S obzirom da naručitelj u predmetnom postupku nije ocijenio dio dokumenata koje je odabrani ponuditelj priložio u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, utvrđeno je da odluku o odabiru nije donio sukladno DON-u. Odabrani ponuditelj je sukladno pozivu naručitelja da dostavi upotpunjavanje dokumenta dostavio katalog za kućišta za 1 polne limitatore tipa KO-2 proizvođača E. d.o.o. i kućišta za 3 polne limitatore tipa K005 proizvođača E. d.o.o.
Odabrani ponuditelj je dostavio fotodokumentaciju (fotografije) jednog jednopolnog i jednog tropolnog limitatora te prospektni materijal, katalog sa tehničkim opisom tipova ponuđenih proizvoda (limitatori tipa PR611 i kućišta tipa KO-2 i tipa K005) sukladno nuđenom u troškovniku. Iz kataloga je razvidno da kućište tipa K005 ima veće dimenzije od tropolnog limitatora, žalbeni navod je neosnovan.
S obzirom da je iz dostavljene fotodokumentacije i kataloga odabranog ponuditelja razvidno da nuđeni limitatori, sukladno traženju naručitelja, imaju mogućnost plombiranja dovodne stezaljke s posebnim plombiranim uloškom odnosno bez uporabe dodatne kutije, čime je postignuta svrha traženja navedenog dokaza, te da žalitelj osporava tvrdnje naručitelja iznesene u odgovoru na žalbu, žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/426, 2.8.2017.