Naručitelj je obvezan, u skladu s člankom 251. stavak 1. ZJN 2016. isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da je:

  1. gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. stavak 1. točke od a) do f) ZJN 2016. i
  2. gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela članka 251. stavak 1. točke od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavak 1. točke od a) do f) ZJN 2016., iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Dokazivanje:

  1. Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske iz članka 251. stavak 1. točke od a) do f), naručitelj je obvezan prihvatiti: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti.
  2. S obzirom da se u Republici Hrvatskoj, ne izdaju gore navedeni dokumenti, odnosno da navedeni dokumenti ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene člankom 251. stavkom 1. točkama od a) do f) ZJN 2016., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji[i], izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U skladu s tim Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, nepostojanje osnova za isključenje iz članka 251. stavak 1. točke od a) do f) ZJN 2016. dokazuje:

  • Izjavom o nekažnjavanju davatelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika i to za gospodarski subjekt i za osobu/e ovlaštenu/e za zastupanje gospodarskog subjekta na OBRASCU 1., a za ostale osobe iz članka 251. stavka 1. točka 1. na OBRASCU 2, čiji primjeri se nalaze u nastavku:

 

PRILOG 1.            IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT – POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

 

I Z J A V U   O   N E K A Ž NJ A V A N J U

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime)                                                                      (adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od____________________________,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za Kaznena djela iz članka 251. stavak 1. točka a) do f).

 

NAPOMENA: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

 

M.P.

_____________________________________________

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

______________________________________________

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

 

UPUTA: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

 

PRILOG 2.            IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU – POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Temeljem članka 265. stavka 2. ZJN 2016. (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba iz članka 251. stavak 1. točka 1. istoga Zakona – ________________________________________________________

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta),

u gospodarskom subjektu: _______________________________________________________________________________,

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

dajem sljedeću:

I Z J A V U   O   N E K A Ž NJ A V A N J U

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime)                                                                      (adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od____________________________,

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen za Kaznena djela iz članka 251. stavak 1. točka a) do f).

NAPOMENA: Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

 

_____________________________________________

(ime, prezime osobe iz članka 251. stavak 1. točka 1.)

______________________________________________

(potpis osobe iz članka 251. stavak 1.točka 1.)

 

Ovaj obrazac potpisuju osobe (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju na obrascu u PRILOGU 1), koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

 

[i] Opaska urednice portala: Vezano uz odredbu čl. 265.st.2. ZJN 2016 potrebno je istaknuti da postoje dvojbe i različita tumačenja vezano uz pitanje je li dostatno da se na Izjavi o nekažnjavanju nalazi ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika. Pitanje je postoji li u Republici Hrvatskoj mogućnost da se ova Izjava daje pod prisegom.  Ako u Republici Hrvatskoj ova mogućnost postoji tada bi prema strogom tumačenju ove odredbe ZJN 2016 izjava trebala biti dana pod prisegom prema pravu Republike Hrvatske (kod javnog bilježnika).  Prema ovom tumačenju, koje predstavlja osobni stav urednice portala, samo ako ne postoji mogućnost da se izjava da pod prisegom, dostatna je  izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Ishođenje službenog mišljenja Uprave za sustav javne nabave o ovom pitanju je u tijeku.