Žalitelj navodi da Naručitelj protivno ZJN-u namjerava sklopiti okvirni na 4 godine (ZJN kaže da se sklapa na max 2 god; a uz obrazloženje može i na duže.. Naručitelj je isto obrazložio u Pozivu na način da je pojasnio da zbog svrhovitosti, kvalitete posla, ekonomičnosti itd.namjerava sklopiti na 4 godine. DKOM kaže da je intencija ovog Zakona sklapati okvirne na dulje vrijeme ukoliko je razlog obrazložen i smatra žalbeni navod neosnovanim). Nabava je označena za rezervirane ugovore pa žalitelj navodi da je nejasno tko se smatra osobom s invaliditetom u smislu dokazivanja ispunjavanja uvjeta rezerviranih ugovora. U Dokumentaciji je isto objašnjeno, žalbeni navod neosnovan.Isto za rezervirane ugovore – Žalitelj (iako nije stranac), navodi kako je odredbama u Dokumentaciji došlo do diskriminacije, povrede načela jednakog tretmana i tržišnog natjecanja obzirom da se navodi da je uz ponudu potrebno dostaviti potvrdu sukladno čl.  13. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, a isto mogu pribaviti samo hrvatski ponuditelji jer se očevidnik vodi pri HZMO-u. DKOM navodi da predmetni dokaz ne predstavlja dokument iz članaka 67., 68., 73., 74. i 81. Zakona o javnoj nabavi te bi isti morao biti definiran na način da se omogući jednaka mogućnost podnošenja ponude bez obzira na sjedište – žalbeni navod osnovan.

Klasa: UP/II-034-02/17-01/38, 15.2.2017.