Žalitelj navodi da troškovnik odabranog ponuditelja nije ispravno popunjen, odnosno da sadrži grešku u pisanju i/ili računanju, jer je u stupcu ukupna godišnja premija upisan iznos od 115.354,18, a zbroj svih stavki iznosi 115.354,19. DKOM je utvrdio računsku pogrešku u iznosu od 1 lipe, te osnovano žalitelj navodi da je naručitelj odabrao ponudu u kojoj postoji računska pogreška. Žalitelj navodi da odabrani ponuditelj nije popunio ESPD u slijedećim dijelovima: je li GS mikro, malo ili srednje poduzeće, sudjeluje li u postupku nabave s drugim GS, oslanja li se na sposobnost drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir, te kriterije i pravila (ako postoje) utvrđena u dijelu V., jesu li primjenjive isključivo nacionalne osnove za isključenje navedene u odgovarajućoj obavijesti ili DON; navodi da ESPD kao preliminarni dokaz mora biti popunjen u cijelosti kako to određuje ZJN i naručitelj. DKOM je utvrdio da je DON propisano da ponuditelj mora priložiti popunjen ESPD u cilju dokazivanja da nije u jednoj od situacija zbog koje se isključuje iz ovog postupka nabave, te u cilju dokazivanja ispunjavanja traženih kriterija za kvalitativni odabir GS. ESPD je ažurirana formalna izjava koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj GS nije u jednoj od situacija zbog koje se GS isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) te da ispunjava tražene kriterije za odabir. Popunjen i u elektroničkoj ponudi priložen ESPD predstavlja izjavu ponuditelja da zadovoljava sve uvjete i zahtjeve iz točke 3. i 4. DON. Kako je uvidom u ESPD utvrđeno da je isti dostavom dokazao da nije u jednoj od situacija  zbog koje se isključuje iz postupka nabave te da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir GS, odnosno da zadovoljava sve uvjete i zahtjeve iz t. 3. i 4. DON, neispunjavanje podataka na koje ukazuje žalitelj nije od utjecaja na zakonitost odluke o odabiru, žalbeni navod nije osnovan.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/269, 28.4.2017.