Žalitelj u 2 navoda osporava odluku o odabiru i kaže kako odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost obzirom da se iz dostavljenog popisa ne može utvrditi odnose li se ugovori na skupine životnih ili neživotnih osiguranja. DKOM tvrdi da navod nije osnovan jer Dokumentacijom nije propisano koje se vrste osiguranja moraju dokazivati. U Troškovniku su neispravno navedeni iznosi, ukupan zbroj nije ispravan, a Naručitelj nije tražio ispravak računske pogreške. DKOM utvrdio da je navod osnovan. Poništena je točka dokumentacije obuhvaćena nezakonitošću.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/103, 29.3.2017.