Ocjena sposobnosti gospodarskih subjekata i odabir ponude dvije su različite aktivnosti u postupku javne nabave koje ćemo nastojati približiti kroz prikaz rješenja DKOM-a, KLASA: Klasa: UP/II-034-02/17-01/45, URBROJ: 354-01/17-6 iz veljače 2017.

Uvjeti sposobnosti i kriteriji odabira vođeni su različitim pravilima i koncepcijski se razlikuju.  Uvjeti sposobnosti primjenjuju se pri ocjenjivanju koji su gospodarski subjekti kvalificirani i sposobni izvršiti ugovor, dok se kriteriji odabira primjenjuju pri ocjenjivanju koja je ponuda od onih koje zadovoljavaju postavljene specifikacije i zahtjeve najbolja.

Iako u vrijeme objave nadmetanja iz predmetnog rješenja ENP nije bio jedino primjenjiv kriterij za ocjenu ponude naručitelj se ipak odlučio za taj kriterij dajući cijeni omjer od 30% ukupne ocjene, dok upravljanje građenjem i upravljanje rizicima nose ukupno 70%. Za primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, nauštrb kriterija najniže cijene, naručitelj se odlučio zbog podizanje razine kvalitete nabavljenih radova, a sve s ciljem ostvarenja načela „najbolja vrijednost za novac“. Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave radova trgovačko društvo Zračna luka Dubrovnik d.o.o. objavilo je 2. siječnja 2017. Radovi se sastoje od građenje infrastrukture i suprastrukture zračne luke.

Na dokumentaciju za nadmetanje žalbu je izjavio žalitelj Strabag AG, Spittal, Drau Austrija, osporavajući njenu zakonitost. Žalitelj u žalbi navodi niz žalbenih navoda kojima se obrazlaže nezakonitost dokumentacije u pogledu traženih uvjeta sposobnosti, a žalitelj osporava i omjere koji su određeni za kriterij ENP.

Žalitelj smatra da su traženi dokazi tehničke i stručne sposobnosti neprikladni ovoj vrsti nabave iz niza razloga:

  • Previsoko određena vrijednost ugovora kojim se dokazuje izvođenje radova rekonstrukcije operativnih površina zračne luke ili sličnog;
  • Isključivo određeno iskustvo u izvođenju pripremnih radova inzistiranjem da su pripremni radovi izgradnje asfaltne baze i ostali pripremnih građevina provedeni unutar ugovora o rekonstrukciji isključujući pri tome sve one ponuditelje koji su iste radove izvodili u sklopu ugovora o izgradnji;
  • Miješanjem pojmova izgradnje i rekonstrukcije, tražeći da se dokaže da je tijekom radova izgradnje zadržana potpuna funkcionalnost i interoperabilnost zračne luke ili slične građevine, dok žalitelj smatra da je isto moguće zadržati samo kod radova rekonstrukcije, ne i izgradnje dok zračna luka (ili slično) nije puštena u promet;
  • Neprecizno određena formulacija vrste radova kojima se dokazuje minimalno iskustvo u svojstvu trećeg predstavnika izvođača.

 

Povodom žalbenih navoda DKOM je izvršio uvid u dokumentaciju za nadmetanje nakon čega su svi žalbeni navodi ocijenjeni neosnovanima. DKOM uporište za svoju ocjenu pronalazi u odredbama ZJN i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, kao i Zakona o gradnji kao lex specialisu, smatrajući da se naručitelj prilikom sastavljanja dokumentacije držao zakonskih i podzakonskih okvira.

Iako žalitelj nastoji diskreditirati i ENP kao kriterij odabira ponuda, ispravno zaključuje da naručitelju nije najvažnije izabrati najjeftiniju ponudu, što je DKOM ocijenio sukladnim članku 82. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14, 120/16), kojima se propisuje da kriterij odabira ponude može biti ENP ili najniža cijena. Odluka o izboru između kriterija najniže cijene i kriterija ENP-a je, prema pravilima važećim u vrijeme slanja dokumentacije za nadmetanje u EOJN, u domeni naručitelja.

Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj mora u dokumentaciji za nadmetanje navesti relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju, što je naručitelj i napravio tako što je unutar kriterija Upravljanje građenjem i Upravljanje rizicima odredio dodatne podkriterije, a zatim propisao i da će se dodatni podkriteriji posebno ocjenjivati rasponom ocjena od „nezadovoljavajuće“ do „izvrsno“, a pojedinom podkriteriju dodijelit će i  bodove čime je osigurao da se ocijene pojedini dijelovi ponude vezani uz zahtjeve predmeta nabave.

Unatoč nastojanju žalitelja da dokaže nezakonitost dokumentacije u predmetnom postupku nabave DKOM je ocijenio da je naručitelj valjano propisao kriterije ENP-a na način kako je prikazano u Knjizi 2 Kriteriji za odabir ponude dokumentacije za nadmetanje.