Žalitelj navodi da je naručitelj u DON uvrstio i izvedbeni projekt u kojem se izrijekom navode proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve predmeta nabave. Naručitelj je dopustio mogućnost jednakovrijedne opreme,  ali da je propustio navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednost predmeta nabave, što je bio dužan prema odredbama čl. 210 ZJN. Uvidom u tehničke specifikacije utvrđeno je da je naručitelj u troškovniku jasno propisao koje minimalne ili bolje karakteristike LED svjetiljke ponuditelji moraju zadovoljiti, odnosno odredio je kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti (npr. Ukupnu snagu sistema, izvor svjetiljke, efikasnost, životni vijek). Žalbeni navod je neosnovan. Žalitelj navodi da je u DON kao dokaz tehničke sposobnosti propisano da se popisu prilaže minimalno 1 potvrda o izvršenoj isporuci robe, što je protivno čl. 268. st. 3. ZJN, gdje se ne predviđa da se može za isporuke robe tražiti potvrda. Utvrđeno je da se čl. 268. ZJN može tražiti popis glavni isporuka robe; čl. 264. st. 2. ZJN propisano je da naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskog subjekta druge načine dokazivanja osim načina propisanih ZJN; slijedom navedenog budući da naručitelj osim popisa glavnih isporuka robe zahtijeva i potvrdu o izvršenoj isporuci robe, predmetna odredba DON nije sukladna odredbama ZJN. Žalbeni navod je osnovan. Žalitelj navodi da naručitelj u DON pod točkama kriterija za odabir GS traži određene specifikacije i svojstva opreme, što nikako ne spada u kriterije za odabir GS (uvjete sposobnosti), nego u tehničku specifikaciju opreme; Žalitelj navodi da postoji opasnost da GS bude eliminiran iz postupka nabave zbog uvjeta sposobnosti samo zbog nedovoljno jasno ponuđene opreme koja ne zadovoljava u nečemu tražene TS.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/185, 24.4.2017.