Žalitelj u žalbi navodi da je naručitelj propustio pravodobno odgovoriti na postavljeni upit gospodarskog subjekta te produljiti rok za dostavu ponuda. Tijekom žalbenog postupka utvrđeno je da upit gospodarskog subjekta, s obzirom na rok određen za dostavu ponuda, nije dostavljen pravodobno radi čega Naručitelj nije bio u obvezi odgovor staviti na raspolaganje u EOJN. DKOM je kontrolirajući predmetni postupak javne nabave po službenoj dužnosti utvrdio nezakonitosti koje se odnose na uvjete spoobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti. DoN propisuje da ponuditelj mora priložiti važeću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe prirodnim plinom izdanu od HERA-e. Ako se navedeni dokaz ne izdaje u zemlji sjedišta GS, javni naručitelj može zahtjevati odgovarajuću izjavu GS s ovjerom potpisa nadležnog tijela. Prema članku 257. stavak 2. ZJN u postupcima nabave usluga javni naručitelj može kao kriterij za odabir GS za obavljanje profesionalne djelatnosti zahtjevati da se dokaže posjedovanje ovlaštenja/članstva u nekoj organizaciji dok takav zahtjev ne može biti postavljen kod javne nabave robe, kao što je ovdje slučaj. Ocijenjeno je da je naručitelj počinio bitnu povredu postupka j.n. koja nikakvim naknadnim postupkom naručitelja ne može biti ispravljena postupak je poništen u cjelosti.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/332, 13.7.2017