Postupak pregleda i ocjene ponuda je proveden na netransparentan način jer su zapisnik potpisala samo 3 člana, a za četvrtog je navedeno da je opravdano odsutna. Naručitelj u odgovoru na žalbu dostavlja dokaz iz kojeg se vidi da je spomenuta osoba u vrijeme završetka pregleda i ocjene ponuda koristila godišnji odmor. DKOM – kako u konkretnom slučaju ovlašteni predstavnik naručitelja nije odbio potpisati zapisnik, nije niti postojala obveza naručitelja da sastavi bilješku sukladno odredbi članka 23. stavka 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s DoN.Naručitelj je pogrešno ocijenio da žalitelj nije dostavio traženu specifikaciju za nabavu i ugradnju opreme s popunjenim troškovnikom, a navedeno je rezultiralo neosnovan odbijanjem njegove ponude, žalbeni navod je osnovan. Također, odabranom ponuditelju je u tekstu ostalo nekoliko riječi na njemačkom te je ponuda u tom dijelu proglašena nepravilnom. Za predsjednika nadzornog odbora nije dokazano da ne postoji pravomoćna presuda već samo da nema postupaka protiv njega. Za jednog člana skupštine društva nije dostavljena ažurirana potvrda o nekažnjavanju  (već opet ona iz 2015.) Iz popisa ugovora odabranog ponuditelja nije jasno vidljivo o kakvim se isporukama radi te u kojem su razdoblju iste izvršene. Poništava se odluka o odabiru.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/324, 8.6.2017