Izmjene Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi su kod tijela u sustavu prilično česte. Naime, najnovija verzija Pravila, verzija 5.0, donesena u ožujku 2019., je osma po redu u proračunskom razdoblju 2014.-2020.

Čest je slučaj da u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga bude objavljena jedna verzija Pravila, a nakon što Korisnik krene u provedbu projekta bude mu ponuđena druga verzija, koja je u međuvremenu postala aktualna. Naravno, Korisnik ima slobodan izbor za koju od verzija će se odlučiti. Verzija 4.0 Pravila bila je na neki način „revolucionarna“ jer je njome ukinut postupak nabave na temelju jedne ponude (u kojem je bilo potrebno poslati Poziv na dostavu ponuda na minimalno 3 gospodarska subjekta), dok predmetna verzija 5.0 više-manje slijedi pravila propisana u prethodno navedenoj verziji, uz nekoliko manjih izmjena.

Prva razlika odnosi se na definiranje sukoba interesa. Naime, verzijom 5.0 definirano je da predstavnik NOJN-a u sukobu interesa ako istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu ili ako je predstavnik NOJN- a vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5%. Dodatno, na kraju Pravila nalazi se obrazac Izjave o nepostojanju sukoba interesa koji je potrebno popuniti i potpisati za svaku nabavu. U Izjavi je jasno navedeno da potpisnik Izjave, u slučaju utvrđivanja sukoba interesa, shvaća i prihvaća 100%-tnu korekciju troška na koji se odnosi nepravilnost.

U odnosu na definirano u verziji 4.0 Pravila („Ako se navode robne marke, tada svako upućivanje na robnu marku mora biti popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“ (osim u slučaju nadogradnje ili tehničke interoperabilnosti na postojeći sustav kada je to jedini proizvod koji je tehnički prihvatljiv“)), novom verzijom (5.0) mogućnost navođenja robnih marki dozvoljava se kao iznimka i u tom se slučaju traži obrazloženje NOJN („Ako se iznimno navode robne marke, tada svako upućivanje na robnu marku mora biti popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“, a primjenu iznimke obrazlaže NOJN.“).

Zadnjom točkom nove verzije Pravila dodatno se definira da su, ukoliko je predmet nabave kombinacija nabave robe i/ili usluga s radovima, glavni predmet nabave radovi, ako je njihova vrijednost u procijenjenoj vrijednosti nabave veća od 50% vrijednosti nabave. Ako se na radove odnosi manje od 50% vrijednosti nabave, glavni predmet nabave su usluge ili roba, ovisno o tome koji predmet nabave ima veću vrijednost. U slučaju kad se radi o kombinaciji usluga i robe, glavni predmet nabave je onaj koji ima veću vrijednost u procijenjenoj vrijednosti nabave.