Od 1. siječnja 2018. godine stupio je na snagu Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017). Navedenim pravilnikom propisani su oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima te su povezani informacijski sustav Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM) i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN).

Iz tog razloga se od 1. siječnja 2018. godine žalbe na postupke javne nabave mogu predavati putem sustava e-Žalba.

U ovom članku ćemo se fokusirati na predaju elektroničke žalbe putem sustava e-Žalba. Prvi korak ponuditelja prilikom predaje elektroničke žalbe je prijava žalitelja na EOJN. Žalitelji nakon prijave u alatnoj traci biraju „Ponuditelji“ i zatim „Nova žalba“. Važno je napomenuti da se žalba koja je predana putem sustava e-Žalba smatra potpisanom.

Žalitelj može predavati žalbu kao opunomoćenik te u ime zajednice ponuditelja. Žalitelj u sustavu e-Žalba mora odabrati za koji postupak predaje žalbu te dodijeliti oznaku žalbe. U slučaju predaje žalbe u ulozi ovlaštenog opunomoćenika, potrebno je priložiti i punomoć.

Žalitelji putem sustava unose predmet žalbe (npr. u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi ili u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, kao najčešćih razloga izjavljivanja žalbi) te unose žalbene navode (pri čemu se unose svi žalbeni navodi, nije potrebno otvarati novu žalbu za svaki žalbeni navod). Žalitelji također mogu priložiti obrazloženja ili dokaze svojim žalbenim navodima koji se učitavaju.

Sljedeći korak u izjavljivanju žalbi je žalbenih zahtjeva (osim npr. poništenja dokumentacije o nabavi ili odluke o odabiru kao najčešćih, moguće je navesti i naknadu troškova, privremene mjere, usmenu raspravu ili nešto drugo).

Predzadnji korak prije predaje žalbe je prilaganje dokaza o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka. S obzirom na to da tehnički uvjeti još nisu ispunjeni, trenutno je potrebno učitati dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Zadnji korak u predaji žalbe je kreiranje uveza žalbe i dostava žalbe putem sustava e-Žalba.

Po predaji žalbe, žalitelji će zaprimiti potvrdu o predaji žalbe a sustav bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

S obzirom da su sustavi DKOM-a i EOJN povezani, sustav EOJN će slati odluke DKOM-a strankama u tom postupku čime će se skratiti vrijeme u dostavi odluka i time i vrijeme obrađivanja žalbe.

Zaključno, možemo reći kako je uvođenje sustava e-Žalbe još jedan korak bliže potpunom provođenju postupaka javne nabave putem elektroničkih sustava i napredak u smislu transparentnosti postupanja i povećanja pravne sigurnosti u sustavu javne nabave.