Odredbe o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ponuditelja, sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN), predstavljaju obvezni dio dokumentacije za nadmetanje (u daljnjem tekstu: DZN). Propisivanje uvjeta pravne sposobnosti je identično za sve predmete nabave. Naručitelj je obvezan u DZN propisati obvezu dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta putem odgovarajućeg izvoda, odnosno izjave s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela ako se izvodi iz odgovarajućih registara ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Putem ovog dokaza ponuditelj dokazuje da egzistira kao pravni subjekt.

Ako ponuditelj mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora u državi njegova sjedišta, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. Kroz propisano ovlaštenje ili članstvo, ponuditelj za sebe i/ili za podizvoditelja dokazuje da mu je dopušteno obavljanje određene djelatnosti. Pravilno propisivanje uvjeta poslovne sposobnosti uvjetovano je poznavanjem i primjenom posebnih propisa koji uređuju uvjete za obavljanje djelatnosti vezane uz pojedini predmet nabave.

Složenost nabave građevinskih radova upravo se ogleda u velikom broju propisa koji uređuju građevinsku djelatnost. Stupanjem na snagu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (25. srpnja 2015. godine), prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, sukladno kojem je izvođač mogao započeti obavljati djelatnost građenja samo ako je imao suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja.

Ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave, odnosno ovisno o vrsti radova, naručitelj je bio dužan u DZN tražiti suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanje djelatnosti građenja. Suglasnosti su bile razvrstane u 7 skupina građevina od A do G, te skupina radova H i I. Problem primjene građevinske regulative u postupcima javne nabave je bio višestruk, prvenstveno radi prilagodbe termina iz građevinske regulative u terminologiju javne nabave. Sukladno zakonskim propisima, za određivanje potrebe posjedovanja određene suglasnosti relevantna je bila ugovorena vrijednost građevine, odnosno radova, tj. iznos cijene koju naručitelj prema ugovoru o građenju plaća izvođaču za građenje cijele građevine, odnosno za izvođenje svih radova uključujući i vrijednost građevnih i drugih proizvoda obuhvaćenih troškovnikom. Budući da naručitelj u fazi izrade DZN-a raspolaže samo s procijenjenom vrijednosti nabave, u praksi je postojao problem na koji način propisati traženu suglasnost. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je zauzela stav da je naručitelj dužan u DZN-u traženje suglasnosti i vrstu suglasnosti odrediti prema procijenjenoj vrijednosti nabave, budući da ponude moraju biti usporedive, a naručitelj u DZN-u točno mora propisati što ponuditelji moraju dostaviti u ponudi. Određivanje ovog dokaza poslovne sposobnosti iziskivao je izvrsno poznavanje posebnih propisa i u odnosu na slučajeve u kojima suglasnost za obavljanje poslova građenja nije bila potrebna. Takvi slučajevi su se kategorizirali prema procijenjenoj vrijednosti nabave,  prema vrsti građevine koja se gradi, te prema određenim vrstama radova. S obzirom na odredbu ZJN-a po kojoj se poslovna sposobnost dokazuje samo ako je potrebna u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, domaći izvođači opterećeni suvišnom administracijom oko ishođenja i zadržavanja suglasnosti su realno bili u nepovoljnijem položaju od stranaca kod kojih je za obavljanje građevinske djelatnosti dovoljna samo registracija djelatnosti. Stupanjem na snagu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje suglasnosti su prestale postojati u hrvatskoj građevinskoj regulativi, stoga naručitelji više nemaju zakonsku osnovu traženja istih kao dokaz poslovne sposobnosti u nabavi radova.

Ako je građevina na kojoj se obavljaju radovi nepokretno kulturno dobro, naručitelj je dužan u DZN-u kao dokaz poslovne sposobnosti tražiti Rješenje Ministarstva kulture o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Rješenje). Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove i korištenja i prometa kulturnim dobrima, te arheološka iskapanja i istraživanja mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe. U poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara spada i izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru. Pravilnikom o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrđuju se uvjeti što ih moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Pravnim i fizičkim osobama koje imaju stručnu osposobljenost, tehničku opremljenost, te sposobnost poduzimanja potrebnih sigurnosnih mjera izdaje se Rješenje. U Rješenju se izrijekom navodi vrsta poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za čije se obavljanje daje dopuštenje. Istim Rješenjem može biti obuhvaćeno i više vrsta poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za čije se obavljanje izdaje dopuštenje, te isti moraju biti taksativno navedeni.

Naručitelj prilikom određivanja dokaza poslovne sposobnosti mora voditi računa i o pojedinim troškovničkim stavkama odnosno dijelovima predmeta nabave. Nabava radova velike vrijednosti, odnosno nabava složenih radova, u pravilu sadrži i troškovničke stavke koje se odnose na stručne geodetske poslove. Sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti, ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave. S obzirom na mogućnost dokazivanja poslovne sposobnosti od strane podizvoditelja i činjenicu da je udio geodetskih stručnih poslova u ukupnoj vrijednosti ugovora o građenju zanemariv, u praksi se suglasnost, u većini slučajeva, dostavlja za podizvoditelja. Prije Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, odredbe o suglasnosti bile su sadržane u Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Prilikom pregleda i ocjene ove vrste dokaza poslovne sposobnosti naručitelji moraju voditi računa da se suglasnosti koje su izdane sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina smatraju odgovarajućim suglasnostima izdanim za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Naručitelji u dokumentaciji za nadmetanje traženjem važećeg dokaza poslovne sposobnosti osiguravaju odabir poslovno sposobnog ponuditelja. Kako bi se naručitelj osigurao da odabrani ponuditelj za sve vrijeme izvršenja ugovora ima potreban dokaz poslovne sposobnosti, poželjno je u DZN-u propisati obvezu dostave nove suglasnosti/rješenja ako odabranom ponuditelju postojeća suglasnost/rješenje, temeljem koje je u ponudi dokazao svoju sposobnost, istekne za vrijeme trajanja ugovora. U protivnom, naručitelj ima pravo na raskid ugovora.