SAŽETAK:          

             Zakon o javnoj nabavi (skraćenog naziva ZJN 2016.) objavljen u Narodnim novinama broj 120/2016 od 21.12.2016. stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine.

           Budući je javna nabava iznimno osjetljivo i važno područje zbog zadovoljenja javnih potreba, te javne potrošnje proračunskih sredstava, Naručitelji moraju osigurati učinkovitu javnu nabavu, te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava kroz poštivanje načela javne nabave u odnosu na sve gospodarske subjekte: načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

           Zakonom o javnoj nabavi 2016. (NN 120/2016, dalje u tekstu: ZJN 2016.) propisano je da pripremu i provedbu postupka javne nabave obavlja stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

UVOD:

                Prema prethodnom Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda, dalje u tekstu: prethodni ZJN) i prema ZJN 2016 (NN 120/2016) bilo je propisano da pripremu i provođenje postupka javne nabave provode ovlašteni predstavnici naručitelja od kojih najmanje jedan ovlašteni predstavnik mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Odgovorna osoba naručitelja, prije samog početka postupka javne nabave, donosila je internu odluku, kojom je imenovala ovlaštene predstavnike i njihove obveze i ovlasti kao što su priprema i provedba postupka javne nabave, otvaranje  ponuda, pregled i ocjena ponuda te predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju. Zakonom nije bilo propisano da ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat mora biti i zaposlenik tog naručitelja. Odgovarajuće je primijenjen članak vezano uz sprječavanje sukoba interesa (članak 13. prethodnog ZJN) u provođenju postupaka javne nabave.

Člankom 182. prethodnog ZJN bila je propisana novčana kazna za naručitelja, ako pripremu i provedbu postupka javne nabave provode osobe, od kojih najmanje jedna nema važeći certifikat u području javne nabave.

               Među pojmovnim izmjenama provedenim u ZJN 2016. umjesto ovlaštenih predstavnika javne nabave, uvodi se izraz „stručno povjerenstvo za javnu nabavu“ i dalje stručne osobe, specijalističkih znanja s istim obvezama i ovlastima pripreme i provedbe postupka javne nabave od samog početka- pripreme postupka javne nabave,  do prijedloga odgovornoj osobi naručitelja odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave.

Pregled- usporedba zakonskih odredbi o ovlaštenim predstavnicima naručitelja (prethodni ZJN) i stručnom povjerenstvu za javnu nabavu (ZJN 2016):

Prethodni ZJN (NN 90/2011, 83/2013 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda) ZJN 2016 (NN 120/2016)
članak 24. stavak 1. pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja članak 197. stavak 2. stručno povjerenstvo za javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave.
članak 24. stavak 2. najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz stavka 1. ovoga članka mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. članak 197. stavak 4. najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.
članak 24. stavak 3. Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku javne nabave. članak 197. stavak 1. prije početka postupka javne nabave javni naručitelj obvezan je internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu.
Članak 24. stavak 4. ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja. članak 197. stavak 3. članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu ne moraju biti zaposlenici javnog naručitelja.
Članak 13. stavak 2. predstavnikom naručitelja u smislu članka sprječavanje sukoba interesa,  smatra se:

1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,

2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, i

3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.

 

Članak 76. stavak 2. predstavnikom naručitelja u smislu članka vezano uz sukob interesa, predstavnikom naručitelja smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja,

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave.

Članak 13. stavak 8. Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka. Članak 80., stavak 1. predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 

Članak 13., stavak 9. na temelju izjava iz stavka 8., naručitelj je obvezan:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili s njime povezane osobe u odnosu iz stavka 1. ovoga članka ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. Ukoliko naručitelj ne posjeduje internetske stranice, navedeni popis dužan je objaviti u službenom glasilu ili na oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti,

2. u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu ovoga članka ili navesti da takvi subjekti ne postoje,

3. popis iz točke 1. ovoga stavka stalno ažurirati u skladu s promjenama.

Članak 80., stavak 2. naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene, i

2. u dokumentaciji o nabavi za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

3. Ako naručitelj nema vlastite internetske stranice, popis je obvezan objaviti na oglasnoj ploči, u službenom glasilu ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti.

 

Članak 89. javno otvaranje ponuda

(4) Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja.

(6) Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Članak 282. vezano uz postupak otvaranja ponuda

(5) Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

(8) Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Članak 182., prekršajne odredbe:

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

6. ako u pripremi i provedbi postupka javne nabave ne sudjeluje najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 24. stavak 2.),

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 443., prekršajne odredbe:

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj:

3. ako najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu ne posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (članak 197. stavak 4.)

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

Iz pregleda se može vidjeti da je došlo samo do pojmovne promjene naziva za predstavnike naručitelja u postupcima javne nabave, dok su zakonske odredbe ostale iste, osim smanjenja polazne novčane kazne vezano uz ne posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave za osobe- članove stručnog povjerenstva za javnu nabavu, zadužene za provođenje postupaka.

                Ključne osobe za provođenje postupaka javne nabave, na kojima je velika odgovornost za osiguranje zakonitosti u postupcima javne nabave, primjene načela tržišne utakmice i nadmetanja, te transparentnosti, odnosno svih načela ZJN (načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načela slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti) bile su i ostaju ovlašteni predstavnici naručitelja (prethodni ZJN) odnosno stručno povjerenstvo za javnu nabavu (ZJN 2016), osobe koje se kontinuirano trebaju educirati, stjecati specijalistička znanja kako bi Naručitelj što bolje ostvario ekonomičnost, učinkovitost kroz „najbolju vrijednost za novac“, odnosno i „najbolji omjer između kvalitete i cijene“ uz poštivanje zakonskih odredbi.