Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske objavilo je u trećem kvartalu 2018. godine u okviru različitih natječaja[1] novu verziju „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi (NOJN)“, odnosno „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi“ (dalje u tekstu: Pravila[2]).

 

U novoj verziji pravila došlo je do izmjene tumačenja načela nabave koja je potrebno poštovati. Možda najznačajnija izmjena u tom smislu vezana je uz izmjenu tumačenja sukoba interesa. I dok su starije verzije Pravila ili davale definiciju sukoba interesa ili temeljila sukob interesa na odredbama pravila na temelju kojih se provode postupci javnih nabava (propisi o javnoj nabavi) koje uređuju to pitanje[3], nova Pravila povezuju sukob interesa s odredbama Općeg poreznog zakona.

 

Naime, Pravila navode obvezu sukladnosti postupanja po načelu izbjegavanja sukoba interesa, pri čemu sklapanje ugovora nije dozvoljeno s povezanim društvima odnosno povezanim osobama u smislu Općeg poreznog zakona (NN 115/16)[4].

 

Opći porezni zakon, u članku 46. definira kako se Povezanim društvima smatraju društva koja u međusobnom odnosu mogu stajati kao društvo koje u drugom društvu ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja, ovisno i vladajuće društvo, društva koncerna, društva s uzajamnim udjelima koja su povezana tako da svako društvo ima više od četvrtine udjela u drugom društvu te društva povezana poduzetničkim ugovorima, i to: ugovorima o vođenju poslova društva, ugovorima o prijenosu dobiti te ostalim poduzetničkim ugovorima koji se upisuju u sudski registar.

 

Sukladno članku 47. Općeg poreznog zakona, ovisno društvo je pravna osoba na koju druga pravna osoba (vladajuće društvo) može imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj, odnosno nad kojom vladajuće društvo ima kontrolu. Vladajuće društvo je pak pravna osoba koja ima prevladavajući utjecaj na jedno ili više ovisnih društava. Svaka pravna osoba, koja je ovisna u odnosu na ovisno društvo, smatra se ovisnim društvom vladajućeg društva, a vladajuće društvo i sva njegova ovisna društva čine grupu povezanih društava. Pravne osobe između kojih postoji odnos kontrole, kod kojeg nije moguće jednoznačno utvrditi koje je ovisno, a koje vladajuće društvo, također se smatraju grupom povezanih društava.

 

Što se tiče kontrole Opći porezni zakon kontrolom smatra odnos vladajućeg i ovisnog društva, ili odnos između fizičke i pravne osobe kojim se ostvaruje isti ili sličan utjecaj kakav postoji u odnosu između vladajućeg i ovisnog društva. Sukladno članku 48., smatra se da kontrola postoji ako vladajuće društvo u ovisnom društvu ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta: da ima izravan ili neizravan većinski udio ili izravnu ili neizravnu većinu glasačkih prava, da ima pravo izabrati, odnosno imenovati i/ili opozvati većinu članova uprave, odnosno većinu izvršnih direktora ili nadzornog, odnosno upravnog odbora, da ima pravo provoditi ili provodi prevladavajući utjecaj, da ima pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama društva na temelju ovlasti iz statuta ili društvenog ugovora ili nekog ugovora ili sporazuma, da ima kontrolu nad više od 50 % glasačkih prava uspostavljenu na temelju sporazuma s drugim imateljima prava glasa ili da ima moć usmjeravanja većine glasova na sastancima uprave, izvršnih direktora, nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora ili odgovarajućega upravljačkog tijela društva.

 

Opći porezni zakon u članku 49. definira kako se Povezanim osobama smatraju osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

  • sa dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima
  • da dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge
  • da dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole iz točke 1) ili značajan utjecaj iz točke 2), ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje.

 

Konačno, Pravila navode kako se odredbe vezane uz sukob interesa primjenjuju na odgovarajući način i na povezane osobe: na srodnike po krvi u uspravnoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike.

 

 

[1] Pregled dostupan na: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS?op=kk&status=Otvoren

[2] Dostupna na: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

[3] Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), Pravila 2014.-2020., Izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, Pravilo br. 05, lipanj 2017., 3.0, dostupno na: https://efondovi.mrrfeu.hr/miscms?op=kk&status=otvoren

[4] osim u slučaju ako je povezano društvo odnosno povezana osoba jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja, a što je NOJN dužan i dokazati.