Žalitelj je žalbenim navodima osporavao zakonitost DoN, posebice načine dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti određene od strane Naručitelja. DKOM je sve navode žalitelja ocijenio neosnovanima temeljeći svoju odluku na ZJN kao I Uredbi o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. DKOM je potvrdio ispravnost i zakonitost DoN-a. Nadalje žalitelj osporava i kriterije ENP kako ih je odredio naručitelj, navodeći da je cijena određena s preniskim udjelom u ukupnoj ocjeni. Žalitelj napominje da je naručitelju važnije dobiti urednu dokumentaciju vezanu uz upravljanje građenjem i rizicima nego da dobije jeftinu ponudu. DKOM je istaknuo članak 82. st. 1.-3. ZJN koji određuje da kriterij za odabir ponude može biti ENP ili najniža cijena. Naručitelj se odlučio za ENP pri tome u DoN-u, po ocjeni DKOM-a, valjano propisao kriterije ENP-a na način kako je prikazano u Knjizi 2 Kriterij za odabir ponude dokumentacije za nadmetanje.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/45, 23.2.2017.