Novim ZJN 2016. je uvedena značajna novost kod oslanjanja Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo. Naime člankom 273. stavkom 2. ZJN 2016. je propisano da se gospodarski subjekt (Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja) može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. ZJN 2016. ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. Ovom novinom je riješen problem iz članka 72. stavka 6. prethodnog Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14), u kojemu je bilo propisano da se gospodarski subjekt (Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja) može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt je morao dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Prethodnim Zakonom o javnoj nabavi nije bila propisana obveza, da u slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u dijelu popisa ugovora i potvrda o uredno izvršenim ugovorima te obrazovnih i stručnih kvalifikacija izvođača radova ili izvršitelja usluga i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, ti drugi subjekti moraju izvoditi radove ili pružati usluge za koje je ta sposobnost tražena. Tako su se prethodnim Zakonom o javnoj nabavi Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja mogli osloniti u potpunosti na tehničku i stručnu sposobnost u dijelu popisa značajnih ugovora i obrazovnih i stručnih kvalifikacije ključnih stručnjaka na druge gospodarske subjekte, a da radove ili usluge za koje se ta sposobnost traži uopće nisu morali izvoditi gospodarski subjekti na čiju se sposobnost oslonio Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja. Tako se događalo da radove ili usluge ne izvode gospodarski subjekti na čiju se sposobnost u dijelu popisa ugovora i pripadajućih potvrda oslonio Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja, već sam Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja koji tu sposobnost sami nisu imali ili njihovi podizvoditelji. Isto tako ključni stručnjaci na čiju se sposobnost oslonio Ponuditelj ili Zajednica ponuditelja uopće nisu morali sudjelovati u izvršenju usluge ili izvođenju radova već su u izvršenju mogli sudjelovati neki drugi ključni stručnjaci (zaposlenici Ponuditelja ili Zajednice ponuditelja ili podizvoditelja).

Člankom 268. stavkom 1. novog ZJN 2016. je propisano da se tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, u skladu s prirodom, količinom ili važnosti, i namjenom radova, robe ili usluga, može dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza, među kojima su navedeni:

  • točka 1. – popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini;
  • točka 3. – popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini i
  • točka 8. – obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova ili njihova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude.

Isto tako je člankom 268. stavkom 2. ZJN 2016. navedeno da popis iz stavka 1. točke 1. sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

Iz navedenog je bilo jasno da dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz članka 268. stavka 1. točke 8. – obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova ili njihova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude, predstavlja uvjet naveden u članku 273. stavak 2. kao obrazovne i stručne kvalifikacije jer je izričito u predmetnom članku bilo navedeno da se radi o članku 268. stavku 1. točki 8. ZJN 2016.

Međutim očito je u stručnoj javnosti i kod obveznika ZJN 2016. i zainteresiranih gospodarskih subjekata postojala dvojba na koji se dokaz tehničke i stručne sposobnosti odnosi relevantno stručno iskustvo iz članka 273. stavak 2. ZJN 2016. Odnosno postavljalo se pitanje da li se relevantno stručno iskustvo iz članka 273. stavak 2. odnosi na popis radova i popis usluga iz članka 268. stavak 1. točka 1 i stavak 1. točka 3. ZJN 2016. ili ne. Dvojbu je riješila Državna komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje DKOM), koja je u svom Rješenju broj: KLASA: UP/II-034-02/17-01/365, URBROJ: 354-01/17-6, od 12. lipnja 2017. godine potvrdila da dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz točke 22.3.1. dokumentacije o nabavi koja je bila predmet žalbenog postupka, a kojom je propisano da gospodarski subjekt mora dokazati da ima minimalno iskustvo u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom devet godina koje prethode toj godini: – 1 (jednu) izvršenu uslugu s provedenim upravnim postupkom, predstavlja dokaz relevantnog stručnog iskustva.

U predmetnom žalbenom postupku je žalitelj naveo da su nezakonite odredbe dokumentacije o nabavi u dijelu u kojem je propisano da se gospodarski subjekt može osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja sposobnosti samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži iz točke 22.3.1., te da je predmetno traženje naručitelja protivno odredbi članka 273. stavak 1. ZJN 2016. Žalitelj je tvrdio da iznimno članak 273. stavak 2. ZJN 2016. dozvoljava oslanjanje na sposobnost drugog subjekta samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži i to samo u pogledu obrazovnih i stručnih kvalifikacija iz članka 268. stavak 1. točka 8. ZJN 2016., dok tu odredbu smatra neprimjenjivom na dokaz tražen točkom 22.3.1. dokumentacije o nabavi.

DKOM je u predmetnom Rješenju naveo da je točkom 22.3.1. dokumentacije o nabavi propisano da gospodarski subjekt mora dokazati da ima minimalno iskustvo u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom devet godina koje prethode toj godini: – 1 (jednu) izvršenu uslugu s provedenim upravnim postupkom. Izvršena usluga je projekt građenja novo projektirane buduće ceste duljine jedne dionice minimalno pet (5) kilometara (izvršena usluga može biti samo za jednu jedinstvenu dionicu za obje razine izrade projekta i obje dozvole ili kombinacija dvije dionice od kojih jedna ispunjava uvjet razine idejnog projekta i lokacijske dozvole a druga uvjet razine glavnog projekta i građevinske dozvole). Nadalje je točkom 23. stavak 1. dokumentacije o nabavi Naručitelj propisao da se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Na temelju žalbenih navoda Žalitelja, odredbi dokumentacije o nabavi i relevantnih odredbi ZJN 2016. DKOM je zaključio da je člankom 273. stavkom 1. ZJN 2016. propisano opće pravilo vezano uz mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, dok je stavkom 2. tog članka propisano u kojim slučajevima se zahtijeva da će subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja ujedno i pružati usluge odnosno izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži. Stavak 2. citiranog članka odnosi se na dokazivanje ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova ili njihova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude te uz relevantno stručno iskustvo. U skladu s navedenim, žalitelj nije u pravu kada navodi da se odredba stavka 2. navedenog članka primjenjuje samo u pogledu dokazivanja obrazovnih i stručnih kvalifikacija iz članka 268. stavka 1. točke 8. ZJN 2016., već se primjenjuje i kod dokazivanja relevantnog stručnog iskustva. Predmetni dokaz tehničke i stručne sposobnosti propisan točkom 22.3.1. dokumentacije o nabavi predstavlja dokaz relevantnog stručnog iskustva te je stoga zakonito traženje naručitelja iz dokumentacije o nabavi, prema kojem je kod dokazivanja relevantnog stručnog iskustva oslanjanje na sposobnost drugog subjekta moguće samo ako će taj drugi subjekt pružati usluge za koje se sposobnost traži. Temeljem svega navedenog žalbeni navod žalitelja je ocijenjen neosnovanim.

Zaključno, obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 273. stavka 2. su dokaz tehničke i stručne sposobnosti propisan člankom 268. stavku 1. točki 8. ZJN 2016., a relevantno stručno iskustvo iz članka 273. stavak 2. je dokaz propisan člankom 268. stavkom 1. točkama 1. i 3., te stavkom 2. ZJN 2016.