PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Često se naručitelji dovedu u vrlo nezgodnu situaciju kada u dokumentaciji o nabavi propišu rok za donošenje odluke o odabiru i onda isti prekorače, odnosno ne donesu odluku o odabiru u roku kojeg su propisali dokumentacijom.  Zašto je to nezgodna situacija za naručitelja?

 

Upravo zbog prekršajne odredbe Zakona o javnoj nabavi u članku 443., stavku (2), točki 5. koja nalaže da se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazni pravna osoba koja je naručitelj za prekršaj ne donošenja odluke o odabiru u propisanom roku (članak 302. stavak 4.).

 

Naime, Zakon o javnoj nabavi je u članku 302. stavku 4. odredio da se Odluka o odabiru donosi u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok. Ova odredba nalaže minimum od 30 dana za donošenje Odluke o odabiru te dozvoljava naručitelju da zakonski rok produži sukladno svojim potrebama i kompleksnošću cijelog postupka. Međutim, kada se dokumentacija o nabavi objavi te kada naručitelj u istoj odredi rok za donošenje odluke o odabiru, istog se mora držati jer mu u protivnom može uslijediti prvo žalba na odluku o odabiru u smislu prekoračenog roka što za posljedicu može imati plaćanje visokih žalbenih naknada a drugo, pokretanje prekršajnog postupka protiv naručitelja.

 

Također, naručitelji moraju paziti i na rok valjanosti ponuda koje pregledavaju i ocjenjuju odnosno u obvezi naručitelja je, prema članku 216. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, da prije odabira zatraži produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, ukoliko tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude.

 

Iz svega navedenog može se zaključiti kako konzekvence po naručitelja nisu samo financijske prirode (plaćanje žalbenih naknada, plaćanje novčane kazne zbog učinjenog prekršaja, određivanje financijske korekcije u slučaju da je postupak javne nabave financiran iz nekog od EU fondova), već može i naštetiti poslovnom ugledu naručitelja. Stoga je zaista potrebno i nužno paziti na rok za donošenje odluke o odabiru te neće biti na štetu ukoliko se isti propiše na rok duži od planiranog. Također je od krucijalne važnosti za naručitelja pridržavanje propisanih zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi, kao i rokova te nikako ne prepustiti sve na dokazivanje ponuditelju.