Naručitelji često,  primjenjuju članak 293. ZJN 2016 na način koji dovodi do povrede Zakona o javnoj nabavi.

Naime, ZJN 2016 u članku 293. stavku 1. propisuje da ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takovima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog  tretmana i transparentnosti zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

Nadalje, stavkom 2. istog članka propisano je da postupanje sukladno prethodno citiranom stavku ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Međutim, u praksi još uvijek postoji različito tumačenje i primjena članka 293. stavak 1. od strane Naručitelja kada od ponuditelja zahtijevaju pojašnjenje, odnosno upotpunjavanje ponude, odnosno dokumenata potrebnih za bodovanje ponuda u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

DKOM u svom rješenju od 6.11.2018. (Klasa: UP/ ll-034-02/18-01/871, Ur.broj: 354-01/18-7) zauzima stav da je naručitelj nepravilno primijenio članak 293. stavak 1. ZJN 2016, kada je od ponuditelja zatražio dostavu dokaze iz dokumentacije o nabavi, a koji se odnose na kriterije za dodjelu bodova po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Naime, dokumentacijom o nabavi određeni su kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude: cijena ponude (20%), stručne kvalifikacije osoba odgovornih za provedbu obrazovnog programa  (30%), metodologija i organizacija provedbe obrazovnog programa (35%) te osiguravanje kvalitete obrazovnog programa (15%). Kako ponuditelj nije dostavio gore navedene dokumente u ponudi, nego tek na naručiteljev zahtjev za pojašnjenje, odnosno upotpunjavanje ponude, a Naručitelj je ipak uzeo navedene dokumente u obzir prilikom pregleda i ocjene ponuda i temeljem njih donio Odluku o odabiru, ocjena je DKOM-a da Naručitelj nije pravilno primijenio članak 293. stavak 1. ZJN 2016 u odnosu na dostavljene dokaze, a koji se odnose na kriterij za dodjelu bodova  po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Naime, DKOM navodi kako Naručitelj nije imao osnove odabranoj ponudi na temelju naknadno dostavljenih dokaza dodijeliti bodove na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude jer odabrani ponuditelj nije, sukladno obvezi iz Dokumentacije o nabavi, dokumente dostavio u ponudi, nego tek nakon pozivanja naručitelja po članku 293. stavku 1. što je dovelo do povrede stavka 2. članka 293., odnosno do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude.

Zaključno, DKOM upozorava da opisani slučaj predstavlja osobito bitnu povredu ZJN 2016 u smislu članka 404. stavka 2. točke 6., odnosno da nakon isteka roka za dostavu ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku naručitelj ne smije voditi pregovore ili ponuditelj izmijeniti svoju ponudu suprotno odredbama ZJN.