STRUČNJACI PIŠU

U nastavku su teme po kojima su kategorizirani članci. Ukoliko želite čitati specifične teme, odaberite neku od kategorija:

Pravni interes žalitelja (Aktivna legitimacija žalitelja)

Pravni interes žalitelja (Aktivna legitimacija žalitelja)

Sukladno članku 401. stavku 1.ZJN 2016, pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi...

read more
Sukladnost ugovora o javnoj nabavi s DoN-om i ponudom

Sukladnost ugovora o javnoj nabavi s DoN-om i ponudom

Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi izuzetno je važno primijeniti sve odredbe koje su predviđene Dokumentacijom o nabavi (DoN), odnosno nacrtom ugovora o nabavi koji je objavljen u sklopu DoN-a, ako je primjenjivo. Jedna od najčešćih pogrešaka, koja je i uzrok...

read more

Nove direktive u sustavu javne nabave – dio II.

3. Pregled najvažnijih instituta javne nabave koji su revidirani novim direktivama E-Certis Europska Komisija stavlja na raspolaganje i upravlja elektroničkim sustavom, odnosno e-Certisom[1], koji trenutačno na dobrovoljnoj osnovi ažuriraju i provjeravaju nacionalna...

read more

Prijedlog i  sadržaj ugovora u javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi (nadalje: Zakon) uređuje postupke sklapanja ugovora o javnoj nabavi, koji je sukladno članku 2. točki 26. Zakona, naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave...

read more

FIDIC pravila

Pojam FIDIC posljednjih je godina često korišten u Hrvatskoj u području graditeljskih projekata. Najčešće je poistovjećivan s uvjetima ugovora vezanim za građenje, iako većina korisnika u početku nije poznavala porijeklo pojma i njegovo puno značenje. Skraćenica FIDIC...

read more

Certifikati u javnoj nabavi

Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave....

read more

Pravna i poslovna sposobnost kod javne nabave radova

Odredbe o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ponuditelja, sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN), predstavljaju obvezni dio dokumentacije za nadmetanje (u daljnjem tekstu: DZN). Propisivanje uvjeta pravne sposobnosti je identično za sve...

read more

ESPD obrazac

  Općenito   Sukladno odredbama novih direktiva u javnoj nabavi donesena je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 06.01.2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi – ESPD (dalje: Uredba o ESPD-u). Uredba kao takva je u...

read more

Odabir ekonomski najpovoljnije ponude

U radu se ukratko opisuju odredbe vezane uz odabir ponude prema važećem Zakonu o javnoj nabavi, Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ te Nacrtu prijedloga novog Zakona....

read more

Javno otvaranje ponuda (e-ponude)

Sažetak. U radu se ukratko opisuje postupak javnog otvaranja ponuda sada kada je obavezna elektronička dostava ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Narodne novine broj  90/11, 83/13 i 143/13 (članci 54. i 184. ZJN). Javno otvaranje ponuda Zakon o javnoj nabavi,...

read more

Nove direktive u sustavu javne nabave – dio I.

  Uvod   U Službenom listu Europske unije L 94 od 28. ožujka 2014. godine, objavljene su tri nove direktive iz područja javne nabave i to: Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji, Direktiva 2014/24/EU...

read more

Načela u javnoj nabavi

Javne nabave (engl. public procurement) posebnim su propisom utvrđeni obvezni načini i postupci nabave robe i usluga, ustupanja radova, kupnje, najma ili zakupa od strane državnih i drugih tijela koja su korisnici državnog proračuna, jedinica lokalne i regionalne...

read more

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Zelena javna nabava  je postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. Koristeći svoju kupovnu moć u...

read more

Financijska sposobnost u postupcima javne nabave

Zahtijevanje dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave predstavlja diskreciono pravo naručitelja. To znači da naručitelj može, ali nije u obvezi propisati dostavu dokaza financijske sposobnosti ponuditelja. Odluci naručitelja za...

read more

Što su to NOJN pravila?

Kandidaturom za ulazak, te posebno samim ulaskom u Europsku uniju, Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz različite instrumente kako bi se i tim putem usvojili sami standardi Europske unije....

read more

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.