Žalitelj je istaknuo niz žalbenih navoda u kojima navodi da izabrani ponuditelj nije dokazao zadovoljavanje karakteristika traženih u DZN i tehničkoj specifikaciji, što je naknadno potvrdio i DKOM kada je usvojio žalbene navode. Žalitelj nadalje tvrdi da u DZN nije specificirano kojom se bojom ima ispuniti troškovnik, radi čega je on jednu stavku upisao bijelom bojom, a ukupnu cijenu crnom bojom. DKOM nije usvojio ovaj žalbeni navod obrazlažući obvezu koju je propisao naručitelj da svaka stavka troškovnika mora biti ispunjena. Ukoliko je napisana nevidljivom bojom, znači da nije ispunjena te je žalbeni navod odbijen. Poništena je odluka o odabiru.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/119, 23.3.2017.