PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

U smislu Zakona o javnoj nabavi, Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela vlasti, a kojima se potvrđuje da gospodarski subjekt nije u nekoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave.

Članak 260. stavak 4. propisuje da se u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, javnom naručitelju dostaviti te dokumente.

Člankom 262. dana je mogućnost naručitelju da u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeri informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatraži izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ovoga Zakona. Stavak 2. istog članka propisuje da ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno stavku 1. ovoga članka, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Članak 263. propisuje obvezu javnom naručitelju da prije donošenja odluke u postupcima javne nabave velike vrijednosti a mogućnost u postupcima male vrijednosti, zatraži od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 2. i 4. ovoga odjeljka, osim ako već posjeduje te dokumente. Stavak 3. istog članka nalaže obvezu javnom naručitelju da odbije ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, ukoliko isti ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1 točaka 1. – 3., te mora postupiti sukladno stavku 1. ovog članka u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave ako postoje razlozi za poništenje.

Također, naručitelj mora i u dokumentaciji o nabavi propisati koje dokaze će smatrati ažurnim popratnim dokumentima te ih jasno opisati. Praksu provjere DKOM-a možemo pronaći u rješenju od 28. kolovoza 2017. (http://pdf.dkom.hr/17155.pdf) u kojem DKOM navodi kako je provjerom žalbenog navoda utvrđeno da je dokumentacijom o nabavi određeno da će naručitelj prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. DoN-om je propisano da je naručitelj prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Ažurni popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu. Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente. Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz DoN-a, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno gore navedenom u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.