STRUČNA KNJIŽNICA

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Pogreške u primjeni čl. 210. ZJN 2016 Primjer iz prakse

Iako je u Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16; u nastavku ZJN) jasno definirano da se tehničkim specifikacijama ne smije upućivati na određenu marku ili izvor te se javno kao mantra vrti rečenica o zabrani navođenja „brandova“, ipak se u popratnim...

read more

Pravni interes žalitelja (Aktivna legitimacija žalitelja)

Sukladno članku 401. stavku 1.ZJN 2016, pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi...

read more

Sukladnost ugovora o javnoj nabavi s DoN-om i ponudom

Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi izuzetno je važno primijeniti sve odredbe koje su predviđene Dokumentacijom o nabavi (DoN), odnosno nacrtom ugovora o nabavi koji je objavljen u sklopu DoN-a, ako je primjenjivo. Jedna od najčešćih pogrešaka, koja je i uzrok...

read more

Prednosti i koristi zelene javne nabave

ŠTO JE ZELENA JAVNA NABAVA? Prema definiciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu “zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih...

read more

Izobrazba u području javne nabave

Sukladno članku 197. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Certifikati u području javne nabave izdaju se...

read more

Važnost certifikata iz javne nabave

Odredbom članka 197. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Prema statistici Ministarstva gospodarstva,...

read more

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Hrvatski Sabor je 09.12.2016. godine usvojio Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama br. 120 od 21.12.2016. te je stupio na snagu 01.01.2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5. koji su stupili na snagu 01.07.2017., članka 261. koji je stupio na...

read more

Revizija postupaka javne nabave EU projekata

Revizijom postupaka javne nabave EU projekata provjerava se cjelokupni postupak nabave koji mora biti proveden u skladu s Direktivom 2014/24/EU, Direktivom 2014/25/EU, sudskom praksom Europskog suda pravde i Zakonom o javnoj nabavi. U Republici Hrvatskoj postoji...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.