STRUČNA KNJIŽNICA

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Profesionalizacija javne nabave

Profesionalizacija javne nabave

Konferencija u Opatiji Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o. Teme konferencije Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne...

read more

Prijedlog i  sadržaj ugovora u javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi (nadalje: Zakon) uređuje postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi, koji je sukladno članku 2. točki 26. Zakona, naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave...

read more

FIDIC pravila

Pojam FIDIC posljednjih je godina često korišten u Hrvatskoj u području graditeljskih projekata. Najčešće je poistovjećivan s uvjetima ugovora vezanim za građenje, iako većina korisnika u početku nije poznavala porijeklo pojma i njegovo puno značenje. Skraćenica FIDIC...

read more

Certifikati u javnoj nabavi

Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave....

read more

Pravna i poslovna sposobnost kod javne nabave radova

Odredbe o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ponuditelja, sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN), predstavljaju obvezni dio dokumentacije za nadmetanje (u daljnjem tekstu: DZN). Propisivanje uvjeta pravne sposobnosti je identično za sve...

read more

ESPD obrazac

  Općenito   Sukladno odredbama novih direktiva u javnoj nabavi donesena je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 06.01.2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi – ESPD (dalje: Uredba o ESPD-u). Uredba kao takva je u...

read more

Odabir ekonomski najpovoljnije ponude

U radu se ukratko opisuju odredbe vezane uz odabir ponude prema važećem Zakonu o javnoj nabavi, Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ te Nacrtu prijedloga novog Zakona....

read more

Javno otvaranje ponuda (e-ponude)

Sažetak. U radu se ukratko opisuje postupak javnog otvaranja ponuda sada kada je obavezna elektronička dostava ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Narodne novine broj  90/11, 83/13 i 143/13 (članci 54. i 184. ZJN). Javno otvaranje ponuda Zakon o javnoj nabavi,...

read more

Nove direktive u sustavu javne nabave – dio I.

  Uvod   U Službenom listu Europske unije L 94 od 28. ožujka 2014. godine, objavljene su tri nove direktive iz područja javne nabave i to: Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji, Direktiva 2014/24/EU...

read more

Načela u javnoj nabavi

Javne nabave (engl. public procurement) posebnim su propisom utvrđeni obvezni načini i postupci nabave robe i usluga, ustupanja radova, kupnje, najma ili zakupa od strane državnih i drugih tijela koja su korisnici državnog proračuna, jedinica lokalne i regionalne...

read more

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Zelena javna nabava  je postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. Koristeći svoju kupovnu moć u...

read more

Financijska sposobnost u postupcima javne nabave

Zahtijevanje dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave predstavlja diskreciono pravo naručitelja. To znači da naručitelj može, ali nije u obvezi propisati dostavu dokaza financijske sposobnosti ponuditelja. Odluci naručitelja za...

read more

Što su to NOJN pravila?

Kandidaturom za ulazak, te posebno samim ulaskom u Europsku uniju, Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz različite instrumente kako bi se i tim putem usvojili sami standardi Europske unije....

read more

Planiranje u javnoj nabavi

Planiranje je polazna funkcija upravljanja javnom nabavom manifestirana u procesu: definiranja ciljeva koje treba ostvariti, utvrđivanju preduvjeta u kojima će se ti ciljevi realizirati, izbora pravaca djelovanja, sredstava, postupaka, metoda i tehnika za njihovo...

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.