PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Dana 1. siječnja 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017). Pravilnik donosi nekoliko važnih izmjena i dopuna u sustav javne nabave.

Vezano uz plan nabave, Pravilnik propisuje obavezu naručitelja da donese navedeni plan za predmete nabave jednake ili veće od 20.000,00 kuna, i to za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Kao važna novina uvedena je obveza naručitelja plan nabave objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) u roku od osam dana od donošenja ili promjene. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine ostaju nakon toga javno dostupne u EOJN do 30. lipnja sljedeće godine, a objavljeni planovi nabave ostaju pohranjeni najmanje šest godina od njihove objave.

Vezano uz registar ugovora, naručitelji su obvezni ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma, te isti prema potrebi ažurirati (a minimalno jednom u šest mjeseci). U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine. Registar ugovora i sve njegove promjene također se objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. Podaci uneseni u EOJN pohranjuju se i čuvaju najmanje deset godina od njihove objave.

Novi Zakon o javnoj nabavi iz 2016. godine prenio je intenciju direktiva o javnoj nabavi o potrebi povećanja transparentnosti i važnosti radnji koje prethode objavi postupaka nabave. Faza istraživanja tržišta jedna je od najvažnijih faza u kojoj se definira sam predmet nabave, ali je istovremeno nužno napomenuti kako istraživanje tržišta ne smije imati za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

U tom smislu, Pravilnik posebno regulira fazu istraživanja tržišta, kao fazu kojoj je svrha priprema nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, pri čemu analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

I, konačno, četvrti dio Pravilnika propisuje obveze naručitelja vezano uz provedbu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, pri čemu se posebno ističe novina objave istog u EOJN.

Naime, obaveza provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima propisana je člankom 198. Zakona o javnoj nabavi, pri čemu je savjetovanje obavezno provesti prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga. Sukladno Pravilniku, savjetovanje se provodi putem objave u EOJN i to u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave. Na prethodno savjetovanje naručitelj je obvezan staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Sukladno navedenom, sada zainteresirani gospodarski subjekt može tijekom trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni dostaviti i putem EOJN, a naručitelj može odmah tijekom trajanja prethodnog savjetovanja istim putem i odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge, ali i pozvati zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak.

Kao i do sada, nakon završenog prethodnog savjetovanja naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće, i to najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izvješće sadrži tekst svake primjedbe ili prijedloga (bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu) te odgovor na primjedbu ili prijedlog u formi prihvaćanja, djelomičnog prihvaćanja i neprihvaćanja. U slučaju neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga, naručitelj je obvezan u izvješću kratko obrazložiti razloge neprihvaćanja. Naručitelj je u izvješću također obvezan objaviti informaciju o tome je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak.

Nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. Ako tijekom ili nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj odustane od provedbe postupka javne nabave obvezan je u izvješću samo navesti da se postupak neće provoditi.

Ako je prvotni postupak javne nabave poništen, te pod uvjetom da izmjene u dijelu opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za odabir ponude i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora nisu značajne, naručitelj nije obvezan ponovno provoditi prethodno savjetovanje za isti predmet nabave.

EOJN RH pohranjuje objavljena izvješća najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Kao što je vidljivo, izmjene koje donosi novi Pravilnik za naručitelje ne donose dodatne obaveze, ali značajno povećavaju razinu transparentnosti u sustavu javne nabave i pokušavaju doprinijeti većoj i ranijoj uključenosti zainteresiranih gospodarskih subjekata u postupke nabave. Zamisao je da se na taj način doprinese kvaliteti pripreme predmeta nabave, omogući veće sudjelovanje malim i srednjim poduzetnicima u postupcima nabave, a istovremeno i smanji broj žalbi u fazi objave dokumentacije o nabavi. No, svakako, za prve zaključke o koristima navedenih izmjena, bit će potrebno pričekati rezultate iz prakse.