STRUČNA KNJIŽNICA

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Novi postupci javne nabave (ZJN 2016)

Novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine donosi veći broj novina s ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s novim EU Direktivama.

read more

Nove direktive u sustavu javne nabave – dio II.

3. Pregled najvažnijih instituta javne nabave koji su revidirani novim direktivama E-Certis Europska Komisija stavlja na raspolaganje i upravlja elektroničkim sustavom, odnosno e-Certisom[1], koji trenutačno na dobrovoljnoj osnovi ažuriraju i provjeravaju nacionalna...

read more

Prijedlog i  sadržaj ugovora u javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi (nadalje: Zakon) uređuje postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi, koji je sukladno članku 2. točki 26. Zakona, naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave...

read more

FIDIC pravila

Pojam FIDIC posljednjih je godina često korišten u Hrvatskoj u području graditeljskih projekata. Najčešće je poistovjećivan s uvjetima ugovora vezanim za građenje, iako većina korisnika u početku nije poznavala porijeklo pojma i njegovo puno značenje. Skraćenica FIDIC...

read more

Certifikati u javnoj nabavi

Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave....

read more

Pravna i poslovna sposobnost kod javne nabave radova

Odredbe o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ponuditelja, sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN), predstavljaju obvezni dio dokumentacije za nadmetanje (u daljnjem tekstu: DZN). Propisivanje uvjeta pravne sposobnosti je identično za sve...

read more

ESPD obrazac

  Općenito   Sukladno odredbama novih direktiva u javnoj nabavi donesena je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 06.01.2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi – ESPD (dalje: Uredba o ESPD-u). Uredba kao takva je u...

read more

Odabir ekonomski najpovoljnije ponude

U radu se ukratko opisuju odredbe vezane uz odabir ponude prema važećem Zakonu o javnoj nabavi, Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ te Nacrtu prijedloga novog Zakona....

read more

Javno otvaranje ponuda (e-ponude)

Sažetak. U radu se ukratko opisuje postupak javnog otvaranja ponuda sada kada je obavezna elektronička dostava ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Narodne novine broj  90/11, 83/13 i 143/13 (članci 54. i 184. ZJN). Javno otvaranje ponuda Zakon o javnoj nabavi,...

read more

Nove direktive u sustavu javne nabave – dio I.

  Uvod   U Službenom listu Europske unije L 94 od 28. ožujka 2014. godine, objavljene su tri nove direktive iz područja javne nabave i to: Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji, Direktiva 2014/24/EU...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.