U svrhu jačanja administrativnog kapaciteta dionika u sustavu javne nabave, a s ciljem poboljšanja praktične primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o., Blink d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Algebra, provode u razdoblju od 4. siječnja 2017. do 4. siječnja 2018. godine projekt „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ koji se financira sredstvima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) Europske unije.

Svrha projekta je da se kroz izobrazbu ljudskih kapaciteta u državnim tijelima te javnih naručitelja na svim razinama stvore preduvjeti za unapređenje kvalitete procesa odabira gospodarskih subjekta u postupcima javne nabave te time posredno omogući povećanje efikasnosti trošenja osiguranih javnih sredstava kroz sustav javne nabave.

Isto tako, svrha je uspostava jedinstvene baze podataka i računalne aplikacija s mogućnošću pristupanja putem interneta, a u kojoj bi se vodili registri certifikata, ovlaštenih nositelja programa izobrazbe, predavača (trenera) i programa usavršavanja u domeni javne nabave. Time bi se povećala kvaliteta upravljanja navedenim podacima, dok bi se i sami podaci učinili dostupnijima.

Kako bi ispunili svrhu projekta, članovi zajednice ponuditelja ostvarili su sljedeće rezultate:

 • Izvješće o analizi stanja u području javne nabave, koje je izrađeno temeljem:
 • rezultata istraživanja o izobrazbi i usavršavanju u području javne nabave te
 • rezultata istraživanja o najčešće nabavljanim predmetima nabave, praktičnoj primjeni ENP kriterija (problemi i razlozi niskog korištenja, prijedlozi poboljšanja), te poteškoćama s kojima se naručitelji susreću kod određivanja i dokazivanja financijske i tehničke te stručne sposobnosti gospodarskih subjekata.

U istraživanje su pozvani svi aktivni javni i sektorski naručitelji, a svoje mišljenje i odgovore dalo je njih 623, što predstavlja preko 50% svih aktivnih naručitelja.

Rezultati istraživanja pokazali su kako 86,68% naručitelja smatra da odslušani program izobrazbe u javnoj nabavi u trajanju 50 sati i uspješno polaganje pisanog ispita pruža relativno ili u potpunosti dovoljno znanje za rad u javnoj nabavi, dok 98,72% naručitelja smatra da je program adekvatnog trajanja. Preporuke naručitelja većinom se odnose na povećanje praktičnih primjera u izobrazbi.

Što se tiče usavršavanja u javnoj nabavi, 82,50% naručitelja smatra primjerenim rok od tri godine za važenje Certifikata u području javne nabave, a 87,32% naručitelja smatra adekvatnim trajanje redovitog usavršavanja od najmanje 32 sata u istom trogodišnjem periodu.

Istraživanje (provedeno u prvoj polovici 2017. godine) pokazalo je kako je samo 22,95% naručitelja koristilo kriterije ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave. Naručitelji koji su koristili kriterije ekonomski najpovoljnije ponude u prosjeku su ih koristili više od jednom, što pokazuje da korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude korelira s iskustvom, odnosno znanjem.[1]

Ukupno 91,63% naručitelja odgovorilo je kako nije imalo problema u provedbi postupka nabave u slučaju da su koristili kriterije ENP-a. Najčešći problemi korištenja kriterija ENP-a, prema odgovorima naručitelja, bili su da je previše vremena utrošeno u izradu kriterija ENP-a što nije bilo ekonomski opravdano, zatim izjavljene žalbe i rješenja DKOM-a kojima se žalbeni navodi na kriterije ENP-a u dokumentaciji za nadmetanje ili na ocjenjivanje ponuda sukladno kriterijima ENP-a u odluci o odabiru ocjenjuju osnovanim, te, konačno, otežano ocjenjivanje ponuda sukladno ENP-u jer kriteriji nisu bili dovoljno precizno definirani (opisani) ili dovoljno kvalitetno razrađeni na pod-kriterije.

Zaključno, ispitana je subjektivna procjena spremnosti naručitelja na korištenje isključivo kriterija ENP-a vezano uz obavezu istog propisanu u novom Zakonu o javnoj nabavi, gdje preko tri četvrtine naručitelja (76,67%) smatra da su im za korištenje ENP-a potrebni jasni primjeri korištenja ENP-a za određene predmete nabave ili da su im potrebne dodatne edukacije i treninzi o ENP-u, dok se samo 17,82% naručitelja jednoznačno se ne smatra dovoljno kompetentnima za korištenje ENP-a. Navedeni podaci svakako pokazuju nužnost daljnjih edukacija i treninga, ali i prakse u provedbi postupaka javne nabave u kojima se koristi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude.

 • Ključni rezultat ovog projekta čini Priručnik s praktičnim primjerima razrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Sam priručnik razvijen je temeljem podataka dobivenih u okviru rezultata 1 te sadrži praktične primjere ENP kriterija za neke od najčešće korištenih predmeta nabave.

Priručnik je tiskan i izrađen u elektroničkom obliku s praktičnim primjerima vezanim uz primjenu ENP kriterija, određivanje i dokazivanje financijske i tehničke te stručne sposobnosti gospodarskih subjekata, najčešće nepravilnosti u izradi dokumentacija za nadmetanje kao i uočenim problemima prilikom izrade dokumenata u svezi sa ESI fondovima te mogućim rješenjima.

Elektroničko izdanje priručnika objavljeno je na Portalu javne nabave 2. kolovoza 2017. godine (http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=6156).

 • Jedan od ciljeva projekta je da se kroz izobrazbu ljudskih kapaciteta u državnim tijelima te javnih naručitelja na svim razinama stvore preduvjeti za unapređenje kvalitete postupaka i procesa javne nabave te time posredno omogući povećanje efikasnosti trošenja osiguranih javnih sredstava kroz sustav javne nabave.

Stoga je u sklopu projekta održano ukupno 9 treninga na temu praktične primjene metodologije i primjera iz priručnika za glavne dionike sustava javne nabave u RH (Uprava za politiku javne nabave, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i Središnji državni ured za središnju javnu nabavu), te ostale javne i sektorske naručitelje u 8 gradova diljem Republike Hrvatske u sklopu čega je obučeno gotovo tri stotine ljudi.

 • Završno, u finalizaciji je računalna aplikacija za vođenje elektroničke baze podataka certificiranih osoba za provođenje postupaka javne nabave, ovlaštenih nositelja programa izobrazbe, programa usavršavanja i predavača (trenera) koja će omogućiti povećanje transparentnosti i brzine prijave korisnika za dobivanje certifikata te smanjenja troškova provedbe izdavanja certifikata u području javne nabave.

Svrha razvijene aplikacije jest digitalizacija i automatizacija poslovnog procesa te vođenje baze podataka koja sadržava podatke o osobama koje imaju certifikat u području javne nabave, trenera u području javne nabave, ovlaštenih nositelja programa izobrazbe i odobrenih programa usavršavanja te omogućuje povezanost i interoperabilnost sa sustavom za upravljanje dokumentima. Ova aplikacija omogućit će svim navedenim osobama pristup putem interneta te će biti povezana sa sustavom e-građani. Aplikacija će omogućiti osobi da putem interneta prijavi ispit u području javne nabave, dobije obavijest o mjestu i vremenu održavanja ispita, dobije obavijest o rezultatima ispita, te dobije certifikat u području javne nabave u elektroničkom obliku. Također će omogućiti da se putem Interneta izvrši prijava za nositelja izobrazbe u području javne nabave, dostavi tražena dokumentacija te dobije obavijest o ishodu zahtjeva odnosno da nositelj programa izobrazbe putem interneta prijavi održavanje programa usavršavanja i dobije obavijest ishodu zahtjeva.

[1]  Iako je prema statističkom izvješću o javnoj nabavi u RH Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske u 2015. godini kriterij ekonomski najpovoljnije ponude bio je zastupljen u ukupno 2,4% objava, a u 2016. godini u 2,5% objava.

 • NAJČEŠĆE NABAVLJANI PREDMETI NABAVE

Istraživanje je pokazalo kako su najčešće nabavljani predmeti nabave, ili predmeti nabave s najvećim vrijednostima sljedeći:

 • Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
 • Motorna goriva
 • Električna energija
 • Tiskani materijal i srodni proizvodi
 • Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja
 • Računalna oprema i potrepštine
 • Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za osobnu njegu
 • Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
 • Radovi na izgradnji i/ili održavanju cesta i autocesta
 • Usluge održavanja i popravka
 • Arhitektonske usluge, inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge, prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa, srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analize
 • Usluge informacijske tehnologije: savjetodavne usluge, razvoj programske podrške, internet i podrška
 • Poštanske i telekomunikacijske usluge
 • Usluge prijevoza

 

Dobiveni podaci korišteni su kao pomoć prilikom odabira predmeta nabave koji će ući u priručnik s primjerima kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.