,  a članak  356. propisuje postupke koje može koristiti sektorski naručitelj.

Usporedni prikaz vrsta postupaka javne nabave prema ranije važećem Zakonu o javnoj nabavi i ZJN-u 2016.:

  RANIJE VAŽEĆI ZAKON O JAVNOJ NABAVI ZJN 2016.
1. Otvoreni postupak Otvoreni postupak
2. Ograničeni postupak Ograničeni postupak
3. Pregovarački postupak javne nabave s

prethodnom objavom

Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

(samo sektorski naručitelji)

4. Natjecateljski dijalog Natjecateljski dijalog
5. Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
6.   Natjecateljski postupak uz pregovore

(samo javni naručitelji)

7.    Partnerstvo za inovacije (novi postupak)

Prema odredbama ZJN-a 2016. javni naručitelj, kao i do sada, može slobodno birati između otvorenog i ograničenog postupka, dok partnerstvo za inovacije može koristiti ako ima potrebu za inovativnom robom, uslugama ili radovima koju ne može zadovoljiti nabavom robe, usluga ili radova već dostupnih na tržištu.

Natjecateljski postupak uz pregovore javni naručitelj smije koristiti u situacijama iz članka 94., a natjecateljski dijalog u situacijama iz članka 104.  ZJN-a 2016.

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje javni naručitelj smije koristiti  u posebnim slučajevima i okolnostima navedenim u člancima 131. – 134. ZJN-a 2016.

Kao sredstvo poziva na nadmetanje javni naručitelj koristi obavijest o nadmetanju u svima postupcima javne nabave, osim u slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave.

Natjecateljski postupak uz pregovore ( nije novi postupak već novi naziv za „pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom“)

Praksa je pokazala da se u RH pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom nedovoljno koristio a razlog tome je i u činjenici što javni i sektorski naručitelji nisu u istoj pravnoj situaciji. Naime, dok su sektorski naručitelji mogli ovaj postupak javne nabave birati slobodno, isto kao i otvoreni ili ograničeni postupak, javni naručitelji smjeli su provoditi ovaj postupak samo u slučajevima propisanim Zakonom.

Prema uvodnim izjavama Direktive 204/24/EU države  članice  trebale  bi  biti u   mogućnosti   predvidjeti   korištenje   natjecateljskog postupka uz pregovore u raznim slučajevima u kojima se otvorenim ili ograničenim postupcima bez pregovora vjerojatno ne postižu zadovoljavajući rezultati u pogledu nabave.

Kako bi se to postiglo, ZJN 2016. donosi  fleksibilnije  odredbe  u  odnosu na zakonske pretpostavke za primjenu ovoga postupka za javne naručitelje.

Sukladno članku 94. ZJN-a 2016. javni naručitelj smije koristiti natjecateljski postupak uz pregovore za nabavu radova, robe ili usluga ako:

  1. se potrebama javnog naručitelja ne može udovoljiti bez prilagodbe lako dostupnih rješenja, ili
  2. uključuju projektiranje ili inovativna rješenja, ili
  3. se ugovor ne može dodijeliti bez prethodnih pregovora  zbog  specifičnih  okolnosti  koje  se  odnose  na  prirodu,  složenost  ili  na  pravne  i  financijske  uvjete ili s njima povezanih rizika, ili
  4. javni  naručitelj  ne  može  s  dovoljnom  preciznošću utvrditi tehničke specifikacije s obzirom na norme, Europsku   tehničku   ocjenu,   zajedničku   tehničku specifikaciju ili tehničku referencu, ili
  5. su u prethodno provedenom otvorenom ili ograničenom postupku sve ponude bile nepravilne ili neprihvatljive.

ZJN 2016. propisuje iste uvjete i za  provedbu natjecateljskog dijaloga.

Teret   dokaza  o   postojanju   činjenica   ili   okolnosti temeljem  kojih  je  proveo  natjecateljski  postupak  uz  pregovore  je  na javnom naručitelju.

Sektorski naručitelji će i dalje moći primjenjivati „pregovarački postupak s prethodnom  objavom  poziva  na  nadmetanje“,  jer  ZJN 2016.,  kao  i ranije važeći  Zakon,  ne sadrži nikakve preduvjete za primjenu tog postupka za sektorske naručitelje.

Partnerstvo za inovacije

Partnerstvo za inovacije je potpuno nova vrsta postupka javne nabave koji teži razvoju inovativne robe, usluga ili radova te njihovoj naknadnoj kupnji, pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima dogovorenim između javnog naručitelja i sudionika.

Partnerstvo za inovacije mogu koristiti javni naručitelji temeljem članka 85. a sektorski naručitelji temeljem članka 356.  ZJN-a 2016.

 Partnerstvo  za  inovacije  bi  trebalo biti  strukturirano  na  način  da  omogući  potrebno  „tržišno  privlačenje“, drugim riječima  naručitelji  ne  bi  trebali  ovaj  postupak  koristiti  na  način  kojim  se  sprečava,  ograničava ili narušava tržišno natjecanje.

Naručitelj odabire ovaj postupak javne nabave  u slučaju kada  prethodnim  istraživanjem  i analizom tržišta  sukladno člancima 198. i 199. ZJN-a 2016.  utvrdi  da  na  tržištu  ne  postoje  odgovarajuće robe, usluge ili radovi koji mogu zadovoljiti njegove potrebe.

Početak   postupka   kojim   javni   naručitelj  dodjeljuje  ugovor  o  partnerstvu  za  inovaciju započinje  slanjem  poziva  na  nadmetanje.

U dokumentaciji o nabavi javni naručitelj je obvezan odrediti potrebu za inovativnom robom, uslugom ili radovima i navesti minimalne zahtjeve i kriterije koje sve ponude trebaju zadovoljiti. Također  se  već  u  dokumentaciji  o  nabavi  mora  odrediti  na  koji  način  će  se  urediti  prava intelektualnog vlasništva.

U partnerstvu za inovacije svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva (minimalni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje propisani su člankom 229. i 236. ZJN-a 2016.).

Javni naručitelj ocjenjuje pravodobno dostavljene zahtjeve za sudjelovanje na temelju uvjeta i zahtjeva dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik.

Natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u partnerstvu  javni naručitelj je obvezan dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja.

Partnerstvo za inovacije provodi se kroz uzastopne faze pregovaranja.

Inicijalnu  ponudu  mogu  dostaviti  samo  oni  natjecatelji  koje javni naručitelj pozove na dostavu inicijalne ponude.

U fazi pregovora sukladno člancima od 124. do 127. ZJN-a 2016. javni  naručitelj  može pregovarati  o  inicijalnim  i  svim  sljedećim  ponudama  s  ponuditeljima  kako  bi  poboljšali  njihov  sadržaj,  osim  u  slučaju  konačne  ponude.

O  minimalnim  zahtjevima i kriterijima za dodjelu ugovora, koje je obvezno navesti u dokumentaciji o nabavi, ne može se pregovarati

O vođenju pregovora javni naručitelj  dužan  je sastavljati zapisnik čiji će sadržaj, način izrade i dostave propisati ministrica gospodarstva pravilnikom.

U  fazi  pregovora  javni  naručitelj  obvezan  je  osigurati  jednako  postupanje  prema  svim  ponuditeljima  te  ne smije  pružati  informacije  na  diskriminirajući  način,  a  kako  bi  se  moglo  pogodovati  pojedinim  ponuditeljima  na štetu drugih.

Javni  naručitelj  obvezan  je  ponuditeljima  koji  neće  biti  pozvani  u  sljedeću  fazu  postupka  dostaviti  odluku  o  odbijanju  ponude, a ponuditeljima čije ponude nisu odbijene obvezan je u pisanom obliku istovremeno dostaviti obavijest o svim izmjenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavi te, ukoliko je potrebno, ostaviti ponuditeljima dovoljno vremena za izradu i podnošenje izmijenjenih ponuda.

U konačnoj fazi pregovora javni naručitelj obvezan je preostale ponuditelje obavijestiti o zaključenju pregovora i odrediti jedinstveni rok za podnošenje bilo kakvih novih ili revidiranih ponuda.

U   partnerstvu   za   inovacije   kriterij  odabira   ponude   je   isključivo   najbolji   omjer   cijene   i  kvalitete,  kako  je  propisano  člankom  130.  ZJN-a 2016.

Javni  naručitelj  pri  odabiru  natjecatelja  posebno  primjenjuje   kriterije   koji   se   odnose   na  sposobnost natjecatelja u području istraživanja i razvoja te razvoju i  provedbi  inovativnih  rješenja

Partnerstvo za inovacije, kao i svaki postupak javne nabave, završava izvršnošću odluke o odabiru ili odluke o poništenju.